1411/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av 21 och 63 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 21 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1370/2010, och

fogas till 63 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 520/2010, ett nytt 3 mom. som följer:

63 §
Rättelseyrkande till skatterättelsenämnden

Rättelseyrkandet ska behandlas utan ogrundat dröjsmål.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 122/2010
RP 258/2010
FiUB 47/2010
RSv 240/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.