41/2011

Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2011

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras 2, 3 och 5—7 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (1444/2007), av dem 2 § sådan den lyder i förordning 1073/2008, som följer:

2 §
Dagpenning

En värnpliktig som fullgör beväringstjänst samt en kvinna som fullgör frivillig militärtjänst betalas 4,70 euro i dagpenning för varje helt kalenderdygn som ska räknas som tjänstgöringstid. Dagpenningen är 8,00 euro för den tid som överstiger 180 dagar och 11,20 euro för den tid som överstiger 270 dagar.

En värnpliktig som deltar i en repetitionsövning inom reserven betalas 4,70 euro i dagpenning för varje helt kalenderdygn som ska räknas som tjänstgöringstid.

För tjänstgöringstid utomlands höjs den dagpenning som avses i 1 och 2 mom. med 11 euro för varje helt utbildningsdygn utomlands som ska räknas som tjänstgöringstid.

Dagpenningen betalas ut i efterskott minst en gång per månad.

3 §
Ansvars- och riskpenning

För krävande tjänstgöringsförhållanden betalas till värnpliktiga och till kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst ansvars- och riskpenning enligt följande:

1) till en elev vid grundkursen i fallskärmshopp som ett engångstillägg för fallskärmshoppning 110,00 euro per kurs,

2) till en värnpliktig som har genomgått grundkursen i fallskärmshopp i fallskärmshoppstillägg för varje fallskärmshopp som hör till utbildningen och som övervakats 22 euro per hopp, dock för högst 20 hopp,

3) till en värnpliktig som är elev vid en dykarkurs under kurstiden i dykarpenning 13,50 euro per dykningsdag; dykarpenning betalas till en värnpliktig också för en sådan utbildningsdag för dykare som sammanhänger med vidareutbildning vilken ges vid truppavdelningarna,

4) till en pilotelev som tjänstgör som värnpliktig och som utfört sin första ensamflygning samt till en navigatörelev som tjänstgör som värnpliktig och som efter avslutad grundkurs självständigt utfört sitt första uppdrag som navigatör i flygtillägg 182,56 euro per månad.

 Flygtillägg enligt 1 mom. 4 punkten betalas för varje kalendermånad under vilken pilot- eller navigatöreleven eller reservisten har fullgjort minst ett flyguppdrag.

5 §
Matpenning

Till en värnpliktig betalas matpenning för en kommenderingsresa under vilken försvarsmakten inte ordnar sådan kost som avses i 100 § i värnpliktslagen.

I matpenning betalas 7,50 euro för varje dygn som kommenderingsresan beräknad från begynnelsetidpunkten har räckt över sex timmar, och 13,50 euro för varje dygn som resan har räckt över åtta timmar.

Om en kommenderingsresa har räckt längre än ett resedygn som avses i 2 mom. och den tid som använts för resan överskrider det sista resedygnet med mera än två timmar, betalas dessutom 7,50 euro.

För en kommenderingsresa till utlandet betalas 28 euro för varje dygn som resan beräknad från begynnelsetidpunkten har räckt över åtta timmar. Om en kommenderingsresa har räckt längre än ett resedygn och den tid som använts för resan överskrider det sista resedygnet med över två timmar, betalas dessutom 15 euro.

Huvudstaben kan av särskilda skäl godkänna att kostnader som överskrider beloppen ovan ska ersättas.

6 §
Inkvarteringspenning

Till en värnpliktig betalas inkvarteringspenning för en kommenderingsresa under vilken försvarsmakten inte ordnar sådan inkvartering som avses i 100 § i värnpliktslagen.

I inkvarteringspenning betalas 55 euro för varje dygn som använts för en kommenderingsresa och under vilket mellan klockan 21 och 6 ingår minst fyra timmar sådan tid som inte har använts till resandet. För kommendering utomlands är inkvarteringspenningen 100 euro.

Huvudstaben kan av särskilda skäl godkänna att kostnader som överskrider beloppen i 2 mom. ska ersättas.

7 §
Matpenning för hemvårdstid till en person som försvarsmaktens hälsovård är ansvarig för

Till den person som försvarsmaktens hälsovård är ansvarig för betalas 13,50 euro per dygn i matpenning för tiden för vård hemma.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

   Helsingfors den 20 januari 2011

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsrådet
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.