61/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt om tillämpning av konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av justitieministern, föreskrivs:

1 §

Den i Haag den 19 oktober 1996 ingångna konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn träder i kraft den 1 mars 2011 så som därom har avtalats.

Konventionen har till den del den omfattas av Finlands behörighet godkänts av riksdagen den 26 maj 2009 och av republikens president den 12 juni 2009. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Konungariket Nederländernas utrikesministerium den 19 november 2010.

2 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen (435/2009) träder i kraft den 1 mars 2011.

3 §

Vid undertecknandet av konventionen avgav Finland följande förklaring:

Artiklarna 23, 26 och 52 i konventionen ger de avtalsslutande parterna en viss flexibilitet för att de ska kunna tillämpa ett enkelt och snabbt system för erkännande och verkställighet av domar. Gemenskapens regler erbjuder ett system för erkännande och verkställighet som är minst lika fördelaktigt som de regler som fastställs i konventionen. I enlighet därmed ska en dom, meddelad av en domstol i en av Europeiska unionens medlemsstater, i ett ärende som rör konventionen, erkännas och verkställas i Finland i enlighet med gemenskapsrättens tillämpliga interna regler.

4 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 9/2011)

  Helsingfors den 21 januari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.