21/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 januari 2011

Lag om registret över djurhållningsförbud

 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Registret över djurhållningsförbud och dess användningsändamål

 Rättregistercentralen för på grundval av de meddelanden som domstolarna förmedlar till den ett riksomfattande register över de djurhållningsförbud som domstolarna meddelar med stöd av 17 kap. 23 § i strafflagen (39/1889).

 Registret över djurhållningsförbud förs för tillsyn av att djurhållningsförbud iakttas.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

 Om inte annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på uppgifters och handlingars offentlighet och på utlämnande av dem vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och på den övriga behandlingen av personuppgifter vad som föreskrivs i personuppgiftslagen (523/1999).

3 §
Registrets informationsinnehåll

 I registret registreras namn, personbeteckning och kontaktuppgifter för de personer som har meddelats djurhållningsförbud samt uppgifter om den domstol som har meddelat förbudet, tidpunkten då förbudet meddelades och andra uppgifter för att identifiera beslutet samt uppgifter om förbudets innehåll, längd och övriga giltighet utifrån domstolens meddelande om sitt avgörande.

4 §
Utlämnande av uppgifter ur registret med hjälp av teknisk anslutning.

 Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter ur registret lämnas ut

 1) för tillsynen över att djurhållningsförbud iakttas, till i 34, 34 a och 35—37 § i djurskyddslagen (247/1996) nämnda myndigheter som sörjer för tillsynen,

 2) till polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet för förundersökningen av ett djurskyddsbrott och till allmänna åklagaren för förundersökning, åtal och åtalsprövning i fråga om ett djurskyddsbrott eller för framställande av yrkande på djurhållningsförbud,

 3) till allmänna domstolar för handläggningen av ett djurskyddsbrottmål och yrkande på djurhållningsförbud,

 4) för att registreras i det informationssystem som avses i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008) och användas för fullgörandet av sådana uppgifter inom jordbruks-, livsmedels- och landsbygdsnäringsförvaltningen där djurhållningsförbud i särskilt föreskrivna fall ska eller kan beaktas.

 De uppgifter som avses i 1 mom. kan utlämnas också med hjälp av teknisk anslutning.

 Uppgifterna till de myndigheter som avses i 1 och 2 mom. överlämnas avgiftsfritt.

5 §
Utlämnande av uppgifter i form av registerutdrag

 Ur registret över djurhållningsförbud får utdrag lämnas, om det är motiverat att någon får ett sådant i syfte att tillgodose djurskyddet eller om utdrag behövs för andra godtagbara syften. En person har i de fall som föreskrivs i 6 § rätt att få ett utdrag beträffande honom eller henne själv.

 I utdraget antecknas de uppgifter som anges i 3 § eller görs en anteckning om att personen inte har ett gällande djurhållningsförbud. I utdraget ska anges vilket syfte det lämnas för.

 I fråga om avgiftsbeläggningen av ett utdrag som avses i 1 och 2 mom. föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och med stöd av 8 § i den lagen genom förordning av justitieministeriet.

 Bestämmelser om den registrerades rätt till kontroll finns i personuppgiftslagen.

6 §
Rätt att begära uppvisande av registerutdrag

 En avelssammanslutning som för in djur i stamboken eller något annat avelsregister kan för att förverkliga djurskyddet begära att den som ansöker om inskrivning för sammanslutningen visar upp ett utdrag ut registret över djurhållningsförbud.

 En avelssammanslutning som avses i 1 mom. har trots sekretessbestämmelserna rätt att göra en anmälan till de myndigheter som svarar för djurskydd, om den utifrån den uppvisade ansökan och utdraget beträffande sökanden märker att sökanden i sin verksamhet inte iakttar ett djurhållningsförbud.

7 §
Utplåning av uppgifter ur registret

 De uppgifter som har registrerats i registret över djurhållningsförbud ska gallras ur registret, om beslutet om djurhållningsförbud på grund av överklagande har upphävts eller då förbudet har upphört. Uppgifterna överförs dock till arkivregistret som förs av Rättsregistercentralen. Ur arkivregistret får uppgifter lämnas ut till de myndigheter som anges i 4 §.

 Uppgifterna ska avföras ur arkivregistret senast fem år efter det att ett djurhållningsförbud har upphört.

 När uppgifterna i enlighet med 1 mom. gallras ur registret över djurhållningsförbud, ska motsvarande uppgifter samtidigt gallras ur landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem.

8 §
Ikraftträdande

 Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

 Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

9 §
Övergångsbestämmelse

 På djurhållningsförbud som har meddelats före ikraftträdandet av denna lag och som gäller vid ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag.

RP 97/2010
LaUB 18/2010
RSv 170/2010

Helsingfors den 14 januari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Anni Sinnemäki 

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.