34/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 januari 2011

Lag om ändring av foderlagen

I enlighet med riskdagens beslut

upphävs i foderlagen (86/2008) 8 §,

ändras i 3 § rubriken och det inledande stycket samt 5 och 12 punkten, 5, 7, 9, 14 och 15 §, 18 § 1 mom., 21, 31 och 32 §, 41 § 1 mom. 3 punkten och 46 § 3 punkten samt

fogas till lagen en ny 15 a § som följer:

3 §
Europeiska unionens foderlagstiftning

Denna lag tillämpas också på tillsynen över iakttagande av följande rättsakter om foder och foderkontroll som utfärdats av Europeiska unionen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, om inte något annat föreskrivs i någon annan lag:


5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordningen om animaliska biprodukter),


12) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG (förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder),


5 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) foder foder enligt definitionen i artikel 3.4 i allmänna livsmedelsförordningen,

2) foderråvaror foderråvaror enligt definitionen i artikel 3.2 punkt g i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

3) foderblandning foderblandning enligt definitionen i artikel 3.2 punkt h i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

4) fodertillsatser fodertillsatser enligt definitionen i artikel 2.2 punkt a i EG:s tillsatsförordning,

5) genetiskt modifierat foder foder enligt definitionen i artikel 2.7 i förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder,

6) foderläkemedel blandningar av ett eller flera veterinärmedicinska läkemedel och foder, som har färdigställts för utsläppande på marknaden och som på grund av sina botande eller förebyggande egenskaper eller övriga medicinska egenskaper är avsedda att ges till djur utan vidare bearbetning,

7) foder för särskilda näringsbehov foder för särskilda näringsbehov enligt definitionen i artikel 3.2 punkt o i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

8) skadliga ämnen, produkter och organismer sådana ämnen, produkter och organismer i foder som kan förorsaka hälsofara för djur eller via animaliska produkter för människor eller fara för miljön,

9) etikett etikett enligt definitionen i artikel 3.2 punkt t i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

10) foderföretagare de fysiska eller juridiska personer som utför vilket som helst stadium i fodrets produktions-, bearbetnings- och distributionskedja samt företagare som använder foder för utfodring av de livsmedelsproducerande djur de äger eller innehar; med foderföretagare avses dock inte företagare som enbart

a) utfodrar livsmedelsproducerande djur som är avsedda för privat konsumtion,

b) tillverkar foder för andra djur än livsmedelsproducerande djur som företagaren äger eller innehar,

c) bedriver detaljhandel med sällskapsdjursfoder,

d) bedriver utfiskning av skräpfisk eller fritidsfiske,

11) stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan alla stadier från primärproduktion till leverans av fodret till slutkonsumenten,

12) primärproduktion av foder primärproduktion av foder enligt artikel 3 punkt f i foderhygienförordningen,

13) kvalitetssäkring foderföretagarens eget kontrollsystem genom vilket företagaren strävar efter att försäkra sig om att fodret och foderhanteringen uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna,

14) utsläppande på marknaden utsläppande på marknaden av foder enligt artikel 3.8 i allmänna livsmedelsförordningen,

15) spårbarhet möjlighet att spåra foder genom alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan och följa det genom dessa stadier,

16) import införsel från andra länder än Europeiska unionens medlemsstater,

17) export utförsel till andra länder än Europeiska unionens medlemsstater,

18) handel på den inre marknaden införsel till Finland från andra medlemsstater i Europeiska unionen eller utförsel från Finland till andra medlemsstater i Europeiska unionen,

19) salmonellabakterie alla bakterier som hör till salmonellagruppen.

Vad som i denna lag föreskrivs om Europeiska unionen eller Europeiska unionens medlemsstater gäller också Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dess stater.

7 §
Foderråvaror

Foderråvaror ska till sin kvalitet och sammansättning samt sina övriga egenskaper vara lämpade för utfodring av djur.

Europeiska unionen publicerar en gemenskapsförteckning över foderråvaror enligt artiklarna 24 och 26 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder.

För foderblandningar för sällskapsdjur får foderråvarans specifika namn ersättas med den gruppbeteckning foderråvaran hör till enligt artikel 17 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder.

Närmare bestämmelser om de kategorier av foderråvaror som avses i 3 mom. utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

9 §
Foder för särskilda näringsbehov

Foder för särskilda näringsbehov ska till sin kvalitet och sammansättning samt sina övriga egenskaper vara lämpade för att tillgodose särskilda näringsbehov hos djur.

Endast foder för särskilda näringsbehov som har godkänts av Europeiska unionen för upptagande i förteckningen över användningsområden för foder avsett för särskilda näringsbehov får tillverkas, släppas ut på marknaden, användas för tillverkning av foder eller för utfodring av djur och importeras. I fråga om uppdateringen av förteckningen över användningsområden föreskrivs i artikel 10 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av foder för särskilda näringsbehov utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med bestämmelserna om detta i Europeiska unionens foderlagstiftning.

14 §
Allmänna krav som gäller information om foder

På foderförpackningar, etiketter, medföljande dokument, i broschyrer, reklamer eller i övrigt i samband med marknadsföringen och presentationen av fodret ska det ges sanningsenlig och tillräcklig information om fodret.

I fråga om principerna för tillåtna påståenden i märkningar samt i presentation av foderråvaror och foderblandningar föreskrivs i artikel 13 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder.

15 §
Krav på märkning av foder

I fråga om de obligatoriska märkningskraven för foderråvaror och foderblandningar och om presentationen av märkningsuppgifterna föreskrivs i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, TSE-förordningen, i förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder, GMO-spårbarhetsförordningen och i förordningen om animaliska biprodukter. Även andra uppgifter om foderråvaror och foderblandningar kan lämnas förutsatt att de allmänna principerna i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder följs och att uppgifterna är entydiga och mätbara och kan motiveras. Bestämmelser om märkningskraven för fodertillsatser och förblandningar ingår i EG:s tillsatsförordning.

I fråga om märkningskraven för icke tillåtna foderråvaror och foderblandningar föreskrivs i artikel 20 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder.

Märkningar av foder som är direkt eller indirekt avsedda för slutanvändare ska göras åtminstone på finska och svenska. På foder som endast säljs i enspråkiga kommuner får märkningarna dock göras på kommunens språk. I tvåspråkiga kommuner får märkningarna på foder som har förpackats på försäljningsstället, på foder i lösvikt som en fodertillverkare levererar direkt till slutanvändaren och på foder som en foderföretagare inom primärproduktionen levererar till en annan foderföretagare inom primärproduktionen göras på slutanvändarens språk, antingen finska eller svenska.

Energi- och proteinvärden hos foderråvaror och foderblandningar ska bygga på de beräkningsgrunder som Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi har publicerat, om inte något annat föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning.

Närmare bestämmelser om att analysera energi- och proteinvärden hos foderråvaror och foderblandningar och att lämna information om värdena samt om märkning av energi- och proteinvärden utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

15 a §
Krav på förpackning av foder

Foder ska vara förpackade på ett säkert och med beaktande av produktens egenskaper lämpligt sätt.

I fråga om förpackningskraven för foderråvaror och foderblandningar föreskrivs i artikel 23 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder. I fråga om krav på förpackningar av fodertillsatser och förblandningar föreskrivs i artikel 16 i EG:s tillsatsförordning.

18 §
Anmälningsskyldighet

En foderföretagare ska i enlighet med artikel 9 i foderhygienförordningen för registrering göra en skriftlig anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket om verksamheten, betydande förändringar i den och upphörande med verksamheten. Anmälningsskyldigheten gäller dock inte foderföretagare som enbart levererar små mängder av dem producerade primärprodukter direkt till en lokal gårdsbruksenhet för vidareanvändning.


21 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Om en foderföretagare har skäl att misstänka att det foder som företagaren har släppt ut på marknaden eller använder inte uppfyller kraven på säkerhet eller om det vid kvalitetssäkring upptäcks att de högsta tillåtna halterna av skadliga ämnen, produkter eller organismer har överskridits, ska företagaren omedelbart informera Livsmedelssäkerhetsverket.

Närmare bestämmelser om anmälan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Bestämmelser om tillbakadragning av foder som inte uppfyller kraven, men som redan har släppts ut på marknaden, ingår i artikel 20 i den allmänna livsmedelsförordningen.

31 §
Ankomstanmälan och provtagning vid handel på den inre marknaden

Ett foderparti som förs in till Finland från en annan medlemsstat inom Europeiska unionen och som kan orsaka fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön, ska av foderföretagaren med avseende på provtagning anmälas till Livsmedelssäkerhetsverket innan partiet införs till Finland.

Foder som förs in till Finland får förvaras på ett ställe som har godkänts av tillsynsmyndigheten tills myndigheten tillåter att fodret släpps ut på marknaden. Tillsynsmyndigheten får ge tillstånd först när den fått en tillräcklig utredning om att de krav som föreskrivs i Europeiska unionens foderlagstiftning samt i denna lag och med stöd av den uppfylls.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om bedömning av foder som avses i 1 mom. och om provtagning samt om när och hur en foderföretagare ska göra en ankomstanmälan till Livsmedelssäkerhetsverket om ett foderparti och vilka uppgifter som ska ges om fodret.

32 §
Förhandsanmälan om och provtagning av foder som importeras

Innan en foderföretagare tar emot ett parti av sådant foder som avses i artikel 15.5 och i artikel 17.1 kap. 2 i kontrollförordningen ska företagaren lämna en anmälan om införseln till Livsmedelssäkerhetsverket för provtagning.

Foder som importeras kan, om tillsynsmyndigheten så bestämmer, förvaras under tullens uppsikt på ett ställe som har godkänts av tillsynsmyndigheten tills myndigheten har fått en tillräcklig utredning om att de krav som föreskrivs i Europeiska unionens foderlagstiftning samt i denna lag och med stöd av den är uppfyllda.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan utfärdas närmare bestämmelser om när och hur en foderföretagare ska göra en förhandsanmälan till Livsmedelssäkerhetsverket om foderpartier som avses i 1 mom. och vilka uppgifter som ska ges om fodret samt om hur provtagning och annan importkontroll ska utföras.

41 §
Förbud

Tillsynsmyndigheten kan förbjuda att ett foder


3) släpps ut på marknaden eller används, om fodret, förpackandet av det eller uppgifterna om det inte uppfyller de krav som ställs i Europeiska unionens foderlagstiftning eller i denna lag eller med stöd av den eller om fodret används i strid med bruksanvisningarna eller om fodertillverkaren, den som släpper ut fodret på marknaden eller användaren har underlåtit att iaktta anmälningsskyldigheten enligt 18 § eller om fodertillverkaren, den som släpper ut fodret på marknaden eller användaren inte är godkänd i enlighet med 20 § eller om salmonellabakterie har påträffats i produktionsmiljön eller transportfordonet,


46 §
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet


3) bryter mot ett temporärt förbud som utfärdats med stöd av 16 §,


ska, om inte försummelsen eller den fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön som gärningen medfört ska anses ringa eller om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för foderlagsförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 192/2010
JsUB 21/2010
RSv 236/2010
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 (32009R0767); EUT nr L 229,1.9.2010, s. 1.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (32009R1069); EUT nr L 300, 14.11.2009, s. 1

Helsingfors den 14 januari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.