36/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 18 januari 2011

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets förordningen om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering (35/2005) 5 och 16 §, och

ändras 2 §, 4 §, 10—12 §, 14 § och bilaga 1 till förordningen, av dem bilagan till förordningen sådan den lyder i förordningen 947/2007, som följer:

2 §
Löneklasser

I ett avlöningssystem som grundar sig på uppgiftens svårighetsgrad utgår månadslönen för civilpersonal som deltar i krishantering enligt löneklasserna i bilagan till denna förordning.

Inrikes- eller utrikesministeriet, vilka representerar staten som arbetsgivare, placerar uppgifterna i löneklasser. Om uppgiftens svårighetsgrad under anställningsförhållandet förändras väsentligt och annat än tillfälligt omplaceras uppgiften vid behov i en annan löneklass.

Inrikes- eller utrikesministeriet, vilka representerar den statliga arbetsgivaren, kan i särskilda fall med den person som utnämns till ett anställningsförhållande ingå ett skriftligt avtal om den månadslön som ska betalas i uppgiften.

4 §
Ersättning på grund av gällande förhållanden

Storleken på den ersättning på grund av gällande förhållanden som betalas för varje anställningsdag till en person i ett anställningsförhållande, med undantag för personer i sekretariatsuppgifter vid Europeiska unionen eller internationella organisationer, är 15 euro.

Om en person i ett anställningsförhållande inte har rätt till dagpenning eller annan ersättning för täckande av särskilda kostnader och ökade levnadskostnader av en instans som avses i 6 § i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering, betalas till personen förutom den ersättning på grund av gällande förhållanden som avses i 1 mom. dessutom ersättning på grund av gällande förhållanden i enlighet med bilagan till denna förordning.

10 §
Ersättning för övriga kostnader orsakade av anställningsförhållande innan ett anställ- ningsförhållande börjar

Innan ett anställningsförhållande börjar betalas ersättning till en person för resekostnaderna i enlighet med statens vid respektive tidpunkt gällande tjänstekollektivavtal angående ersättande av resekostnader, då han eller hon deltar i

1) intervjuer ordnade av den instans som avses i 6 § i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering

2) sådan genomgång av olika förberedelser inför avresan som ordnas av den statliga arbetsgivaren, och

3) sådan av den statliga arbetsgivaren ordnad kontroll eller undersökning som görs i syfte att konstatera den fysiska och psykiska hälsa som uppgiften kräver.

11 §
Resekostnader under pågående anställningsförhållande

En i anställningsförhållande stående persons resa från hemorten eller från den ort där arbetsplatsen är belägen till det tjänstgöringsområde som utses av den instans som avses i 6 § i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering då anställningsförhållandet börjar och resan från tjänstgöringsområdet till hemorten eller till den ort där arbetsplatsen är belägen då anställningsförhållandet upphör ersätts på det sätt som anges i 10 § eller ordnas genom den statliga arbetsgivarens försorg och på den statliga arbetsgivarens bekostnad.

En resa som företas under anställningsförhållandet och som förordnats av staten som arbetsgivare ersätts på det sätt som anges i 10 § eller ordnas genom den statliga arbetsgivarens försorg och på den statliga arbetsgivarens bekostnad.

Till en person i ett anställningsförhållande betalas ersättning för en (1) flygresa från anställningslandet till hemlandet och tillbaka per varje påbörjad anställningsperiod av sex månader med utnyttjande av den för staten förmånligaste flygrutten. I stället för en resa till hemlandet ersätts även en flygresa till ett annat land, om kostnaderna är lägre än kostnaderna för de flyg som går till hemlandet vid samma tidpunkt.  

12 §
Ersättning för övriga kostnader orsakade av anställningsförhållande efter det att anställningsförhållandet upphört

Efter det att anställningsförhållandet upphört betalas ersättning för resekostnaderna till en person i anställningsförhållande på det sätt som anges i 10 § då han eller hon deltar i av den statliga arbetsgivaren ordnade

1) respons- och rapporteringsmöten, och

2) kontroller eller undersökningar som görs i syfte att konstatera den fysiska och psykiska hälsan.

14 §
Ersättningarnas subsidiaritet

Då en instans som avses i 6 § i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering betalar dagpenning eller någon annan ersättning för täckande av särskilda kostnader och ökade levnadskostnader retroaktivt till en person i anställningsförhållande, återkrävs ett belopp som motsvarar kostnaderna för den lands- och operationsspecifika ersättningen på grund av gällande förhållanden som har betalats enligt 4 § 2 mom.

Om instansen i fråga betalar ersättning för resekostnaderna till en person i anställningsförhållande, betalas till honom eller henne högst skillnaden mellan de ersättningar för resekostnader som anges i denna förordning och den ersättning för resekostnader som instansen i fråga betalar.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010. På gällande anställningsförhållanden för personer som utnämnts till ett anställningsförhållande innan förordningen träder i kraft tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande bortsett de löneklasser i bilagan till förordningen som tillämpas när förordningen träder i kraft på alla anställningsförhållanden som avses i förordningen.

  Helsingfors den 18 januari 2011

Inrikesminister
Anne Holmlund

Konsultativ tjänsteman
Erkki Platan

Bilaga 1

Löneklasser för civilpersonal som deltar i krishantering

Svårighetsklass Lön/månad
10 10 926,54 euro
9 9 834,11 euro
8 8 859,56 euro
7 7 981,59 euro
6 7 179,97 euro
5 6 488,88 euro
5a 6 144,14 euro
4 5 799,40 euro
3 5 332,33 euro
2 4 904,19 euro
1 4 514,97 euro

LANDS- OCH OPERATIONSSPECIFIKA ERSÄTTNINGAR PÅ GRUND AV GÄLLANDE FÖRHÅLLANDEN

Land/operation Ersättning på grund av gällande förhållanden/dag
Afghanistan 150,00 euro
EUSR in Bosnia and Herzegovina 104,00 euro
EUSR for Central Asia 121,00 euro
EURO RECAMP 120,00 euro
USSC Ramallah 175,00 euro
Uppgifter vid sekretariat (Europarådet, EU,
OSSE, FN, NATO) 120,00 euro
CRT/SSR 135,00 euro
Personal inom räddningsbranschen i uppgifter
som avses i 1 § 2 punkten i lag 1287/2004 135,00 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.