1397/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010):

1 §
Godkännande av ett kraftverk för systemet med inmatningspris

För systemet med inmatningspris kan godkännas vindkraftverk, biogasverk och trädbränslekraftverk, om ifrågavarande kraftverks system som omvandlar energikällan till elenergi och de tekniska system som är direkt anslutna till produktionen av elenergi inte har fått statligt stöd, är nya och inte innehåller några begagnade delar. Om det är fråga om ett biogasverk, krävs dessutom att biogasverkets biogasreaktor, där biogas alstras genom rötning av biomassa i ett slutet rum för att användas som bränsle för biogasverket, inte har erhållit något statligt stöd, är ny och inte innehåller några begagnade delar. Motsvarande krav gäller dessutom

1) system för förbehandling, framställning, hantering, transport och inmatning av bränsle eller biogasreaktorns råvaror, och med dessa sammanhängande anordningar,

2) cisterner, hallar, silor, rörledningar och transportsystem samt andra system för lagring av ett kraftverks energikällor,

3) system för hantering, rening, lagring och transport av avfall, biprodukter och rökgaser, inklusive system för hygienisering, lagring i efterhand och transport av bioslam,

4) ett kraftverks styr- och reglersystem jämte komponenter, inklusive data- och kommunikationssystem,

5) system för överföring och distribution av elenergi mellan generatorn och mätningspunkten för elenergi,

6) kraftverksbyggnaden, jämte grunder, som inrymmer de energitekniska anordningar som krävs för produktion av elenergi,

7) ett vindkraftverks torn och en biogasreaktors grund,

8) maskiner och anordningar med anknytning till upprätthållandet av produktionsberedskapen och hanteringen av undantagssituationer, inklusive reservaggregat samt brandskydds- och alarmsystem, samt

9) ett kraftverks uppvärmnings-, belysnings-, ventilations-, reparations- och kontrollanordningar, laboratorier och andra inventarier.

Vid bedömningen av huruvida kraven enligt 1 mom. uppfylls beaktas inte

1) system för anskaffning eller insamling av bränsle eller biogasreaktorns råvaror och med dessa sammanhängande anordningar,

2) systemet för överföring och distribution av värmeenergi och med det sammanhängande komponenter och värmetekniska system, och

3) andra sådana anläggningar eller enheter för energiproduktion som är belägna inom kraftverksområdet och som inte har något energitekniskt samband med den kraftverksenhet för vilken stöd söks.

De krav som avses i 1 mom. tillämpas inte på godkännandet av ett skogsfliskraftverk för systemet med inmatningspris.

2 §
Prisperioder

Ett kalenderår indelas i följande prisperioder:

1) den 1 januari – den 31 mars,

2) den 1 april – den 30 juni,

3) den 1 juli – den 30 september,

4) den 1 oktober – den 31 december.

3 §
Medeltalet för marknadspriset på el och marknadspriset på utsläppsrätten

Medeltalet för marknadspriset på el bestäms enligt medeltalet för områdespriset föregående dag i den fysiska elhandeln på den nordiska elmarknaden på den ort där kraftverket är beläget. Medeltalet för marknadspriset på el beräknas som ett aritmetiskt medeltal för timpriserna under de tre månader som motsvarar var och en av inmatningsprisperioderna.

Medeltalet för marknadspriset på utsläppsrätten bestäms som ett aritmetiskt medeltal för dagens slutpris på de tre största börser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som bedriver handel med utsläppsrätter. Medeltalet för marknadspriset på utsläppsrätten beräknas som ett aritmetiskt medeltal för dagens slutpriser under de tre månader som motsvarar var och en av inmatningsprisperioderna.

4 §
Inmatningspris som är bundet till priset på utsläppsrätten

Det inmatningspris som är bundet till priset på utsläppsrätten räknas ut enligt formeln 18 – 18/13 x (Pe – 10), då medelpriset för utsläppsrätten under tre månader (Pe) är minst 10 och högst 23 euro.

5 §
Apparater för egen förbrukning

Vad som i handels- och industriministeriets förordning om kraftverkets apparatur för egen förbrukning (309/2003) föreskrivs om apparater för egen förbrukning tillämpas vid fastställande av riktpriset, det rörliga produktionsstödet för el, värmepremien och sådan produktion av el som berättigar till fast produktionsstöd för el.

6 §
Uppföljningsskyldighet

Som bilaga till ansökan om att bli godkänd för systemet med inmatningspris ska elproducenten bifoga en uppföljningsplan enligt vilken elproducenten producerar data om mängden el som är berättigad till stöd och visar att det eventuella kriteriet för total effektivitet uppfylls. I uppföljningsplanen presenteras uppföljningsdata om mängden elenergi och om sätten och förfarandena för att fastställa den samt om mätning av elenergin.

När det gäller det fasta produktionsstödet för el ska elproducenten systematiskt följa och mäta mängden elenergi som produceras. Elproducenten ska ha uppföljningsdata om mängden elenergi samt om sätten och förfarandena för att fastställa den samt om mätning av elenergin.

Uppföljningsskyldighetens omfattning beror på kraftverket och dess energikällor.

7 §
Uppföljningssystem

Uppföljningsskyldigheten förutsätter att elproducenten har ett system för detta (uppföljningssystem). Uppföljningssystemet ska inbegripa data om energiinnehållet i de olika bränslena samt om mätningarna av mängden el och värme samt om fastställande av bränslenas värmevärden. Uppföljningssystemet ska inbegripa system för insamling, behandling och rapportering av data.

Med hjälp av uppföljningssystemet ska elproducenten producera data om mängden el som berättigar till stödet. Om det är fråga om ett kraftverk som godkänts för systemet med inmatningspris, ska uppföljningssystemet dessutom vid behov producera data om nyttiggjord värme och om total effektivitet samt data om hur andra villkor som specificerats i beslutet om godkännande uppfyllts. De uppgifter som uppföljningssystemet producerar ska inkluderas i bokföringen så att kontrollören utgående från den ska kunna utföra verifieringen.

Om kraftverket omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter enligt lagen om utsläppshandel (683/2004), kan elproducenten vid fastställandet av energiinnehållet i bränsleklassen i fråga för andra bränslen än biobränslen som kraftverkets uppföljningsplan använda den övervakningsplan som godkänts med stöd av 52 § i lagen om utsläppshandel.

8 §
Undantag från uppföljningsskyldighet i fråga om bränslen

Uppföljningen av bränslena behöver inte inbegripas i uppföljningssystemet då det är fråga om sådana bränslen som använts för att starta kraftverket och vars energiinnehåll under inmatningsprisperioden är högst 2,5 procent av summan av energiinnehållet i de bränslen som använts i kraftverket.

Om kraftverket använder högst ett bränsle utöver startbränslet och kraftverket inte har ålagts någon skyldighet att följa den totala effektiviteten, behöver energiinnehållet i bränslena inte följas i uppföljningssystemet.

9 §
Fastställande av bränslet och dess energiinnehåll

Vid specificeringen och fastställandet av de bränslen som används ska de bränsleklasser som ingår i Statistikcentralens gällande klassificering av bränslen tillämpas.

Den största tillåtna osäkerheten vid fastställandet av bränslemängderna under uppföljningsperioden är 7,5 procent.

Vid fastställandet av bränsleenergin ska nettovärmevärden och bränslemängderna i användningstillstånd eller bränslenas värden i ankomsttillstånd användas. När värden i ankomsttillstånd används ska det fastställda bränslet och det fastställda värmevärdet motsvara varandra med hänsyn tagen till ändringar i bränslenas fukthalt.

10 §
Nyttiggjord värme

Värme som producerats för vidare utnyttjande (nyttiggjord värme) är sådan värme som produceras samtidigt och inom samma process som el och som tillgodoser sådant behov av uppvärmning och kylning som kan motiveras ekonomiskt. Behovet kan motiveras ekonomiskt om det inte överskrider uppvärmnings- eller kylningsbehovet och om det annars skulle tillgodoses på marknadsvillkor genom andra sätt att producera energi.

Mängden nyttiggjord värme ska fastställas genom mätningar. Vid fastställandet av mängden nyttiggjord värme tillämpas det system för mätning som specificerats i uppföljningsplanen och de uppgifter eller värden som utgående från mätningar registrerats med hjälp av det.

11 §
Total effektivitet

Med total effektivitet avses summan av mängden el och värme dividerad med det sammanlagda energiinnehållet i de bränslen som använts i produktionen. Den mängd el som utgör grunden för beräkningen av total effektivitet motsvarar mängden producerad el minskad med den elenergi som apparaterna för eget bruk förbrukar. Den mängd el som utgör grunden för beräkningarna motsvarar den uppmätta mängden nyttigjord värme. Energiinnehållet i bränslena motsvarar det sammanlagda energiinnehållet i samtliga bränslen som ingår i uppföljningsplanen.

Vid fastställandet av total effektivitet används inte någon antagen total effektivitet eller pannans garanterade verkningsgrad. Den totala effektiviteten ska grunda sig på uppgifterna om faktisk produktion och faktisk användning av energikällor under prisperioden.

12 §
Bevaring av uppgifter

Elproducenten ska ombesörja bevaringen av de uppgifter som avses i 6, 7 ja 9―11 § så att Energimarknadsverket och kontrollören har möjlighet att försäkra sig om tillförlitligheten och exaktheten hos uppföljningssystemet och uppgifterna om mängden producerad el som beräknats på basis av det och som berättigar till produktionsstödet och om eventuell total effektivitet.

Elproducenten ska bevara de uppgifter som gäller systemet med inmatningspris i tio års tid från och med det år då beslutet om godkännande av ett kraftverk för systemet med inmatningspris har förfallit eller återkallats, och i fråga om det fasta produktionsstödet för el i tio års tid från den tidpunkt då den sista stödraten har betalats.

13 §
Kontrollörens behörighetsområde

I beslutet om godkännande av en kontrollör fastställs kontrollörens behörighetsområde enligt energikällorna och de särskilda förutsättningar som är förenade med de typer av kraftverk i vilka dessa används. Behörighetsområdena är

1) vindflöde,

2) vattenflöde,

3) biogas,

4) skogsflis,

5) trädbränsle.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 30 december 2010

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsråd
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.