1399/2010

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) 9 § 7 punkten, 10 a § och mellanrubriken före den,

sådana de lyder, 9 § 7 punkten i lag 1305/2007, mellanrubriken före 10 a § i lag 1259/1996 och 10 a § i lagarna 1259/1996, 604/2006 och 920/2008, samt

ändras den svenska språkdräkten i lagens rubrik, 1 § 1 mom., 2 och 2 b §, den svenska språkdräkten i det inledande stycket till 3 § 1 mom., 3 § 2 mom., 4 §, 6 a § 1 mom., den svenska språkdräkten i det inledande stycket till 9 §, 9 § 4 punkten, 9 a och 10 §, den svenska språkdräkten i 11 § 1 mom. och 11 a § samt bilagan,

av dem 1 § 1 mom., 2 och 2 b §, det inledande stycket till 3 § 1 mom., 3 § 2 mom., det inledande stycket till 9 §, 9 § 4 punkten, 9 a, 10 och 11 a § samt bilagan sådana de lyder i lag 1305/2007 och 6 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 394/2004, som följer:

1 §

För flytande bränslen och för de produkter som avses i 2 a § ska till staten som punktskatt (accis) betalas energiinnehållsskatt och koldioxidskatt i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag.


2 §

I denna lag avses med

1) flytande bränsle

a) produkter som hör till varukoderna 1507―1518 i tulltariffen, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen,

b) produkter som hör till varukoderna 2706―2710, 2711 12 och 2711 13 samt 2712―2715 i tulltariffen,

c) produkter som hör till varukoderna 2901 och 2902 i tulltariffen,

d) produkter som hör till varukod 2905 11 00 i tulltariffen och som inte är syntetiskt framställda, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen,

e) produkter som hör till varukod 3403 i tulltariffen,

f) produkter som hör till varukod 3811 i tulltariffen,

g) produkter som hör till varukod 3817 i tulltariffen,

h) produkter som hör till varukod 3824 90 99 i tulltariffen, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen,

2) varukod i tulltariffen nomenklaturen i kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,

3) motorbensin bensin som hör till varukod 2710 i tulltariffen, som lämpar sig för att användas i förbränningsmotorer och vars oktantal är 75 RON eller mera, bestämt enligt ASTM D 2699- eller EN 25164-metoden,

4) bioetanol till varukod 2207 i tulltariffen hänförlig produkt framställd av biomassa, om produkten är avsedd att användas som uppvärmnings- eller motorbränsle,

5) MTBE den metanolbaserade bensinkomponenten metyl-tert-butyleter som hör till varukod 2909 i tulltariffen,

6) TAME den metanolbaserade bensinkomponenten metyl-tert-amyleter som hör till varukod 2909 i tulltariffen,

7) ETBE den etanolbaserade bensinkomponenten etyl-tert-butyleter som hör till varukod 2909 i tulltariffen,

8) TAEE den etanolbaserade bensinkomponenten etyl-tert-amyleter som hör till varukod 2909 i tulltariffen,

9) biobensin till varukod 2710 i tulltariffen hänförlig av biomassa framstäld kolvätekomponent i bensin, som inte innehåller syre,

10) bensin för små motorer till varukod 2710 11 41 i tulltariffen hänförlig produkt vars nedan nämnda egenskaper motsvarar angivna gränsvärden:

Egenskap Gränsvärde
Blyalkylhalt Högst 2 milligram per liter
Svavelhalt Högst 10 milligram per kilo
Bensenhalt Högst 0,1 volymprocent
Halt av aromatiska kolväten Högst 1,0 volymprocent
Olefinhalt Högst 1,0 volymprocent
N-Hexanhalt Högst 0,5 volymprocent
Cykloalkanhalt (C8 och med lägre kolvärde sammanlagt) Högst 2,0 volymprocent
Ångtryck Minst 50 och högst 65 kPa
Slutkokpunkt Högst 200 grader Celsius

11) dieselolja till varukod 2710 i tulltariffen hänförlig dieselolja,

12) biodieselolja produkt som motsvarar dieselolja och som är framställd av biomassa,

13) paraffinisk dieselolja produkt där cetanvärdet är minst 70, tätheten 770―800 gram per liter vid 15 °C, halten av polyaromatiska kolväten (PAH) högst 0,1 viktprocent, svavelhalten högst fem milligram per kilogram och som ger minst 95 volymprocent destillat vid 360 °C; om paraffinisk dieselolja blandas med dieselolja och om skattesänkningen enligt kvalitetsgradering utnyttjas för paraffinisk dieselolja, ska dieseloljan före blandning uppfylla kvalitetskraven för dieselolja,

14) flygbensin till varukod 2710 i tulltariffen hänförliga bränslen som lämpar sig att användas i förbränningsmotorer i flygplan och som är bestämda enligt ASTM D 910-, ASTM D 6227- eller DEF STAN 91-90-metoden,

15) flygpetroleum till varukod 2710 i tulltariffen hänförliga bränslen som lämpar sig att användas i turbin- eller dieselmotorer i flygplan och som är bestämda enligt ASTM D 1655-, ASTM D 6615-, DEF STAN 91-91-, GOST 10227- eller NATO code F-35-metoden,

16) lätt brännolja dieselolja eller dieselbrännolja som hör till varukod 2710, som lämpar sig att användas vid uppvärmning samt i arbetsmotorer och fast installerade motorer och som vid destillering enligt EN ISO 3405- eller ASTM 86-metoden ger minst 85 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 350 °C och har gjorts identifierbar på det sätt som föreskrivs särskilt; bestämmelser om användningen av lätt brännolja som bränsle i fordon och farkoster finns i bränsleavgiftslagen (1280/2003) och lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar (1307/2007),

17) svavelfri lätt brännolja lätt brännolja vars svavelhalt är högst 10 milligram per kilogram,

18) tung brännolja med undantag av dieselolja och lätt brännolja till varukod 2710 i tulltariffen hänförliga oljor och oljeprodukter som är avsedda för uppvärmning och som vid destillering enligt EN ISO 3405- eller ASTM D 86-metoden ger mindre än 65 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 250 °C eller för vilka volymprocenten inte kan bestämmas genom dessa metoder vid 250 °C,

19) biobrännolja bränsle som är framställt av biomassa och lämpar sig att användas för uppvärmning och i fast installerade dieselmotorer och i arbetsmaskiner med dieselmotor,

20) flytgas till varukoderna 2711 12 och 2711 13 i tulltariffen hänförliga gaser i flytande form som består av propan, butan eller blandningar av dem,

21) kolväten organiska föreningar bestående av kol och väte eller produkter som innehåller kolväteblandningar,

22) uppvärmning användning av bränslen för förbränningsändamål,

23) privat nöjesflygning när ett luftfartyg som används av en fysisk eller juridisk person som luftfartygets ägare eller den som hyr det eller som på något annat sätt fått nyttjanderätten till det används för annat än kommersiella ändamål och särskilt för andra ändamål än transport av personer eller varor eller för tillhandahållande av tjänster mot ersättning eller i en offentlig myndighets verksamhet,

24) privat fritidsbåt ett fartyg som av en fysisk eller juridisk person som äger eller hyr fartyget eller på något annat sätt fått nyttjanderätt till det används för annat än kommersiella ändamål och särskilt för andra ändamål än transport av passagerare eller varor eller tillhandahållande av tjänster mot ersättning eller i en offentlig myndighets verksamhet,

25) yrkesmässigt fiske verksamhet där idkaren får sin försörjning eller en väsentlig del av den av fiske och förädling av fångsten så att försäljningsinkomsterna av den nämnda verksamheten (totalinkomster av fiske) uppgår till minst 30 procent av det sammanlagda beloppet av fiskarens samtliga totalinkomster av näringsverksamhet, löneinkomster och övriga regelbundna totalinkomster; i fråga om en fiskare som bedriver fiske som delägare i ett bolag eller ett andelslag inräknas även den andel av bolagets eller andelslagets totalinkomster av fiske som fiskaren har rätt till i totalinkomsterna av fiske; i fråga om en fiskare som bedriver fiske i annans tjänst inräknas även de löneinkomster fiskaren får härav i totalinkomsterna av fiske; den som bedriver verksamheten ska vara antecknad i yrkesfiskarregistret, och det fiskefartyg som används för det yrkesmässiga fisket ska vara antecknat i fiskefartygsregistret, så som bestäms i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) eller lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010),

26) kombinerad produktion av el och värme den under en skatteperiod av ett kraftverk utförda produktionen av el och värme för vidare utnyttjande antingen samtidigt eller var för sig,

27) förkortningen

a) R produkt som uppfyller hållbarhetskriterierna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG,

b) T produkt som uppfyller kraven i a-punkten och har producerats av avfall eller rester eller av oätligt cellulosahaltigt material eller lignocellulosa,

c) P i 13 punkten definierad paraffinisk dieselolja,

28) biomassa den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk, inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, fiske, skogsbruk och därmed förknippad industri, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

2 b §

Det tillsyns- och överföringssystem som regleras i 4, 8 och 9 kap. i punktskattelagen (182/2010) tillämpas på följande flytande bränslen:

1) produkter som hör till varukoderna 1507―1518 i tulltariffen, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen,

2) produkter som hör till varukoderna 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50 i tulltariffen,

3) produkter som hör till varukoderna 2710 11―2710 19 69 i tulltariffen, men på produkter som hör till varukoderna 2710 11 21, 2710 11 25 och 2710 19 29 i tulltariffen dock endast när produkterna överförs i parti utan förpackning,

4) produkter som hör till varukod 2711 i tulltariffen med undantag för produkter som hör till varukoderna 2711 11, 2711 21 och 2711 29 i tulltariffen,

5) produkter som hör till varukod 2901 10 i tulltariffen,

6) produkter som hör till varukoderna 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 och 2902 44 i tulltariffen,

7) produkter som hör till varukod 2905 11 00 i tulltariffen och som inte är syntetiskt producerade, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen,

8) produkter som hör till varukod 3824 90 99 i tulltariffen, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen.

Genom förordning av statsrådet får det föreskrivas om tillämpning av det i 4, 8 och 9 kap. i punktskattelagen avsedda tillsyns- och överföringssystemet även på andra än i 1 mom. avsedda produkter. Dessutom får det genom förordning av statsrådet föreskrivas att de produkter som avses i 1 mom., med undantag för de i skattetabellen nämnda flytande bränslena, inte ska omfattas av bestämmelserna i 4, 8 och 9 kap. i punktskattelagen om överföring av produkter, om Finland och en annan medlemsstat i Europeiska unionen har kommit överens om det genom ett bilateralt avtal.

3 §

Utöver vad som föreskrivs om skattskyldighet i punktskattelagen ska punktskatt och försörjningsberedskapsavgift betalas av


På den skattskyldiga som avses i 1 mom. tillämpas vad som i punktskattelagen föreskrivs om skattskyldig som deklarerar per skatteperiod, om inte något annat följer av 2 b §.

4 §

Punktskatt och försörjningsberedskapsavgift ska betalas enligt den till lagen bifogade skattetabellen.

Om lätt brännolja, biobrännolja eller tung brännolja används i kombinerad el- och värmeproduktion är koldioxidskatten hälften av det som anges i skattetabellen.

En förutsättning för tillämpning av de produktgrupper som markeras med förkortningen R eller T är att

1) råvarorna till bränslena uppfyller hållbarhetskriterierna enligt det direktiv som nämns i 2 § 27 a-punkten,

2) verksamhetsutövaren övervakar kriterierna enligt de metoder som föreskrivs i direktivet,

3) verksamhetsutövaren har ett kvalitetssystem som säkerställer att råvaruproduktionen, materialbalanssystemet och minskningen av växthusgasutsläpp uppfyller kraven.

Skatterna i skattetabellen tillämpas på flytande bränslen som används som sådana eller blandade med annat flytande bränsle eller annat motsvarande motor- eller uppvärmningsbränsle.

Det totala skattebeloppet för bränsle eller bränsleblandning motsvarande motorbensin som överlåtits till konsumtion försörjningsberedskapsavgiften medräknad är minst 35,9 cent per liter. Det totala skattebeloppet för bränsle eller bränsleblandning motsvarande dieselolja försörjningsberedskapsavgiften medräknad är minst 33,0 cent per liter.

6 a §

En godkänd upplagshavare har rätt att från den punktskatt och försörjningsberedskapsavgift som ska betalas för skatteperioden avdra den punktskatt och den försörjningsberedskapsavgift som under skatteperioden på basis av överlåtelse till konsumtion som är belagd med punktskatt och försörjningsberedskapsavgift ska betalas för kolväten som uppsamlats från motorbensin. Beloppen bestäms enligt produktgrupp 10 i den till lagen bifogade skattetabellen. En förutsättning för avdragsrätt är att de uppsamlade kolvätena kondenseras till bensin i ett skatteupplag.


9 §

Förutom vad som i punktskattelagen föreskrivs är följande produkter befriade från punktskatt och försörjningsberedskapsavgift:


4) bränslen som används i fartygstrafik som drivmedel för andra fartyg än privata fritidsbåtar; bränslen för fiskefartyg är dock skattefria till den del de används för yrkesmässigt fiske,


9 a §

Den sänkning av koldioxidskatten som avses i 4 § 2 mom. samt den skattefrihet som avses i 9 § 2, 3 och 5 punkten genomförs så att skatten på produkterna återbärs till användaren på ansökan, om bränslet har använts för skattefritt ändamål eller för ett ändamål som ger rätt till sänkning av koldioxidskatt av någon annan än en godkänd upplagshavare.

Den skattefrihet som avses i 9 § 4 punkten genomförs så att skatten på bränslet återbärs på ansökan till den som idkar fartygstrafik. Genom förordning av statsrådet får det utfärdas bestämmelser om de fartygstyper, fartygsgrupper eller för ett visst ändamål använda fartyg som skattefritt kan anskaffa bränsle direkt från en godkänd upplagshavares skatteupplag eller genom andra arrangemang.

Den skattefrihet som avses i 9 § 6 punkten genomförs så att skatten på bränslet återbärs på ansökan till den som idkar flygtrafik. Genom förordning av statsrådet får det utfärdas bestämmelser att ett visst slag av bränsle kan överlåtas skattefritt från en godkänd upplagshavares skatteupplag för luftfartsbruk eller att någon typ av luftfartyg, grupp av luftfartyg eller ett luftfartyg som används för ett visst ändamål skattefritt kan anskaffa bränsle direkt från en godkänd upplagshavares skatteupplag eller genom andra arrangemang.

Ansökan om återbäring ska avse det bränsle som använts under ett kalenderår eller separat det bränsle som använts under perioden januari―juni respektive perioden juli―december. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av ovan nämnda period. Återbäring förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för den skattefria användningen av produkterna. Återbäring betalas inte ut, om det belopp som ska återbetalas är mindre än 330 euro för andra än fiskefartyg. Närmare bestämmelser om utbetalningstidpunkten får utfärdas genom förordning av statsrådet. Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på skatteåterbäringen vad som i punktskattelagen föreskrivs om skatterättelse, efterbeskattning, skattehöjning, bokföringsskyldighet, granskning av uppgifter, skyldighet att lämna uppgifter och ändringssökande.

Om den som ansöker om återbäring inte lämnar en tillförlitlig redogörelse för den skatt och försörjningsberedskapsavgift som har betalats för bränslet, är skatteåterbäringens belopp för

1) motorbensin, etanol, blandning av motorbensin och etanol eller en produkt som ersätter dem skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 22 i skattetabellen i bilagan,

2) dieselolja eller biodieselolja, blandning av dieselolja och biodieselolja eller en produkt som ersätter dem skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 57 i skattetabellen,

3) lätt brännolja, biobrännolja, blandning av lätt brännolja och biobrännolja eller en produkt som ersätter dem skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 64 i skattetabellen.

10 §

När det gäller bränsle som används för yrkesmässigt fiske ska de registeranteckningar som avses i 2 § 25 punkten vara i kraft när bränsle anskaffas och används.

11 §

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, gäller om skattskyldighet för flytande bränslen och om grunderna för påförande av punktskatt samt även i övrigt vad som föreskrivs eller bestäms i punktskattelagen och med stöd av den.


11 a §

På tillverkare av biobrännolja tillämpas inte 21―29 § i punktskattelagen, om volymen av den framställda biobrännoljan är högst 100 000 liter per kalenderår och om biobränslet inte flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat eller mellan Finland och ett land utanför Europeiska unionen.

En tillverkare av biobrännolja ska till tullmyndigheten göra en skriftlig anmälan för registrering som skattskyldig. För den skattskyldige gäller i övrigt det som i punktskattelagen föreskrivs om skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod.

Registret förs av Tullstyrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

I fråga om produktgrupp 50 och 51 i skattetabellen som bifogas lagen tillämpas lagen från och med den 1 januari 2012. Före den 1 januari 2012 tillämpas på bränslen som avses i produktgrupp 50 och 51 det som föreskrivs om dieselolja i skattetabellen till lagen om ändring av lagen om accis på flytande bränslen (1305/2007).

Om brännolja har använts i yrkesmässig växthusodlingen 2010 eller tidigare, tillämpas 10 a §, som upphävs.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 147/2010
FiUB 51/2010
KoUU 12/2010
EkUU 24/2010
MiUU 18/2010
JuUU 20/2010
RSv 256/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Bilaga

SKATTETABELL
Produkt Produktgrupp Energiinnehållsskatt Koldioxidskatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Motorbensin cent/l 10 50,36 11,66 0,68 62,70
Bensin för små motorer cent/l 11 30,36 11,66 0,68 42,70
Bioetanol cent/l 20 33,05 7,65 0,68 41,38
Bioetanol R cent/l 21 33,05 3,83 0,68 37,56
Bioetanol T cent/l 22 33,05 0,00 0,68 33,73
MTBE cent/l 23 40,91 9,48 0,68 51,07
MTBE R cent/l 24 40,91 8,43 0,68 50,02
MTBE T cent/l 25 40,91 7,39 0,68 48,98
TAME cent/l 26 44,06 10,21 0,68 54,95
TAME R cent/l 27 44,06 9,29 0,68 54,03
TAME T cent/l 28 44,06 8,37 0,68 53,11
ETBE cent/l 29 42,49 9,84 0,68 53,01
ETBE R cent/l 30 42,49 8,02 0,68 51,19
ETBE T cent/l 31 42,49 6,20 0,68 49,37
TAEE cent/l 32 45,64 10,57 0,68 56,89
TAEE R cent/l 33 45,64 9,04 0,68 55,36
TAEE T cent/l 34 45,64 7,51 0,68 53,83
Biobensin cent/l 38 50,36 11,66 0,68 62,70
Biobensin R cent/l 39 50,36 5,83 0,68 56,87
Biobensin T cent/l 40 50,36 0,00 0,68 51,04
Dieselolja cent/l 50 30,70 13,25 0,35 44,30
Dieselolja para cent/l 51 24,00 12,51 0,35 36,86
Biodieselolja cent/l 52 28,14 12,14 0,35 40,63
Biodieselolja R cent/l 53 28,14 6,07 0,35 34,56
Biodieselolja T cent/l 54 28,14 0,00 0,35 28,49
Biodieselolja P cent/l 55 24,00 12,51 0,35 36,86
Biodieselolja P R cent/l 56 24,00 6,26 0,35 30,61
Biodieselolja P T cent/l 57 24,00 0,00 0,35 24,35
Lätt brännolja cent/l 60 10,35 8,00 0,35 18,70
Lätt brännolja svavelfri cent/l 61 7,70 8,00 0,35 16,05
Biobrännolja cent/l 62 7,70 8,00 0,35 16,05
Biobrännolja R cent/l 63 7,70 4,00 0,35 12,05
Biobrännolja T cent/l 64 7,70 0,00 0,35 8,05
Tung brännolja cent/kg 71 8,79 9,72 0,28 18,79
Flygpetroleum cent/l 81 54,76 12,74 0,35 67,85
Flygbensin cent/l 91 49,88 11,30 0,68 61,86
Metanol cent/l 100 25,18 5,83 0,68 31,69
Metanol R cent/l 101 25,18 2,92 0,68 28,78
Metanol T cent/l 102 25,18 0,00 0,68 25,86

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.