23/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 januari 2011

Lag om ändring av lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

 I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003) 9 §,

ändras 14 § 1 mom. 6 punkten och

fogas till lagen nya 6 a och 21 a § som följer:

6 a §
Grunder för förvägrande som gäller utevarodom

 Utlämning kan förvägras, om framställningen gäller verkställigheten av ett sådant frihetsstraff som har dömts ut i svarandens utevaro från målets handläggning.

 Framställningen bifalls dock, om den som begärs utlämnad

 1) i god tid personligen hade delgivits stämningen och på detta sätt underrättats om tid och plats för den domstolsförhandling som ledde till domen och hade underrättats om att en dom kan meddelas även om han eller hon inte personligen var närvarande vid domstolsförhandlingen,

 2) på annat sätt faktiskt hade underrättats officiellt om tid och plats för domstolsförhandlingen på ett sådant sätt att det otvetydigt kan slås fast att han eller hon hade kännedom om domstolsförhandlingen som ledde till domen och hade underrättats om att en dom kan meddelas även om han eller hon inte personligen var närvarande vid domstolsförhandlingen,

 3) i vetskap om domstolsförhandlingen hade gett i uppdrag åt ett juridiskt ombud som antingen utsetts av den berörda personen eller av staten för att försvara honom eller henne vid domstolsförhandlingen och faktiskt hade försvarats av ombudet vid domstolsförhandlingen,

 4) efter det att ha delgivits domen och uttryckligen underrättats om rätten till förnyad prövning eller överklagande och om rätten att få delta och få sakfrågan prövad på nytt även mot bakgrund av ny bevisning som kan leda till att den ursprungliga domen undanröjs, uttryckligen förklarade att han eller hon inte bestred domen eller överklagade domen eller begärde förnyad prövning inom föreskriven tid, eller

 5) inte personligen delgavs domen, men att den utan dröjsmål kommer att personligen delges honom eller henne efter utlämningen och uttryckligen underrättas om rätten till förnyad prövning eller överklagande och om rätten att få delta och få sakfrågan prövad på nytt även mot bakgrund av ny bevisning som kan leda till att den ursprungliga domen undanröjs och underrättas om inom vilken tid han eller hon måste begära förnyad prövning eller överklaga domen.

14 §
Framställningens innehåll och form

 En framställning om gripande och utlämning skall innehålla följande uppgifter:


 6) den straffskala för brottet som föreskrivs i den ansökande medlemsstatens lagstiftning eller, om det rör sig om en slutlig dom, det utdömda straffet och, om utlämning begärs med stöd av en dom som avses i 6 a § 2 mom. 5 punkten, inom vilken tid den som begärs utlämnad måste begära förnyad prövning eller överklaga domen,


21 a §
Rätt att få information om utevarodom

 Om en framställning om utlämning grundar sig på en dom som avses i 6 a § 2 mom. 5 punkten och den som begärs utlämnad inte tidigare har mottagit någon officiell information om att det pågår straffrättsliga förfaranden mot honom eller henne, kan personen, när han eller hon informeras om innehållet i framställningen om utlämningen, begära en kopia av domen innan personen utlämnas. Den behöriga myndigheten i den ansökande medlemsstaten ska omedelbart efter det att den har fått kännedom om begäran tillhandahålla den som begärs utlämnad en kopia av domen via den myndighet som är behörig enligt denna lag.

 Begäran om en kopia av domen får varken fördröja utlämningsförfarandet eller beslutet om utlämning. Tillhandahållandet av domen sker endast i informationssyfte och det får varken betraktas som en officiell delgivning av domen eller inledning av tidsfristerna för en begäran om förnyad prövning eller ett överklagande av domen får inte räknas från detta.


 Denna lag träder i kraft den 28 mars 2011.

 På ärenden om gripande och utlämnande som inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På sådana framställningar från italienska myndigheter om gripande och utlämning som blir anhängiga efter lagens ikraftträdande men före den 1 januari 2014 tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 110/2010
LaUB 20/2010
RSv 183/2010
Rådets rambeslut 2009/299/RIF; EUT nr L 81, 27.3.2009, s. 24

Helsingfors den 14 januari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.