1403/2010

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) den svenska språkdräkten i lagens rubrik, 1 § 3 mom., 2 § 2 punkten och 4 §,

av dem 4 § sådan den lyder i lag 919/2008, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte på yrkesmässig växthusodling, om punktskatten på den el som använts inom växthusodlingen betalas enligt skatteklass II i skattetabell 2 i bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) direktstöd från Europeiska unionen stöd som avses i avdelningarna III och IV i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003,


4 §
Skatteåterbäringens belopp

För energiprodukter som under skatteåret använts i jordbruket återbärs punktskatt till sökanden enligt följande: 13,20 cent per liter lätt brännolja, 14,85 cent per kilogram tung brännolja och 9,20 cent per liter biobrännolja som avses i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) och beskattas i Finland samt 1,0 cent per kilowattimme beskattad el som avses i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. Punktskatten återbärs dock till högst samma punktskattebelopp som betalats för bränslet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. I fråga om återbäring av punktskatt på biobrännolja träder lagen i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Lagen tillämpas på lätt brännolja, tung brännolja, biobrännolja och el som används efter det att lagen har trätt i kraft.

Bestämmelser om återbäring av punktskatt på brännolja som använts i yrkesmässig växthusodling före ikraftträdandet av denna lag finns i 10 a § i lagen om punktskatt på flytande bränslen.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 147/2010
FiUB 51/2010
KoUU 12/2010
EkUU 24/2010
MiUU 18/2010
JuUU 20/2010
RSv 256/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.