70/2011

Utfärdad i Helsingfors den 27 januari 2011

Statsrådets förordning om sammanslutningen av sakkunniginrättningar inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs:

1 §
Sammanslutningen

Sammanslutningen av sakkunniginrättningar inom social- och hälsovården är ett samarbetsorgan för Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet och Strålskyddscentralen. Sammanslutningen fungerar som ett samarbetsorgan för de nämnda inrättningarnas gemensamma forskningsverksamhet, sakkunnigtjänster och administration av kunskapen om välfärd och hälsa. Övriga ämbetsverk och inrättningar som bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet inom social- och hälsovården, såsom Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet samt Penningautomatföreningen, kan delta i sammanslutningens verksamhet. Sådana ämbetsverk och inrättningar inom andra förvaltningsområden som bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet kan delta i sammanslutningens forskningsprogram.

2 §
Syften och uppgifter

Syftet med sammanslutningen är att öka genomslagskraften i samhället, öka kunnandet om social- och hälsovården samt förbättra produktiviteten och stärka den internationella konkurrenskraften för välfärds- och hälsoforskningen.  Dessutom har sammanslutningen som syfte att stödja organiseringen av social- och hälsovården och yrkesarbetet inom området med hjälp av forsknings- och utvecklingsverksamhet, sakkunnigtjänster samt innovationsverksamhet.

Sammanslutningen ska

1) genomföra forskningsprogram och andra gemensamma program och projekt kring omfattande, samhälleligt viktiga frågor som gäller välfärd och hälsofrämjande samt lägga fram förslag som har samband med detta,

2) effektivisera administrationen av kunskap och forskningsmaterial som gäller befolkningens välfärd och hälsa, främja användningen av informationslager som skapats med statligt stöd samt utveckla produktion av statistik över välfärd och hälsa,

3) samordna sakkunnigtjänster som grundar sig på ovan nämnda forskning samt uppföljningen i anslutning till utvecklingen av välfärd och hälsa,

4) samordna gemensamma stöd- och infrastrukturtjänster för forskningen, och

5) främja samarbetet mellan social- och hälsovårdsinrättningar, forskningsinstitut, universitet, yrkeshögskolor och finansieringsorganisationer för forskningen samt deras nationella och internationella nätverksbildning.

3 §
Organisation och personal

Sammanslutningen har en ledningsgrupp som består av den högsta ledningen vid de ämbetsverk och inrättningar som nämns i 1 §. Ledningsgruppen utser inom sig en ordförande för ett år i sänder. Företrädare som utsetts av Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och Penningautomatföreningen kan delta i ledningsgruppens arbete som sakkunniga.

Sammanslutningen kan för verkställigheten av sina uppgifter utse en generalsekreterare och annan personal som hör till personalen vid de ämbetsverk och inrättningar som nämns i 1 §. Ledningsgruppen utser personalen efter att ha hört social- och hälsovårdsministeriet.

Sammanslutningen kan anlita sakkunniga.

4 §
Ledningsgruppens och generalsekreterarens uppgifter

Ledningsgruppens uppgift är att planera och leda sammanslutningens verksamhet. Ledningsgruppen svarar för sammanslutningens projektverksamhet, följer upp och utvärderar utvecklingen för samverkan samt lägger fram förslag och initiativ som gäller sammanslutningens mål, anskaffningen och allokeringen av resurser samt andra frågor som gäller sammanslutningen.

Generalsekreterarens uppgift är att bistå ledningsgruppen med att ha hand om beredningen av de ärenden som gäller sammanslutningens verksamhet, gemensamma arbetsmetoder och utvecklandet av verksamheten. Separata handlingar som bifogas till sammanslutningens verksamhetsplaner upprättas om generalsekreterarens verksamhet.

Ledningsgruppen kan efter behov tillsätta en styrgrupp eller andra separata samverkansgrupper för att främja beredning och verkställande av gemensamma projekt.

5 §
Sammanslutningens ekonomiförvaltning

För ekonomiförvaltningen av sammanslutningens verksamhet svarar det ämbetsverk eller den inrättning av vars anslag utgifter betalas eller där inkomsten intäktsförs.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

  Helsingfors den 27 januari 2011

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Forsknings- och utvecklingsdirektör
Kari Vinni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.