44/2011

Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2011

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Som nordligt stöd enligt 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, betalas för 2011 stöd för växtproduktion, produktionskopplade stöd för husdjursskötsel, från produktionen frikopplade stöd för svin- och fjäderfähushållning, nedan från produktionen frikopplat stöd, kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning, nedan kompensation för strukturförändringar, stöd för växthusproduktion och lagringsstöd i stödområdena C så som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) stödenhetskoefficient den andel av den till stöd berättigande och i stödansökan avsedda stödenhetskvantitet som det betalas stöd för,

2) stödenhetskvantitet som berättigar till stöd den areal eller det antal djur eller djurenheter som ansökan avser och som godkänts efter tillsynspåföljder,

3) stödenhetskvantitet som ligger till grund för betalning den areal eller det antal djur eller djurenheter som fås genom att den stödenhetskvantitet som berättigar till stöd multipliceras med stödenhetskoefficienten,

4) rådets förordning om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003,

5) trädgårdsland odlingsareal där trädgårdsväxter eller potatis odlas för eget bruk,

6) blandsäd ett växtbestånd som består enbart av stråsäd,

7) blandat växtbestånd ett blandat växtbestånd som består av säd och i artikel 79 i rådets förordning om gårdsstöd avsedda proteingrödor, där jordbruksskiftet har besåtts med en utsädesblandning av proteingrödor och spannmål så att minst 50 procent räknat i kilogram av den sammanlagda mängden utsäde av proteingrödor och spannmål utgörs av spannmålsutsäde,

8) grönfodersäd ett rent spannmålsbestånd som skördas innan spannmålsskörden mognat,

9) foderspannmål foderkorn, havre, rågvete, blandsäd, blandat växtbestånd och grönfodersäd,

10) jordbruksgrödor spannmål, höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, solrosor, oljedådra (Camelina sativa), proteingrödor, oljelin, spånadslin samt hampa och hampsorter som avses i artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

11) produktionsperiod en tolvmånadersperiod som inleds den 1 april under stödåret,

12) sökandens familjemedlem sökandens make och minderåriga barn,

13) nötkreatursregister ett system för identifiering och registrering av nötkreatur, om vilket det bestäms i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 samt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006),

14) svinregister ett register som avses i 3 § 12 punkten i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin (1296/2001),

15) djurgrupp dikor, dikokvigor som är minst åtta månader och högst två år gamla, dikokvigor som är över två år gamla, tjurar och stutar som är minst sex månader och högst två år gamla, tjurar och stutar som är över två år gamla, slaktade kvigor, slaktade tjurar och stutar, tackor som är minst ett år gamla, tackor under ett år som har lammat, hongetter som är minst ett år gamla, hongetter under ett år som har fött avkomma, avelsston inklusive ponnyston, finska hästar som är minst ett år gamla och övriga hästar och ponnyer som är minst ett år och högst tre år gamla,

16) diko ett nötkreatur av köttras eller ett nötkreatur som är framavlat genom korsning med en sådan ras och till minst 50 procent är av köttras och har kalvat minst en gång, som används enbart till produktion av kalvar och vars kalvar föds upp för köttproduktion eller för att utöka dikoproduktionen och som i nötkreatursregistret har antecknats som diko,

17) dikokviga ett minst åtta månader gammalt nötkreatur som inte har kalvat och som uppfyller kraven på ras och användning enligt 16 punkten,

18) direktförsäljning av mjölk den direktförsäljning som avses i artikel 65 g i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”), nedan förordningen om en samlad marknadsordning.

3 §
Allmänna grunder för fastställande av stöd

Stöden betalas differentierade enligt område i enlighet med områdesindelningen i bilaga 1.

Nordligt stöd kan beviljas högst för den andel av den stödenhetskvantitet som berättigar till stöd som har multiplicerats med stödenhetskoefficienten. Om inte något annat föreskrivs i denna förordning är stödenhetskoefficienten 1,00.

Nordligt stöd kan betalas högst till de maximibelopp som anges i bilaga 2. Om den stödenhetskvantitet som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna, det genomsnittliga stödet per enhet som stöds eller stödbeloppet överskrider de nämnda maximibeloppen, kan stödenhetskoefficienten och nivån på enhetsstödet ändras.

2 kap.

Stöd för växtproduktion

4 §
Fastställande av stöd för växtproduktion

Stöd för varje enskilt jordbruksskifte betalas bara en gång, även om det på skiftet odlas flera stödberättigande grödor efter varandra under samma vegetationsperiod. Minimiarealen för ett stödberättigat jordbruksskifte är fem ar.

Stöd för växtproduktion betalas inte för arealer som har uppgetts som trädgårdsland.

Nordligt hektarstöd, allmänt hektarstöd och stöd till unga odlare betalas inte för åkerarealer som har uppgetts första gången år 2005, 2006 eller 2007 på jord- och skogsbruksministeriets jordbruksskiftesblankett nummer 102B för ansökan om arealstöd eller på Landsbygdsverkets motsvarande blankett år 2008, 2009, 2010 eller 2011. Av de åkerarealer som första gången har uppgetts åren 2005—2011 är dock sådana berättigade till stöd som åren 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 eller 2010 har godkänts eller som 2011 godkänns som stödberättigande i miljöstödet för jordbruket eller i kompensationsbidraget.

5 §
Det nordliga hektarstödets belopp

För åker som under vegetationsperioden 2011 används till produktion som avses nedan beviljas det nordligt hektarstöd till högst följande belopp:

Stödområdena C1, C2 samt C2 norr och skärgården euro/ha
Vete 67
Råg 214
Sockerbeta 143
Stärkelsepotatis 190
Stödområdena C1—C4 euro/ha
Frilandsgrönsaker 497

För jordbruksgrödor, frånsett vete, maltkorn, råg och foderspannmål, beviljas stöd till högst följande belopp:

Stödområde euro/ha
C1 172
C2 67

Stödenhetskoefficienten för nordligt hektarstöd är 0,70.

Det nordliga hektarstöd som betalas för vete kan sammanlagt uppgå till högst 1,55 miljoner euro. Om summan av stöden enligt de ansökningar som kan godkännas överskrider det nämnda beloppet, sänks stödet per enhet.

6 §
Grunderna för fastställande av det nordliga hektarstödet

Nordligt hektarstöd för vete kan beviljas för speltvete.

Frilandsgrönsaker som berättigar till stöd är grönsaker som används som människoföda. Stödberättigande såsom ärter som odlas som frilandsgrönsaker är spritärter, spritmärgärter, sockerärter och brytärter, vilka hör till trädgårdsärterna och skördas omogna.

Ett blandat växtbestånd med ärter, bondbönor eller söt lupin och spannmål betraktas som en proteingröda som berättigar till stöd, om jordbruksskiftet har besåtts med en utsädesblandning av ärter, bondbönor eller söt lupin och spannmål så att över 50 procent räknat i kilogram av den sammanlagda mängden utsäde av ärter, bondbönor eller söt lupin och spannmål utgörs av utsäde av ärter, bondbönor eller söt lupin.

7 §
Allmänt hektarstöd

För åkerareal som odlas under vegetationsperioden 2011 med jordbruksgrödor, trädgårdsväxter eller åkerenergigrödor beviljas det allmänt hektarstöd till högst följande belopp:

Stödområde euro/ha
C2, C2 norr och skärgården 33
C3 49
C4 100

Allmänt hektarstöd betalas inte för åkerarealer som uppgetts som trädgårdsland, icke odlad åker som sköts eller som naturäng och inte heller för växthusarealer.

I stödområdena C3 och C4 betalas det inte allmänt hektarstöd för den areal som använts för odling av växter som avses i 5 § och maltkorn, med undantag av frilandsgrönsaker.

8 §
Stöd till unga odlare

I stöd till unga odlare i stödområdena C1—C4 beviljas det högst 36 euro per hektar för åkerareal som odlas under vegetationsperioden 2011 med jordbruksgrödor, trädgårdsväxter eller åkerenergigrödor.

Stöd till unga odlare betalas inte för åkerarealer som uppgetts som trädgårdsland, icke odlad åker som sköts, eller naturäng och inte heller för växthusarealer.

9 §
Miljövillkor

Bestämmelser om villkor som gäller miljövård och som ska iakttas av den som ansöker om stöd finns i 3 § 1 mom., 7—9 § och 12 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren (189/2009).

3 kap.

Produktionskopplade stöd för husdjursskötsel

10 §
Produktionsstöd för mjölk

För mjölk som sökanden 2011 sålt för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål eller för direktförsäljning av mjölk kan produktionsstöd för mjölk beviljas till högst följande belopp:

Stödområde cent/liter
C1 7,7
C2 8,3
C2 norr och skärgården 9,4
C3—P1 12,4
C3—P2 14,1
C3—P3, P4 16,7
C4—P4 21,4
C4—P5 30,6

Produktionsstöd för mjölk beviljas emellertid inte för den mjölkkvantitet för vilken en överskottsavgift tas ut i enlighet med artikel 78 i förordningen om en samlad marknadsordning. Vid granskningen av produktionsmängdens förhållande till referenskvantiteten beaktas dock inte den fettkorrigering som avses i artiklarna 70 och 80 i förordningen om en samlad marknadsordning.

Produktionsstöd för mjölk kan beviljas för mjölk som sökanden mellan den 1 januari och den 31 mars 2011, nämnda dagar inräknade, sålt för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål eller som sökanden har sålt direkt till konsumenterna högst för den individuella referenskvantitet, nedan referenskvantitet, som producenten förfogar över och som har beviljats enligt artikel 67 i förordningen om en samlad marknadsordning. Om sökanden förfogar över en referenskvantitet och den stödberättigande produktionen är större än referenskvantiteten, kan i fråga om den del som överstiger referenskvantiteten stöd beviljas för högst 50 procent av produktionen.

Produktionsstöd för mjölk kan beviljas för mjölk som sökanden sålt mellan den 1 april och 31 december 2011, nämnda dagar inräknade, för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål eller som sökanden har sålt direkt till konsumenterna för referenskvantiteten. Om sökanden förfogar över en referenskvantitet och den stödberättigande produktionen är större än referenskvantiteten, kan stöd beviljas för den del som överstiger referenskvantiteten för högst 30 procent av produktionen.

Om sökanden under en produktionsperiod har fått i sin ägo eller besittning en sådan referenskvantitet som enligt vad som avses i 11 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter (715/2009) har varit i en annan sökandes ägo eller besittning under samma produktionsperiod, kan man då det slutliga stödet till sökanden bestäms i den referenskvantitet som övergått beakta det antal liter med vilken överlåtarens produktion har underskridit referenskvantiteten under produktionsperioden i fråga. Då det slutliga stödet bestäms ska storleken av överlåtarens kalkylerade referenskvantitet anges i det antal liter som överlåtaren under produktionsperioden före överlåtelsen har producerat inom gränserna för referenskvantiteten.

Produktionsstöd för mjölk kan under den produktionsperiod som inleds den 1 april 2011 beviljas för högst följande antal liter per sökande:

Stödområde miljoner liter
C1 3,5
C2 3,5
C2 norr och skärgården 3,0
C3—P1 2,5
C3—P2 2,0
C3—P3, P4 2,0
C4—P4 1,5
C4—P5 1,0

Nordligt stöd kan beviljas till ett belopp av sammanlagt högst 161,2 miljoner euro. Om det stödbelopp som beräknas utifrån den mjölkmängd som berättigar till stöd överskrider det nämnda maximibeloppet, sänks stödet per enhet.^M

11 §
Stöd som beviljas per djurenhet

Husdjursstöd per djurenhet beviljas utifrån antalet husdjur som varit i sökandens eller sökandens familjemedlems besittning vid tidpunkten för fastställande av stödet. För att stöd per djurenhet ska beviljas krävs det att det har förts bok över djuren. Tidpunkten för bestämmande av stödet är en räkningsdag eller någon annan period enligt vilken stödet bestäms.

Djurantalet omräknas till djurenheter enligt koefficienterna i bilaga 3.

Stöd per djurenhet beviljas till högst följande belopp:

Stödområde/stöd i euro
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Dikor och dikokvigor 300 300 376 451 451 636 636
Tjurar och stutar 422 430 506 582 582 767 767
Tackor 390 398 474 664 745 956 956
Hongetter 317 325 342 443 476 534 619
Hästar 225 225 225 225 225 225 225
*) C2p = C2 norr och skärgården
12 §
Villkor för beviljande av stöd för tackor och hongetter

För beviljande av stöd för tackor krävs att

1) det för sökanden har fastställts ett individuellt tak i fråga om tackor enligt artikel 104 i rådets förordning om gårdsstöd,

2) tackorna utgör minst 1,5 stödberättigande djurenheter,

3) sökanden innehar det i ansökan angivna antalet stödberättigande tackor 100 dagar, nedan djurhållningsperiod för tackor, räknat från dagen efter den sista ansökningsdagen.

Det antal lamm som fötts under 2010 utgör det maximala antalet stödberättigande tackor, dock högst sökandens individuella tak för tackor som avses i 1 mom. 1 punkten. I fråga om sökande som har börjat hålla tackor under stödåret 2010 eller 2011, kan stödet inom gränserna för det individuella taket beviljas för det antal tackor som uppfyller djurhållningsperioden för tackor. Sökanden anses ha börjat hålla tackor vid den tidpunkt då skyldigheten att registrera sig som djurhållare i får- och getregistret har uppkommit med stöd av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005).

Om antalet tackor som 2011 uppfyller de krav som anges i 1 mom. är minst en tredjedel större än det antal tackor som 2010 berättigat till stöd eller det antal stödberättigande tackor som beräknats utifrån antalet tackor som konstaterats vid tillsynen, kan stödet för den ökade mängden tackor med avvikelse från 2 mom. beviljas utifrån antalet tackor inom gränserna för de individuella taken.

Om 12 § 4 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2009 (248/2009) har tillämpats på sökandens produktion under stödåret 2009, kan stödet med avvikelse från 2 mom. beviljas utifrån antalet tackor som uppfyller villkoren enligt 1 mom. inom gränserna för de individuella taken.

För beviljande av stöd för hongetter krävs att

1) hongetterna utgör minst en stödberättigande djurenhet,

2) hongetterna mellan den 1 september 2010 och den 31 augusti 2011, nämnda dagar inräknade, har en mjölkproduktion på minst 400 liter per honget eller, när det gäller producenter som börjat hålla hongetter efter utgången av ansökningstiden för 2010 års stöd, mellan den 1 maj 2011 och den 31 augusti 2011, nämnda dagar inräknade, har en mjölkproduktion på minst 80 liter per honget för att fullt stöd ska erhållas.

13 §
Villkor för beviljande av stöd för hästar

För beviljande av stöd för hästar krävs att

1) hästarna utgör minst 1,5 stödberättigande djurenheter,

2) sökanden innehar det antal stödberättigande hästar som anges i ansökan mellan den 30 april 2011 och den 7 augusti 2011, nämnda dagar inräknade, nedan djurhållningsperiod för hästar.

Under den djurhållningsperiod för hästar som avses i 1 mom. 2 punkten måste hästen befinna sig i Finland, med undantag av kortvariga vistelser utomlands i direkt samband med tävlingsresor och tävlingar. Detta förutsätter att tävlingen är allmänt känd och att den hålls i enlighet med hästhushållningsorganisationernas normala tävlingsregler.

I fråga om hästar beviljas stöd för ett antal som är högst fem djurenheter större än det för vilket till sökanden har betalts stöd 2010. För att stöd för hästar ska beviljas krävs det att hästens registerbeteckning, som finns i det registreringsbevis som avses i 3 § i hästhushållningslagen (796/1993), uppges i samband med ansökan om stöd. Om en sådan beteckning inte finns ska det i samband med ansökan om stöd lämnas tillförlitliga uppgifter om hästens ålder och om ägandeförhållandena samt uppgifter om en eventuell bestående identifikation eller en motsvarande identifikationsuppgift som specificerar hästen.

14 §
Stöd för slaktade kvigor, tjurar och stutar

För kvigor, tjurar och stutar som slaktats 2011 beviljas stöd till högst följande belopp:

Kvigor
Stödområde euro/djurenhet
C1 498
C2 498
C2 norr och skärgården 580
C3 650
C4 793

En slaktad kviga motsvarar 0,6 djurenheter.

Tjurar och stutar
Stödområde euro/slaktat djur
C3—P1, P2 131
C3—P3, P4 182
C4—P4 182
C4—P5 333

Stöd beviljas inte för slaktade kvigor för vilka det har betalats sådant stöd för dikor och dikokvigor som avses i 11 §.

15 §
Rätten till stöd för slaktade djur

För att slaktade djur ska berättiga till stöd krävs att

1) det har förts bok över djuren,

2) djuret har slaktats i ett av Livsmedelssäkerhetsverket godkänt slakteri eller i ett av den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn godkänt litet slakteri och slaktuppgifterna har rapporterats till nötkreatursregistret,

3) slaktkroppen vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänlig som livsmedel,

4) slaktvikten är minst 170 kilo för kvigor och minst 220 kilo för tjurar eller stutar, och

5) sökanden eller sökandens familjemedlem oavbrutet har haft kvigan, tjuren eller stuten i sin besittning minst 60 dygn under de 90 sista dygnen före slaktningen av djuret.

Stöd betalas inte för en kropp som helt kasserats i samband med slaktningen. Om kroppen av en kviga, en tjur eller en stut har kasserats delvis betalas stöd för kroppen, förutsatt att dess totala vikt, den kasserade delen inberäknad, är minst den som föreskrivs i 1 mom. 4 punkten.

Om kroppen, på grund av att slakteriet har begått ett fel vid slaktningen, har kasserats så att det till producenten har betalats en slaktdjurslikvid, omfattas kroppen av stödet. Om ett djur dör under transporten eller i slakteriets ladugård, omfattas djuret inte av stödet.

16 §
Bestämmande av husdjursstöd

Husdjursstöd bestäms utifrån antalet djur som är i sökandens eller sökandens familjemedlems besittning på följande sätt:

1) stödet för tackor bestäms utifrån det antal tackor som uppfyller djurhållningsperioden för tackor med beaktande av lammningskravet,

2) stödet för hongetter bestäms utifrån det genomsnittliga antalet djur som har innehafts under en räkningsdag,

3) stödet för hästar bestäms utifrån antalet hästar som uppfyller djurhållningsperioden för hästar,

4) stödet för dikor, dikokvigor samt tjurar och stutar fastställs på basis av det genomsnittliga antalet djur som enligt nötkreatursregistret varit i sökandens eller sökandens familjemedlems besittning mellan den 1 juli 2010 och den 30 juni 2011, nämnda dagar inräknade,

5) stödet för slaktade kvigor, tjurar och stutar bestäms utifrån antalet djur som slaktats 2011.

Djuren räknas den första dagen i månaden. Djur kan levereras för slakt eller säljas levande på räkningsdagen. När djur säljs levande på räkningsdagen räknas djuren som djur på den gård som innehade dem vid räkningsdagens början. Tackor kan dock levereras för slakt eller säljas levande först dagen efter den sista dagen i djurhållningsperioden för tackor, och besittningen av hästar överföras först dagen efter den sista dagen i djurhållningsperioden för hästar.

Om hongetterna producerar mindre mjölk än vad som anges i 12 § 5 mom. 2 punkten, fås antalet hongetter som berättigar till stöd genom att mängden producerad mjölk divideras med den mängd som en honget i medeltal ska producera. Stöd kan dock inte betalas för ett större antal hongetter som berättigar till stöd än vad sökanden har uppgett i ansökan.

17 §
Beräkning av det genomsnittliga antalet husdjur

Det genomsnittliga antalet dikor, dikokvigor, tjurar och stutar fås genom att de stödberättigande dagarna mellan den 1 juli 2010 och den 30 juni 2011, nämnda dagar inräknade, för de enskilda djuren i en djurgrupp räknas samman och summan divideras med talet 365.

Om produktionen i fråga om någon djurgrupp har inletts eller avslutats mitt under perioden för fastställande av stöd och det inte är fråga om överföring av besittningsrätten till hela gården, antecknas djurantalet vid beräkningen av det genomsnittliga antalet djur som noll under de räkningsdagar som föregår inledandet av produktionen eller som följer efter avslutandet av produktionen.

I den situation som avses i 2 mom. bestäms stödet som ett medeltal av djurantalet under samtliga räkningsdagar.

18 §
Användning av sedvanligt djurantal som grund för beviljande av stöd

I den situation som avses i 10 § 5 mom. i stödlagen kan man som sedvanligt djurantal använda det djurantal som låg till grund för stödet för föregående stödår. Till ansökningsblanketten ska det då fogas en utredning om minskningen av djurantalet. Om djurantalet har minskat på grund av en djursjukdom, ska också ett intyg av en veterinär fogas till ansökan.

Om det djurantal som låg till grund för stödet för föregående stödår har varit exceptionellt, kan man som sedvanligt djurantal använda det genomsnittliga djurantal som låg till grund för stödet under de högst fyra på varandra följande stödår som föregått det stödåret.

19 §
Gradering av produktionskopplat stöd per djurenhet

Stöd per djurenhet för dikor, dikokvigor, tjurar, stutar, tackor, hongetter och hästar samt för kvigor av nötkreatur som slaktas kan i enlighet med de stödnivåer som anges i 11 och 14 § beviljas för högst följande sammanlagda antal djurenheter som berättigar till stöd per sökande:

Stödområde antal djurenheter
C1 700
C2 700
C2 norr och skärgården 500
C3 300
C4 225

Om sökandens sammanlagda antal djurenheter för de djurarter som avses i 1 mom. och som berättigar till stöd överstiger den begränsning som anges i 1 mom., nedan begränsningar i fråga om djurenheter, beviljas stöd för det antal djurenheter som överstiger begränsningen till 75 procent av stödnivån i 11 och 14 §.

Den sänkning av stödet som avses i 2 mom. hänförs till stödet för den djurart för vilken betalas det lägsta stödbeloppet, beräknat per djurenhet. Om begränsningarna i fråga om djurenheter överskrids med djurenheter för fler än en djurart som avses i 1 mom., sänks stödet med början från den djurart för vilken betalas det lägsta stödbeloppet, beräknat per djurenhet.

20 §
Bestämmande av förskott på produktionskopplat husdjursstöd

Grunden för bestämmande av sådana förskott på husdjursstöd som avses i 11 § och 14 § är det antal djur som låg till grund för utbetalningen av husdjursstöd för 2010. Grunden för bestämmande av förskott på stöd för tackor är dock det antal tackor som sökanden har uppgett i sin stödansökan för 2011 eller ett lägre antal djur som konstaterats vid eventuell tillsyn.

Om antalet djur för 2011 i någon djurgrupp blir lägre än det antal djur som godkänts som grund för stödet för 2010, bestäms förskottet på stödet för djurgruppen enligt producentens uppskattning av antalet djur.

Om producenten har börjat producera en djurgrupp efter ansökningstiden för 2010 års stöd eller om produktionen ökas betydligt 2011, bestäms förskottet på stödet för djurgruppen enligt producentens uppskattning av antalet djur, om denna utredning kan anses vara tillförlitlig. Om utredningen om antalet djur inte kan anses vara tillförlitlig, kan förskottet för djurgruppen i fråga lämnas helt eller delvis obetalt. Ökningen av produktionen anses vara betydlig om det antal djur som ligger till grund för husdjursstödet för 2011 är minst en tredjedel högre än det antal djur som godkänts som grund för stödet för 2010.

Som en sådan tillförlitlig utredning om antalet djur som avses i 3 mom. kan betraktas dokument om de djur som ska anskaffas, uppgifter om produktionslokalerna eller andra motsvarande utredningar.

I det antal djur som utgör grunden för bestämmande av förskott beaktas den gradering av stödet per djurenhet som avses i 19 §.

Förskott beviljas utifrån högst det antal djurenheter som fås genom att antalet djurenheter som berättigar till förskott multipliceras med stödenhetskoefficienten.

21 §
Storleken och utbetalningen av förskott på produktionskopplat husdjursstöd

Förskott på produktionskopplat husdjursstöd betalas till 75 procent av det slutliga stödet för 2011 för slaktade kvigor, tjurar och stutar. För övriga stödberättigande djur betalas förskott på stödet till 60 procent.

Förskott på husdjursstöd kan inte betalas innan sökanden har beviljats undantag enligt 27 § i stödlagen, om sökanden behöver ett undantag för att kunna få stöd.

4 kap.

Från produktionen frikopplat stöd och kompensation för strukturförändringar

22 §
Storleken av och förskott på från produktionen frikopplat stöd och kompensation för strukturförändringar

Från produktionen frikopplat stöd och kompensation för strukturförändringar för 2011 kan med stöd av referenskvantiteten som producenten förfogar över den 1 september 2011 beviljas per djurenhet för referenskvantiteten högst enligt följande:

Stödområde euro
C1 265
C2 231
C2 norr och skärgården 284
C3 ja C4 293

Om det gårdsspecifika antalet djurenheter för referenskvantiteten inom stödområde C1 överstiger 146 enheter, inom stödområde C2 överstiger 170 enheter, inom stödområde C2p överstiger 200 enheter, inom stödområde C3 överstiger 200 enheter eller inom stödområde C4 överstiger 200 enheter, kan från produktionen frikopplat stöd beviljas per djurenhet till den del de överstiger ovan nämnda gränser högst till följande belopp:

Stödområde euro
C1 197
C2 169
C2 norr och skärgården 144
C3 ja C4 144

Från produktionen frikopplat stöd och kompensation för strukturförändringar kan betalas till ett sammanlagt belopp av högst 31,40 miljoner euro. Om de sammanlagda beloppen av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning och kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning som beräknats utgående från de godtagbara ansökningarna överstiger ovan nämnda maximibelopp, sänks det enhetsstöd som avses i 1 mom.

Förskott på från produktionen frikopplat stöd och kompensation för strukturförändringar kan beviljas till 60 procent av det stödbelopp som beräknats utgående från det referensstöd som sökanden förfogar över den 1 mars 2011.

5 kap.

Stöd för växthusproduktion samt lagringsstöd

23 §
Stöd för växthusproduktion

Stödet för växthusproduktion bestäms enligt den växthusareal som är i odling den 1 maj 2011. Om det är uppehåll i odlingen denna dag, bestäms stödet enligt den växthusareal som berättigar till stöd och som var i odling tiden före uppehållet.

Växthusen ska användas för odling och deras sammanlagda areal ska vara minst 300 kvadratmeter. Sökanden ska göra upp en odlingsplan för varje växthus och för varje kalendervecka. Odlingssäsongen och de växter som odlas under den ska framgå av odlingsplanen. Ändringar i odlingsplanen ska skriftligen anmälas till närings-, trafik- och miljöcentralen senast tre arbetsdagar före den planerade ändringen. Odlingsplanen ska också ändras när odlingssäsongen ändras från kort till lång. Stödet bestäms då enligt den korta odlingssäsongen.

Kulturväxter för vilka stöd kan beviljas är tomat, växthusgurka, frilandsgurka, sallat (sorterna Lactuca sativa och Cichorium), bladdill, persilja, paprika, kinakål, snittblommor, snittgrönt, rabattväxter och sådana prydnadsväxter i kruka som är avsedda för inomhusbruk. Stöd beviljas för plantproduktion av sallat och av bladdill och persilja i kruka för egen växthusodling. Stöd beviljas inte för annan plantproduktion.

24 §
Beloppet av stödet för växthusproduktion och förskott på stöd

Stöd för växthusproduktion beviljas högst till följande belopp:

Odlingssäsong euro/m²
Kort: minst 2 mån. men högst 7 mån. 4,9
Lång: över 7 mån. 12,3

Stöd för lång odlingssäsong kan beviljas, om växter som berättigar till stöd odlas längre än sju månader under 2011. Stöd för odlingsarealen för frilandsgurka, kinakål och isbergssallat beviljas dock alltid enligt kort odlingssäsong. Om det odlas flera växter efter varandra under odlingssäsongen, beviljas stödet enligt den växt för vilken odlingssäsongen är längst.

Stödenhetskoefficienten för stödet för växthusproduktion är 0,95.

Nordligt stöd för växthusproduktion kan betalas till ett belopp av högst 21,23 miljoner euro. Om summan av stöden enligt de ansökningar som kan godkännas överskrider det nämnda beloppet, sänks stödet per enhet.

Förskottet på stödet för växthusproduktion är 60 procent av det stöd som beviljas utgående från den odlingsareal ansökan gäller.

25 §
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Stödet för lagring av trädgårdsprodukter kan, utifrån genomsnittet av den lagringsvolym som upptas av trädgårdsprodukter som finns i lager den 14 oktober 2011, den 15 november 2011 och den 15 december 2011, för den lagringsvolym som berättigar till stöd beviljas till högst följande belopp:

Lagertyp euro/m³
Maskinellt kylda lager 14,2
Övriga lager 8,8

Lagringsvolymen uppges med en kubikmeters noggrannhet och i den inräknas endast de trädgårdsprodukter som är handelsdugliga då de läggs på lager. Produkterna ska förvaras i enlighet med normal lagringssed. Produktvolymer som konstateras ha blivit skämda vid förberedelse för saluföring tas inte med i de lagringsvolymer som uppges.

Trädgårdsprodukter som berättigar till lagringsstöd är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål.

Nordligt stöd för lagring av trädgårdsprodukter kan betalas till ett belopp av högst 0,9 miljoner euro. Om summan av stöden enligt de ansökningar som kan godkännas överskrider det nämnda beloppet, sänks stödet per enhet.

26 §
Stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp

Stödet för lagring av skogsbär och skogssvamp bestäms utifrån de mängder som finns lagrade den 30 juni 2011.

Lagringsstöd kan beviljas för skogsbär och skogssvampar som är avsedda som livsmedel och som har plockats före den 1 januari 2011. Stöd kan beviljas för skogsbär som förvaras i lager djupfrysta, torkade eller mosade eller som juice eller juicekoncentrat. Stöd kan beviljas för skogssvampar som förvaras i lager djupfrysta, torkade eller insaltade.

Stöd beviljas per kilogram färskvikt till högst följande belopp:

Lagrad produkt cent/kg
Hjortron 34
Andra skogsbär 10
Skogssvamp 42

6 kap.

Särskilda bestämmelser

27 §
Register

Stöd kan beviljas förutsatt att

1) nötkreaturen är märkta och registrerade i nötkreatursregistret,

2) den som ansöker om stöd för tackor och hongetter är registrerad som djurhållare i det får- och getregister som avses i 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter och att de tackor och hongetter som ansökan gäller har märkts i enlighet med 8 § i nämnda förordning,

3) sökanden, när det gäller sådana stödformer i fråga om vilka det vid bedömningen av grunderna för beviljande beaktas antalet svin eller höns, i fråga om den svinhushållning som bedrivs är registrerad som producent i svinregistret och i fråga om den hönshushållning som bedrivs vid behov är registrerad som djurhållare på det sätt som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av fjäderfä och vissa andra fåglar (867/2010),

4) den som ansöker om stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp är registrerad i det register som avses i 172 § i mervärdesskattelagen (1501/1993).

28 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2011.

  Helsingfors den 20 januari 2011

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Esa Hiiva

Bilagor 1-3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.