53/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011

Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) 2 §, 3 § 2 mom. 3 punkten, 4 och 4 a §, 5 § 3 mom. och 7 § 1 mom., sådana de lyder, 2, 4 och 4 a §, 5 § 3 mom. och 7 § 1 mom. i lag 346/2004 och 3 § 2 mom. 3 punkten i lag 592/2004, samt

fogas till 7 §, sådan den lyder i lag 346/2004, ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 8 §, i stället för den 8 § som upphävts genom lag 346/2004, som följer:

2 §
Utbildning som berättigar till stöd för skolresor

Berättigad till stöd för skolresor är en studerande som är bosatt i Finland och som bedriver heltidsstudier i Finland

1) inom gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (629/1998),

2) inom utbildning enligt 3 § i lagen om yrkesutbildning (630/1998),

3) inom sådan självutbildning enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen som avläggs genom fristående examen,

4) inom sådan utbildning enligt lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) som leder till yrkesexamen, eller

5) inom sådan utbildning enligt lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006) som leder till yrkesexamen.

I fråga om vilka studier som är heltidsstudier föreskrivs i lagen om studiestöd (65/1994).

Berättigad till stöd för skolresor är dock inte en studerande som deltar i utbildning som ordnas som distans- eller privatundervisning eller som avgiftsbelagd service eller i läroavtalsutbildning.

3 §
Villkor för beviljande av stöd för skolresor

Stöd för skolresor kan beviljas en studerande


3) som utnyttjar kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar eller något annat lämpligt eget färdsätt när de villkor som föreskrivs i 4 a § uppfylls.


4 §
Hur resekostnaderna bestäms och räknas ut

När en studerande för sin skolresa anlitar kollektivtrafik, ersätts resekostnaderna för det anlitade färdmedlet enligt den för den studerande billigaste biljettprodukten för en tid som motsvarar en månad.

När en studerande för sin skolresa använder sådan skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar, bestäms resekostnaderna enligt den sträcka som den studerande utnyttjar denna transport. Om skolvägen i ena riktningen består av två eller flera färdsträckor, kan resekostnaderna räknas ut särskilt för varje sträcka.

När stöd för skolresor beviljas på basis av eget färdsätt i enlighet med 4 a §, bestäms resekostnaderna enligt sträckan mellan den studerandes hem och läroanstalten. Resekostnaderna beaktas dock inte till den del skolresan överstiger 100 kilometer i ena riktningen.

När en studerande utnyttjar annan transport än kollektivtrafik för sin skolresa, utfärdas bestämmelser om grunderna för beräkning av skolresekostnaderna genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet. De månatliga resekostnaderna räknas ut enligt 21,5 dagar.

Kostnadsersättning för fristående färdsträckor som understiger fem kilometer betalas inte separat. Ersättning för resekostnaderna för färdsträckorna betalas dock om skolvägen, som är minst tio kilometer i ena riktningen, omfattar fristående färdsträckor som understiger fem kilometer och dessa tillsammans utgör minst fem kilometer.

4 a §
Användning av eget färdsätt

En studerande som använder andra färdsätt än kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar kan beviljas stöd för skolresor på basis av eget färdsätt, om

1) mer än fem kilometer i ena riktningen av den studerandes skolväg inte omfattas av kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar,

2) den studerandes dagliga skolresa med väntetider inberäknade i medeltal tar mer än tre timmar i anspråk per dag under månaden i fråga, eller

3) den studerande under en månad har möjlighet att anlita kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar för i medeltal högst sex skolresor i ena riktningen per vecka.

Stöd för skolresor kan också beviljas på basis av eget färdsätt, om

1) den studerande saknar möjlighet att anlita kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar på grund av att skolresan av andra skäl än de som avses i 1 mom. blir alltför svår eller ansträngande för den studerande, eller

2) den studerandes skolresa eller färdsätt byts flera gånger under läsåret.

5 §
Beloppet av stödet för skolresor och den studerandes betalningsandel

Stödet är 70 procent av stödet enligt 1 mom., om stödet beviljas på basis av eget färdsätt i enlighet med 4 a § eller om resekostnaderna förorsakas av flera sådana fristående färdsträckor om sammanlagt minst fem kilometer som avses i 4 § 5 mom.

7 §
Beviljande och utbetalning

Stöd för skolresor beviljas av Folkpensionsanstalten. Stöd för skolresor beviljas enligt hela studiemånader från den dag studierna inleds. En studiemånad berättigar till stöd för skolresor, om den omfattar sammanlagt minst 18 sådana dagar i en följd som ingår i studietiden under läsåret.


En studerande som anlitar kollektivtrafik kan köpa en biljettprodukt som stöds med stöd för skolresor tidigast 14 dagar före den dag då de studier som berättigar till stöd inleds och senast 14 dagar före den dag då de studier som berättigar till stöd avslutas.

8 §
Återkrav av stöd för skolresor vid anlitande av kollektivtrafik

Om stöd för skolresor har betalats utan grund eller till ett för stort belopp till en studerande som anlitar kollektivtrafik, kan det belopp som ska återkrävas utgöra högst skillnaden mellan priset på den billigaste biljettprodukt som säljs till andra än studerande som är berättigade till stöd för skolresor för en tid som motsvarar en månad och den studerandes betalningsandel.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 149/2010
KuUB 8/2010
RSv 194/2010

  Helsingfors den 21 januari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.