15/2011

Utfärdad i Helsingfors den 14 januari 2011

Lag om ändring av djurskyddslagen

 I enlighet med riksdagens beslut

ändras i djurskyddslagen (247/1996) 50 § 3 mom., 53 §, 54 § 1 mom. samt 55 och 57 §,

 sådana de lyder, 50 § 3 mom. och 57 § i lag 891/2001, 53 § i lag 594/1998, 54 § 1 mom. i lag 1430/2006 och 55 § i lagarna 594/1998 och 387/2010, som följer:

50 §
Handräckning

 Kommunalveterinären ska vid behov ge polisinrättningen handräckning vid verkställigheten av förverkandepåföljd som gäller djur.

53 §
Hänvisningsbestämmelser som gäller straff

 Bestämmelser om straff för djurskyddsbrott finns i 17 kap. 14, 14 a och 15 § i strafflagen (39/1889).

54 §
Djurskyddsförseelse

 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1) behandlar ett djur i strid med 3—6, 8, 32 eller 33 § eller bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem,

 2) använder anordningar, redskap eller ämnen som avses i 12 § och som är förbjudna,

 3) i strid med 7 eller 9—11 § vidtar en åtgärd som avses i dem, eller

 4) importerar eller försöker importera ett djur i strid med förbudet i 28 §,

 ska, om inte gärningen utgör brott enligt 17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen eller strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för djurskyddsförseelse dömas till böter.


55 §
Djurhållningsförbud

 Bestämmelser om djurhållningsförbud finns i 17 kap. 23 § i strafflagen.

 Om någon har meddelats djurhållningsförbud eller fullföljdsdomstolen har förbjudit verkställigheten av ett djurhållningsförbud, ska domstolen göra anmälan om avgörandet till Rättsregistercentralen. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs det vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan genom registrering av uppgifter om sina avgöranden i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informations-system eller genom överföring av uppgifterna till Rättsregistercentralen. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den.

57 §
Förverkandepåföljd

 Bestämmelser om förverkandepåföljder som har samband med djurskyddsbrott finns i 17 kap. 23 a § i strafflagen.


 Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 97/2010
LaUB 18/2010
RSv 170/2010

Helsingfors den 14 januari 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.