75/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 januari 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 1 § 2 punkten underpunkt b och 8—10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd (188/2009), av dem 10 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1380/2009.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16

Helsingfors den 26 januari 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.