1396/2010

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att främja produktionen av el från förnybara energikällor, öka konkurrenskraften för dessa energikällor, diversifiera elproduktionen och förbättra självförsörjningsgraden av el.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om ett produktionsstöd som ska betalas av statliga medel för el som produceras från vindkraft, biogas, trädbränsle och vattenkraft.

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

Det produktionsstöd som betalas ut enligt denna lag betraktas inte som statsunderstöd enligt statsunderstödslagen (688/2001).

4 §
Myndigheter och deras uppgifter

Arbets- och näringsministeriet svarar för den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av verksamheten enligt denna lag.

Energimarknadsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och sköter andra uppgifter som ankommer på verket enligt denna lag.

5 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) nätinnehavare nätinnehavare enligt elmarknadslagen (386/1995),

2) vindkraftverk kraftverk där el produceras med vindturbiner ur rörelseenergin i strömmande luftmassa i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos nätinnehavaren,

3) biogas produkt som bildas när organiskt material bryts ner under anaeroba förhållanden och där de huvudsakliga komponenterna är metan och koldioxid,

4) biogaskraftverk kraftverk där el produceras från biogas, som har förts över direkt eller via gasnätet till kraftverket, i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos nätinnehavaren,

5) biogasanläggning anläggning där biogas alstras genom rötning av biomassa i ett slutet rum i en bioreaktor,

6) skogsflis bränsleflis eller bränslekross som tillverkas av trä som kommer direkt från skogen,

7) skogsfliskraftverk kraftverk där el produceras från skogsflis i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos nätinnehavaren,

8) trädbränsle skogsflis samt sådana biprodukter från industrin som uppkommer som bi- eller restprodukt från ved i träförädlingsprocessen inom skogsindustrin,

9) trädbränslekraftverk kraftverk där värme och el produceras från trädbränsle i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos nätinnehavaren,

10) vattenkraftverk kraftverk där el produceras från vattenkraft i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos nätinnehavaren,

11) utsläppsrätt utsläppsrätt enligt lagen om utsläppshandel (683/2004),

12) elproducent fysisk eller juridisk person som innehar ett kraftverk.

2 kap.

Hur kraftverk godkänns för tariffsystemet

6 §
Tariffsystemet

I tariffsystemet får en elproducent vars vindkraftverk, biogaskraftverk, skogsfliskraftverk eller trädbränslekraftverk är godkänt för systemet, under en viss tid rörligt stöd som grundar sig på marknadspriset på el eller på priset på en utsläppsrätt (inmatningspris) för stödberättigande produktion.

I systemet kan följande godkännas:

1) skogsfliskraftverk,

2) vindkraftverk till dess att den sammanlagda nominella effekten för generatorerna i för systemet godkända vindkraftverk överstiger 2 500 megavoltampere,

3) biogaskraftverk till dess att den sammanlagda nominella effekten för generatorerna i för systemet godkända biogaskraftverk som huvudsakligen använder biogas från biogasanläggningar överstiger 19 megavoltampere, och

4) trädbränslekraftverk till dess att de för systemet godkända trädbränslekraftverken är fler än 50 och den sammanlagda nominella effekten för deras generatorer överstiger 150 megavoltampere.

Den elproducent som först har ansökt om godkännande enligt 14 § har företräde att bli godkänd i tariffsystemet.

7 §
Allmänna förutsättningar för godkännande

Ett vindkraftverk, biogaskraftverk, skogsfliskraftverk eller trädbränslekraftverk kan godkännas för tariffsystemet, om det är beläget i Finland eller på finskt territorialvatten och är kopplat till ett elnät där. Dessutom ska kraftverket ha verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för elproduktion.

Bestämmelser om förutsättningarna för att kraftverk ska kunna godkännas finns i 8―11 §.

8 §
Särskilda förutsättningar för godkännande av skogsfliskraftverk

Ett skogsfliskraftverk kan godkännas för tariffsystemet bara om

1) den sammanlagda nominella effekten för generatorerna är minst 100 kilovoltampere, och

2) det inte hör eller tidigare har hört till systemet.

9 §
Särskilda förutsättningar för godkännande av vindkraftverk

Ett vindkraftverk kan godkännas för tariffsystemet bara om

1) det inte har fått statligt stöd,

2) det är nytt och inte innehåller begagnade delar, och

3) den sammanlagda nominella effekten för generatorerna är minst 500 kilovoltampere.

10 §
Särskilda förutsättningar för godkännande av biogaskraftverk

Ett biogaskraftverk kan godkännas för tariffsystemet bara om

1) det inte har fått statligt stöd,

2) det är nytt och inte innehåller begagnade delar,

3) den sammanlagda nominella effekten för generatorerna är minst 100 kilovoltampere, och

4) det som bränsle använder biogas som alstrats i en biogasanläggning som inte har fått statligt stöd, som är ny och som inte innehåller begagnade delar.

Ett biogaskraftverk som avses 1 mom. kan godkännas för systemet såsom berättigat till ett inmatningspris höjt med värmepremie, om

1) det vid elproduktion också producerar nyttiggjord värme, och

2) det har en total effektivitet på minst 50 procent eller, då generatorerna har en sammanlagd nominell effekt på 1 megavoltampere eller mer, på minst 75 procent.

11 §
Särskilda förutsättningar för godkännande av trädbränslekraftverk

Ett trädbränslekraftverk kan godkännas för tariffsystemet bara om

1) det inte har fått statligt stöd,

2) det är nytt och inte innehåller begagnade delar,

3) den sammanlagda nominella effekten för generatorerna är minst 100 kilovoltampere och högst 8 megavoltampere,

4) det vid elproduktion också producerar nyttiggjord värme, och

5) det har en total effektivitet på minst 50 procent eller, då generatorerna har en sammanlagd nominell effekt på 1 megavoltampere eller mer, på minst 75 procent.

12 §
Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande för tariffsystemet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Förhandsanmälan

Elproducenten ska lämna in en skriftlig förhandsanmälan till Energimarknadsverket senast en månad efter beslutet att bygga ett vindkraftverk, biogaskraftverk eller trädbränslekraftverk som uppfyller förutsättningarna för godkännande för tariffsystemet.

Förhandsanmälan ska innehålla uppgifter om generatorernas sammanlagda nominella effekt och den planerade tidpunkten för att ta kraftverket i drift samt en tillförlitlig bedömning av kraftverkets årliga produktion. I en anmälan som gäller ett biogaskraftverk eller ett trädbränslekraftverk ska det också ingå uppgifter om nyttiggjord värme och kraftverkets totala effektivitet.

Förändringar i de uppgifter som elproducenten lämnat i förhandsanmälan ska anmälas till Energimarknadsverket utan dröjsmål.

Närmare bestämmelser om förhandsanmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Ansökan

Elproducenten ska ansöka hos Energimarknadsverket om att bli godkänd i systemet.

Ansökan ska göras innan ett vindkraftverk, ett biogaskraftverk och en biogasanläggning som producerar biogas för kraftverket eller ett trädbränslekraftverk tas i kommersiell drift. En ansökan om godkännande för ett skogsfliskraftverk kan också göras när kraftverket har tagits i kommersiell drift.

Ansökan ska innehålla den information om elproducenten, kraftverksprojektet och kraftverket som behövs för myndighetens prövning. Av en ansökan om godkännande för ett vindkraftverk, ett biogaskraftverk eller ett trädbränslekraftverk ska det också framgå när kraftverket enligt planerna kommer att tas i kommersiell drift.

I ansökan ska det ingå en plan för hur produktionen av stödberättigande el ska följas upp. Där ska också ingå en verifiering från en kontrollör som visar att kraftverkets läge och nätanslutning överensstämmer med kraven i 7 § och att kraftverket uppfyller förutsättningarna enligt 8 § 1 punkten, 9 § 2 eller 3 punkten, 10 § 1 mom. 2―4 punkten eller 2 mom. eller 11 § 2―5 punkten. Vidare ska ansökan åtföljas av kontrollörens verifiering av en preciserad kalkyl av kraftverkets årliga produktion.

Närmare bestämmelser om ansökan och bilagor till den och om verifiering från kontrollören får utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Beslut om godkännande

Energimarknadsverket ska godkänna ett kraftverk för tariffsystemet, om det av ansökan framgår att förutsättningarna enligt denna lag är uppfyllda, sökanden har lämnat en förhandsanmälan enligt 13 § och det enligt denna lag inte finns något hinder för att godkänna kraftverket.

Beslutet om godkännande ska innehålla uppgifter om elproducenten och bestämmelser om

1) kraftverket och den sammanlagda nominella effekten för generatorerna,

2) det produktionsstöd som ska tillämpas,

3) den totala elproduktion som inmatningspriset högst ska betalas ut för under beslutets giltighetstid, om det är fråga om ett vindkraftverk, biogaskraftverk eller skogsfliskraftverk, och

4) övrig information som är nödvändig med tanke på ett allmänt eller enskilt intresse och som hänför sig till förutsättningarna för att fatta beslutet.

16 §
Rätt till inmatningspris

Inmatningspris betalas ut för den el som produceras under en tremånadersperiod (prisperiod). Elproducentens rätt till inmatningspris börjar den prisperiod som följer efter det att beslutet om godkännande har vunnit laga kraft.

Elproducenten kan få inmatningspris i högst tolv år från och med den tidpunkt då rätten till inmatningspris inträder.

Elproducenten har dock inte rätt att få

1) inmatningspris för den el från ett vindkraftverk, biogaskraftverk eller skogsfliskraftverk som överstiger den totala mängd som har fastställts i den bestämmelse som meddelats med stöd av 15 § 2 mom. 3 punkten i beslutet om godkännande,

2) mer än 750 000 euro för fyra prisperioder i rad i inmatningspris när det gäller el från ett trädbränslekraftverk.

Närmare bestämmelser om indelningen av ett kalenderår i prisperioder och den elproduktion som utbetalningen av inmatningspriset grundar sig på får utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 §
Förhandsbesked om verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för elproduktion

På skriftlig ansökan från elproducenten ska Energimarknadsverket ge besked om projektet uppfyller de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna enligt 7 § 1 mom. eller inte (förhandsbesked). Förhandsbeskedet ska ges för en bestämd tid, dock för högst två år. I sin ansökan ska elproducenten lämna den information om de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för elproduktion som myndigheten behöver för sin prövning.

Under giltighetstiden är Energimarknadsverket skyldigt att följa förhandsbeskedet i sina beslut enligt 15 §.

Närmare bestämmelser om ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 §
Hur beslutet om godkännande förfaller

Beslutet om godkännande förfaller när elproducenten inte längre har rätt till inmatningspris enligt 16 §.

Energimarknadsverket kan besluta att beslutet om godkännande förfaller, om

1) verksamheten vid kraftverket har varit nedlagd utan avbrott i minst ett år av orsaker som beror på elproducenten,

2) verksamheten vid kraftverket inte har startat eller åtgärder som är väsentliga för verksamhetsstarten inte har vidtagits senast fem år efter det att beslutet om godkännande har vunnit laga kraft, eller

3) elproducentens egendom har utmätts, elproducenten har försatts i likvidation eller konkurs eller domstolen har beslutat att skuldsanering eller saneringsförfarande ska inledas för elproducenten.

Energimarknadsverket ska besluta att beslutet om godkännande förfaller, om elproducenten gör en ansökan om det.

19 §
Ändring av beslutet om godkännande

Energimarknadsverket kan ändra beslutet om godkännande, om det sker sådana förändringar i någon av grunderna för en bestämmelse i beslutet som ska anses vara varaktiga.

Elproducenten kan ansöka om höjning av den sammanlagda nominella effekten för generatorerna enligt beslutet eller av den totala elproduktionen enligt beslutet och om rätt att få värmepremie för elproduktion i ett biogaskraftverk.

Ansökan ska åtföljas av en plan och verifieringar som avses i 14 § 4 mom. På beslutet om ansökan tillämpas vad som i 15 § föreskrivs om beslut om godkännande för tariffsystemet.

20 §
Återkallelse av beslutet om godkännande

Energimarknadsverket kan återkalla beslutet om godkännande, om

1) ansökan eller någon bilaga till den innehåller felaktiga eller bristfälliga uppgifter som i väsentlig grad har påverkat beslutet eller i övrigt har påverkat prövningen av ansökan, eller

2) kraftverkets läge eller nätanslutning inte längre uppfyller kraven i 7 §, någon förutsättning för godkännande enligt 8―11 § inte längre uppfylls eller elproducenten på ett väsentligt sätt har försummat eller överträtt en skyldighet eller en begränsning enligt denna lag eller en bestämmelse i beslutet om godkännande och trots anmärkningar och varningar inte har rättat till bristerna i verksamheten.

21 §
Överföring av beslutet om godkännande

Om besittningen av ett kraftverk som nämns i ett beslut om godkännande överförs på en ny elproducent och det fortfarande finns verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för elproduktion, ska Energimarknadsverket överföra beslutet på den nya elproducenten. Elproducenten är då skyldig att skriftligt underrätta Energimarknadsverket att besittningen av kraftverket har överförts och lämna nödvändig information om den övertagande parten och dennes samtycke till övertagandet.

Den övertagande parten ska svara för elproducentens skyldigheter enligt denna lag i fråga om kraftverket och har rätt till inmatningspris efter att ha fått besked om att beslutet om godkännande har överförts.

I samband med beslutet att överföra beslutet om godkännande ska Energimarknadsverket se över beslutet när de gäller de omständigheter som avses i 15 § 2 mom.

Närmare bestämmelser om anmälan om överföring får utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 §
Elproducentens allmänna skyldigheter

Elproducenten ska utan dröjsmål underrätta Energimarknadsverket om följande:

1) varaktiga förändringar i de förutsättningar som avses i 7―11 § eller i någon av grunderna för en bestämmelse i beslutet om godkännande,

2) förändringar i besittningsförhållandena för det kraftverk som är godkänt för tariffsystemet,

3) dröjsmål med att ta i drift ett kraftverk som är godkänt för tariffsystemet, och

4) avbrott i elproduktionen som pågår längre än tre månader.

Om kraftverket kan använda olika slags bränslen, är elproducenten skyldig att ha en tillförlitlig bokföring över de bränslen som används i kraftverket och deras energiinnehåll för varje prisperiod.

Elproducenten är skyldig att ha en tillförlitlig bokföring över den nyttiggjorda värmen i trädbränslekraftverk eller i ett i 10 § 2 mom. avsett biogaskraftverk samt kraftverkets totala effektivitet.

Närmare bestämmelser om anmälningspliktiga ärenden och bokföringen enligt 2 och 3 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap.

Utbetalning av inmatningspris

23 §
Riktpris och rörligt produktionsstöd

Riktpriset för el från ett för tariffsystemet godkänt vindkraftverk, biogaskraftverk och trädbränslekraftverk är 83,50 euro per megawattimme.

För el från ett för tariffsystemet godkänt skogsfliskraftverk betalas det ett sådant rörligt produktionsstöd om högst 18 euro per megawattimme som följer priset på en utsläppsrätt.

24 §
Elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd

Elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd är el som har producerats i ett kraftverks generator minskad med den elenergi som kraftverkets apparater för egen förbrukning förbrukar. Apparater för egen förbrukning är anordningar och aggregat som kraftverket behöver för att producera antingen el eller både el och värme och för att upprätthålla produktionsberedskapen samt anordningar och aggregat som behövs för att undanröja och minska de miljöskador som anläggningen orsakar.

Den elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd bestäms enligt mätarställningen hos den nätinnehavare till vars nät elproducenten är ansluten. Elproduktionen kan också bestämmas utifrån mätarställningen på elproducentens eller elförbrukarens mätare, när det är fråga om någon annan el än den som matas in i distributionsnätet. Elproduktionen berättigar dock inte till riktpris eller rörligt produktionsstöd för de timmar då marknadspriset på el är negativt på den ort där kraftverket är beläget.

I ett biogaskraftverk är det bara elproduktion baserad på biogas som alstras i biogasanläggningen som berättigar till riktpris. Till riktpris i ett trädbränslekraftverk berättigar bara elproduktion baserad på trädbränsle. Till rörligt produktionsstöd i ett skogsfliskraftverk berättigar bara elproduktion baserad på skogsfils.

Närmare bestämmelser om elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §
Inmatningspris

I inmatningspris för elproduktion som berättigar till riktpris betalas i ett vindkraftverk, biogaskraftverk och trädbränslekraftverk riktpriset minskat med medelvärdet för marknadspriset på el under tre månader på den ort där kraftverket är beläget.

Om medelvärdet för marknadspriset på el för tre månader är under 30 euro per megawattimme, betalas i inmatningspris riktpriset minskat med 30 euro per megawattimme.

I ett skogsfliskraftverk betalas ett inmatningspris på 18 euro per megawattimme i inmatningspris för elproduktion som berättigar till produktionsstöd, när medelvärdet för marknadspriset på en utsläppsrätt för tre månader är högst 10 euro. Inmatningspriset sjunker stadigt i takt med att medelvärdet på marknadspriset stiger och något inmatningspris betalas inte längre ut när medelvärdet på marknadspriset stiger till 23 euro.

Närmare bestämmelser om inmatningspris, om marknadspris på el och utsläppsrätter och om formeln för beräkning av det rörliga produktionsstödet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

26 §
Inmatningspris höjt med värmepremie

Inmatningspriset kan höjas med en värmepremie som är 20 euro per megawattimme för el från trädbränslekraftverk och 50 euro per megawattimme för el från biogaskraftverk.

Värmepremie betalas ut, om det i ett trädbränslekraftverk eller biogaskraftverk i samband med elproduktionen produceras nyttiggjord värme och kraftverkets totala effektivitet under den avslutade prisperioden och de tre föregående prisperioderna i genomsnitt har varit sådan som anges i 11 § 5 punkten. Dessutom ska ett biogaskraftverk vara godkänt för tariffsystemet som ett kraftverk enligt 10 § 2 mom.

Har ett trädbränslekraftverk eller biogaskraftverk ingått i systemet mindre än fyra prisperioder, höjs inmatningspriset med värmepremien om kraftverket i beslutet om godkännande har konstaterats uppfylla förutsättningarna i 10 § 2 mom. eller 11 § 4 och 5 punkten.

Bestämmelserna i 24 § om elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd gäller också elproduktion som berättigar till värmepremie.

Närmare bestämmelser om värmepremien och elproduktion som berättigar till värmepremie får utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Rapport för utbetalning av inmatningspris

Elproducenten är skyldig att sammanställa en tillförlitlig rapport om den elproduktion i kraftverket som under prisperioden berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd med stöd av 24 § och till värmepremie med stöd av 26 §.

Närmare bestämmelser om innehållet i och tidpunkten för rapporten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Hur inmatningspriset bestäms

För att få inmatningspris ska elproducenten lämna in en ansökan till Energimarknadsverket senast två månader efter det att prisperioden är slut.

En ansökan om inmatningspris för el från skogsflis får samtidigt gälla högst fyra på varandra följande prisperioder. För att få inmatningspris ska elproducenten lämna in sin ansökan till Energimarknadsverket senast två månader efter det att den sista av dessa prisperioder gått ut.

Ansökan ska åtföljas av en rapport som avses i 27 §, kontrollörens verifiering av uppgifterna i rapporten och riktiga och tillräckliga uppgifter om andra omständigheter som ska föreligga för att inmatningspris ska kunna betalas ut.

På grundval av ansökan ska Energimarknadsverket fatta beslut om hur stort inmatningspriset till elproducenten ska vara.

Närmare bestämmelser om hur ansökan ska lämnas in, vilka uppgifter som ska ingå, verifiering av uppgifterna och hur inmatningspriset ska bestämmas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 §
Utbetalning av inmatningspriset till elproducenten

Energimarknadsverket betalar ut inmatningspris till elproducenten på grundval av den producerade elen i ett godkänt kraftverk för en prisperiod, om elproducenten har lämnat in en ansökan till Energimarknadsverket i enlighet med 28 §.

4 kap.

Fast produktionsstöd för el och utbetalning av stödet

30 §
Fast produktionsstöd för el

För el från vindkraft, skogsflis, biogas och vattenkraft betalas ett fast produktionsstöd ut till elproducenten, om de förutsättningar för stöd som anges i 31 § 1 och 2 mom. uppfylls.

Stöd betalas ut enligt följande:

1) 6,90 euro per megawattimme för el från vindkraft och skogsflis,

2) 4,20 euro per megawattimme för el från biogas och vattenkraft.

31 §
Förutsättningar för att få fast produktionsstöd för el

Fast produktionsstöd för el betalas ut förutsatt att

1) kraftverkets läge och nätanslutning uppfyller kraven i 7 §,

2) kraftverket inte hör eller tidigare har hört till tariffsystemet på grundval av elproduktion med det aktuella bränslet, och

3) elproducenten har tillförlitlig bokföring över de bränslen som använts i kraftverket under ett kalenderår och deras energiinnehåll, om kraftverket kan använda olika slags bränslen.

Om elen produceras från vattenkraft, krävs det dessutom att den sammanlagda nominella effekten för generatorerna i vattenkraftverket är högst 1 megavoltampere.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för att få fast produktionsstöd för el får utfärdas genom förordning av statsrådet.

32 §
Registreringsskyldighet

Elproducenten ska göra en skriftlig anmälan till Energimarknadsverket för att registrera sig som mottagare av fast produktionsstöd för el. I anmälan ska ingå de uppgifter om elproducenten och kraftverket som behövs för utbetalningen av stödet. Anmälan ska göras innan produktionsstöd söks första gången i enlighet med 36 §.

Förändringar i de uppgifter som elproducenten har uppgett ska anmälas skriftligt till Elmarknadsverket utan dröjsmål.

Närmare bestämmelser om skyldigheten att registrera sig får utfärdas genom förordning av statsrådet.

33 §
Elproduktion som berättigar till fast produktionsstöd för el

Bestämmelserna i 24 § om elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd ska också tillämpas på elproduktion som berättigar till fast produktionsstöd för el. Fast produktionsstöd ska dock också betalas ut för de timmar då marknadspriset på el är negativt på den ort där kraftverket är beläget.

34 §
Inskränkning i utbetalningen av fast produktionsstöd för el

Fast produktionsstöd för el betalas inte ut, om elproduktionen under ett kalenderår ligger under 200 megawattimmar.

Fast produktionsstöd för el betalas inte heller ut i följande fall:

1) för el från vindkraft, biogas eller vattenkraft, om medelvärdet för marknadspriset på el under ett kalenderår är högre än 76,60 euro per megawattimme.

2) för el från skogsflis, om medelvärdet för marknadspriset på en utsläppsrätt under ett kalenderår är högre än 18 euro.

Närmare bestämmelser om marknadspriserna på el och utsläppsrätter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

35 §
Rapport för utbetalning av fast produktionsstöd för el

Elproducenten ska för varje kalenderår utarbeta en tillförlitlig rapport om den elproduktion som berättigar till fast produktionsstöd för el.

Närmare bestämmelser om rapporten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

36 §
Hur fast produktionsstöd för el bestäms

För att få fast produktionsstöd för el ska elproducenten lämna in en ansökan till Energimarknadsverket senast den 30 april året efter det stödberättigande kalenderåret.

Utifrån ansökan ska Energimarknadsverket fatta beslut om storleken på det fasta produktionsstödet till elproducenten.

På ansökan om fast produktionsstöd för el tillämpas vad som i 28 § 2 mom. föreskrivs om ansökan om inmatningspris.

37 §
Utbetalning av fast produktionsstöd

Energimarknadsverket betalar ut fast produktionsstöd för el till en elproducent som har registrerat sig enligt 32 § för ett kalenderår, om elproducenten har lämnat in en ansökan till Energimarknadsverket i enlighet med 36 §.

5 kap.

Kontrollörer

38 §
Villkor för att bli godkänd som kontrollör

För att bli godkänd som kontrollör ska sökanden

1) vara oberoende i de verifieringsuppdrag som avses i denna lag,

2) ha tillräckligt stor, kvalificerad och oberoende personal för verifieringsuppdragen,

3) ha de anläggningar, utrustning och system som behövs för verksamheten, och

4) ha tillräcklig ansvarsförsäkring eller något annat motsvarande arrangemang som ska anses vara tillräckligt med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

Närmare bestämmelser om villkoren för att bli godkänd som kontrollör får utfärdas genom förordning av statsrådet.

39 §
Godkännande av kontrollör

Energimarknadsverket godkänner på ansökan en finländsk sammanslutning eller stiftelse eller en del av en finländsk sammanslutning eller stiftelse som kontrollör, om det har visats att villkoren i 38 § är uppfyllda i enlighet med lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005).

I beslutet om godkännande ska kontrollörens kompetensområde anges och sådana bestämmelser om kontrollörens verksamhet ges som behövs för att trygga allmänna och enskilda intressen. Beslutet kan ges för viss tid.

En kontrollör som är godkänd i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet jämställs med en kontrollör som avses i 1 mom., om kontrollören är en sammanslutning eller en stiftelse eller en del av en sammanslutning eller en stiftelse och uppfyller villkoren i 38 § och om förfarandet vid godkännandet motsvarar det som föreskrivs i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven.

Närmare bestämmelser om godkännandeförfarandet och bedömningen av villkoren för godkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

40 §
Kontrollörens uppgifter

Kontrollören lämnar den verifiering som avses i 14 och 28 §.

Kontrollören ska bevaka hur bestämmelser och standarder inom dess ansvarsområde utvecklas och samverka med andra kontrollörer inom sitt ansvarsområde i den omfattning som behövs för att säkerställa att arbetsmetoderna är enhetliga.

Kontrollören ska underrätta Energimarknadsverket om förändringar som kan påverka möjligheterna att uppfylla villkoren i 38 §.

Kontrollören ska årligen lämna en rapport till Energimarknadsverket om sin verksamhet och resultaten av den.

Närmare bestämmelser om kontrollörens uppgifter, hur de ska utföras och rapporteringsskyldigheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

41 §
Övrig lagstiftning som ska tillämpas på kontrollören

I offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag ska kontrollören följa lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003).

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar ska tillämpas på anställda hos kontrollören, när de utför uppgifter som avses i 1 mom.

Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

42 §
Ändring och återkallelse av ett beslut om godkännande av en kontrollör

Energimarknadsverket kan ändra kompetensområdet i beslutet om att godkänna kontrollören. På ändringar av kompetensområdet tillämpas vad som i 38 § och 39 § 1 mom. föreskrivs om godkännande av kontrollör och villkoren för att bli godkänd. Energimarknadsverket kan också ändra en bestämmelse i beslutet om godkännande, om det är nödvändigt för att säkerställa att kontrollörsuppgifterna utförs på behörigt sätt. Vid ändring av bestämmelserna tillämpas vad som i 39 § 2 mom. föreskrivs om innehållet i beslutet om godkännande. Ändring av kompetensområdet och en bestämmelse kan också initieras på ansökan av kontrollören.

Energimarknadsverket kan återkalla ett beslut om godkännande av en kontrollör, om

1) felaktiga eller bristfälliga uppgifter har uppgetts i ansökan eller någon bilaga och de har påverkat prövningen av beslutet i väsentlig grad,

2) kontrollören inte längre uppfyller villkoren för godkännande eller om kontrollören på ett väsentligt sätt har försummat eller överträtt en skyldighet eller en inskränkning enligt denna lag eller en bestämmelse i beslutet om godkännande och trots anmärkningar och varningar inte har rättat till bristerna i verksamheten.

6 kap.

Tillsyn

43 §
Rätt att få information

Energimarknadsverket har rätt att få information som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag från elproducenter och nätinnehavare.

Trots sekretessbestämmelserna har Energimarknadsverket rätt att från andra myndigheter få nödvändig information för tillsynen över efterlevnaden av denna lag om följande:

1) elproducentens ekonomiska ställning,

2) investeringsstöd och andra statliga stöd som elproducenten har fått,

3) andra omständigheter kring elproducenten som är av väsentlig betydelse för att godkänna producenten i tariffsystemet eller för att bestämma, betala ut, avbryta utbetalningen av eller återkräva inmatningspriset eller det fasta produktionsstödet för el.

Trots sekretessbestämmelserna ska kontrollörerna lämna varandra uppgifter som behövs för samarbetet mellan dem och till Energimarknadsverket lämna de uppgifter som behövs för tillsynen.

44 §
Utlämnande av uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har Energimarknadsverket rätt att lämna ut information som verket har fått vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna lag

1) till åklagare och polis för att brott ska kunna förhindras och utredas,

2) till den behöriga EU-institutionen eller något annat EU-organ, om detta krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning eller någon annan förpliktelse som har samband med Finlands medlemskap i Europeiska unionen.

45 §
Myndighetens inspektionsrätt

Energimarknadsverket har rätt att få tillträde till ett kraftverk eller andra lokaler eller områden som elproducenten eller kontrollören besitter och till den plats där nätinnehavarens mätare finns, om detta behövs för tillsynen enligt denna lag, samt att göra nödvändiga inspektioner där och vidta andra tillsynsåtgärder. Tillsynsåtgärder får dock vidtas i utrymmen som är avsedda för stadigvarande boende bara om det finns anledning att misstänka att ett brott enligt 16 kap. 8 § eller 29 kap. 5 eller 6 § i strafflagen (39/1889) har begåtts och inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som är föremål för inspektionen.

Vid en inspektion har Energimarknadsverket rätt att omhänderta handlingar som tillhör elproducenten, kontrollören eller nätinnehavaren samt annat material, om det är nödvändigt för att målen med inspektionen ska nås. Materialet ska återlämnas så snart det inte längre behövs för inspektionen.

Elproducenten, kontrollören och nätinnehavaren är skyldiga att bistå Energimarknadsverket vid inspektion.

46 §
Rättelse av förseelse eller försummelse

Energimarknadsverket kan

1) förbjuda den som bryter mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den att fortsätta tillämpa eller upprepa ett förfarande som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna, och

2) ålägga den som bryter mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den att fullgöra sin skyldighet.

Energimarknadsverket kan förena sitt förbud eller sitt föreläggande enligt denna lag med vite eller med hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande på det sätt som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

47 §
Handräckning

Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 40 § i polislagen (493/1995). Inom sitt ansvarsområde är tullmyndigheterna vid behov skyldiga att ge handräckning för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den.

48 §
Brott mot bestämmelserna om inmatningspris

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot sin skyldighet enligt 22 § 1 mom. 1 punkten, 22 § 2 eller 3 mom. eller 31 § 1 mom. 3 punkten, eller

2) lämnar felaktiga uppgifter i en rapport som avses i 27 eller 35 §,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om inmatningspris dömas till böter.

För en gärning som avses i 1 mom. döms det dock inte ut straff, om gärningen med hänsyn till dess menlighet och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med gärningen, som helhet bedömd är ringa.

Den som bryter mot ett förbud eller ett föreläggande som med stöd av 46 § har förenats med vite behöver inte dömas till straff för samma gärning.

49 §
Avbrytande av utbetalningen

Energimarknadsverket kan besluta att avbryta utbetalningen av inmatningspriset eller det fasta produktionsstödet för el, om

1) det finns anledning att misstänka att elproducenten har blivit föremål för ett förfarande som avses i 18 § 2 mom. 3 punkten eller att förutsättningarna i 7―11 eller 31 § inte längre uppfylls,

2) det finns anledning att misstänka att elproducenten inte lämnar in riktiga eller tillräckliga uppgifter för bestämmande av stödet eller att denne i övrigt på ett väsentligt sätt försummar eller överträder en skyldighet eller inskränkning enligt denna lag eller en bestämmelse i beslutet om godkännande för tariffsystemet, eller

3) elproducenten inte har följt ett förbud eller föreläggande som meddelats med stöd av 46 §.

Energimarknadsverket ska avbryta utbetalningen, om elproducenten inte har följt ett beslut om återkrävande av stöd enligt 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

På avbrytande av utbetalningen tillämpas dessutom vad som i 19 § 3 punkten i statsunderstödslagen föreskrivs om avbrytande av utbetalningen av statsunderstöd.

Energimarknadsmyndigheten kan återkalla sitt beslut att avbyta utbetalningen, om elproducenten har rättat till bristen eller försummelsen.

7 kap.

Återbetalning och återkrav av stöd

50 §
Återbetalning

Elproducenten ska utan dröjsmål återbetala ett imatningspris eller ett fast produktionsstöd för el eller en del av priset eller stödet som denne fått felaktigt utbetald, till för högt belopp eller uppenbart grundlöst. Om det belopp som ska återbetalas uppgår till högst 10 euro, behöver det inte återbetalas.

51 §
Återkrav

Energimarknadsverket ska besluta att ett redan utbetalt inmatningspris eller fast produktionsstöd för el ska återkrävas, om elproducenten

1) inte har följt ett beslut som avses i 49 § 2 mom., eller

2) har låtit bli att återbetala det inmatningspris eller det fasta produktionsstöd för el eller en del av priset eller stödet som ska återbetalas enligt 50 §.

Energimarknadsverket kan bestämma att ett redan utbetalt inmatningspris eller fast produktionsstöd för el eller en del av priset eller stödet ska återkrävas, om elproducenten

1) har blivit föremål för ett förfarande som avses i 18 § 2 mom. 3 punkten,

2) inte lämnar in riktiga och tillräckliga uppgifter för stödet, eller

3) har vägrat lämna uppgifter enligt 43 § 1 mom. eller material enligt 45 § 2 mom. eller bistå vid en inspektion enligt 45 § 3 mom.

På återkrav tillämpas dessutom vad som i 21 § 3 punkten och 22 § 3 mom. i statsunderstödslagen föreskrivs om återkrav av statsunderstöd.

52 §
Ränta och dröjsmålsränta

På ränta och dröjsmålsränta som ska betalas på det belopp som ska återbetalas eller återkrävas tillämpas vad som i 24 och 25 § i statsunderstödslagen föreskrivs om ränta och dröjsmålsränta på statsunderstöd som ska återbetalas eller återkrävas.

53 §
Frist för återkrav och återbetalning

Energimarknadsverket ska besluta om återkrav utan dröjsmål efter det att en omständighet som avses i 51 § har kommit till verkets kännedom.

Ett återkrav på inmatningspriset eller på ränta eller dröjsmålsränta på inmatningspriset får inte längre inledas när det har gått tio år sedan beslutet om godkännande förföll eller återkallades. På motsvarande sätt förfaller skyldigheten enligt 50 § att återbetala inmatningspriset när det har gått tio år sedan beslutet om godkännande förföll eller återkallades.

Ett återkrav på fast produktionsstöd för el eller på ränta eller dröjsmålsränta på fast produktionsstöd får inte längre inledas när det har gått tio år sedan det sista stödbeloppet betalades ut. På motsvarande sätt förfaller skyldigheten enligt 50 § att betala tillbaka stödet när det har gått tio år sedan det sista stödbeloppet betalades ut.

54 §
Kvittning

Energimarknadsverket kan besluta om kvittning av det belopp som ska återbetalas eller återkrävas. På kvittning av det beloppet tillämpas vad som i 30 § i statsunderstödslagen föreskrivs om kvittning av statsunderstöd som ska återbetalas eller återkrävas.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

55 §
Överklagande av Energimarknadsverkets beslut

Beslut som Energimarknadsverket meddelar med stöd av 17, 28, 36, 49, 51 eller 54 § får inte överklagas genom besvär. Den som är missnöjd med beslutet får begära omprövning inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet. Begäran om omprövning ska ställas till Energimarknadsverket.

Beslutet på begäran om omprövning och övriga beslut som Energimarknadsverket meddelar med stöd av denna lag får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Besvär över en avgift som Energimarknadsverket tar ut för ett beslut anförs på samma sätt som besvär över huvudsaken.

56 §
Överklagande av kontrollörens beslut

Ett beslut av kontrollören får inte överklagas genom besvär. Den som är missnöjd med beslutet får begära omprövning inom 30 dagar från delfåendet. Begäran ska ställas till kontrollören.

Kontrollörens beslut på begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

57 §
Verkställighet av beslut

Ett beslut som Energimarknadsverket meddelat med stöd av 49 eller 54 § får verkställas även om det har överklagats, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat.

Ett beslut som Energimarknadsverket fattat med stöd av 42 § 2 mom. eller 46 eller 51 § ska iakttas även om det har överklagats, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat.

58 §
Avgifter

Bestämmelser om de allmänna grunderna för när Energimarknadsverkets prestationer enligt denna lag är avgiftsbelagda, om de allmänna grunderna för storleken på avgifterna och om andra grunder för avgifterna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Avgifter och kostnader enligt denna lag får drivas in utan dom eller beslut på det sätt som anges i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

59 §
Bevaring av uppgifter

Elproducenten är skyldig att bevara materialet till rapporten för utbetalning av inmatningspris till dess det har gått tio år sedan beslutet om godkännande förföll eller återkallades. På motsvarande sätt ska elproducenten bevara materialet till rapporten för utbetalning av fast produktionsstöd för el till dess det har gått tio år sedan det sista stödbeloppet betalades ut.

Närmare bestämmelser om bevaring av uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

60 §
Hur uppgifter ska lämnas till Energimarknadsverket

Elproducenten ska lämna ansökan som avses i 28 och 36 § till Energimarknadsverket på elektronisk väg.

Också övriga uppgifter som avses i denna lag får lämnas till Energimarknadsverket med hjälp av en teknisk anslutning eller i övrigt på elektronisk väg, om detta avtalats med Energimarknadsverket i förväg.

Närmare bestämmelser om att lämna uppgifter till Energimarknadsverket på elektronisk väg får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 kap.

Ikraftträdande

61 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Trots 1 mom. träder 15 §, 16 § 2 mom., 16 § 3 mom. 2 punkten, 23 §, 25 § 3 mom., 26 § 1 mom., 30 §, 34 § 2 mom. och 62 § 3 mom. i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Genom denna lag upphävs 8 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) sådan den paragrafen lyder i lagarna 1168/2002, 447/2005 och 1058/2006.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

62 §
Bestämmelser om stöd som betalas ut under övergångsperioden

På stöd till el som producerats innan lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Inmatningspriset enligt denna lag betalas ut första gången först när den tredje prisperioden har gått ut efter lagens ikraftträdande. Genom att lämna en ansökan till Energimarknadsverket inom två månader från det att den prisperioden gått ut kan elproducenten få inmatningspris också för de två första prisperioderna som följer på lagens ikraftträdande. I ansökan ska elproducenten då specificera de uppgifter som avses i 28 § 2 mom. för varje prisperiod.

Med avvikelse från 23 § 1 mom. är riktpriset på el från vindkraftverk 105,30 euro per megawattimme till och med den 31 december 2015. Ett inmatningspris som beräknas på det riktpriset betalas ut till elproducenten i högst tre år.

63 §
Godkännande av ett idrifttaget kraftverk för tariffsystemet

Trots bestämmelserna i 14 § 2 mom. kan ett vindkraftverk, biogaskraftverk eller trädbränslekraftverk som redan har tagits i kommersiell drift godkännas för tariffsystemet, om ansökan om godkännande lämnas in till Energimarknadsverket senast nio månader efter det att lagen har trätt i kraft.

Utöver vad som föreskrivs i 7 och 9―11 § förutsätter ett godkännande av ett kommersiellt idrifttaget kraftverk för tariffsystemet att kraftverket och i förekommande fall den biogasanläggning som alstrar biogas för ett biogaskraftverk har tagits i kommersiell drift som nya senare än den 1 januari 2009. Med avvikelse från vad som föreskrivs i de paragraferna kan ett kraftverk godkännas för tariffsystemet trots att det har fått statligt stöd, om stöden inklusive statligt stöd till biogasanläggningar som levererar biogas till biogaskraftverk har återbetalats med ränta som beräknats enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter från och med den tidpunkt då stöden gavs ut.

Om kraftverket har fått statligt stöd, ska elproducenten underrätta den statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen som fattat stödbeslutet om att den har lämnat in en ansökan enligt 1 mom.

Utöver vad som i 14 § föreskrivs om innehållet i och bilagor till ansökan ska ansökan åtföljas både av kontrollörens verifiering av att kravet i fråga om tidpunkten för idrifttagande enligt 2 mom. i denna paragraf är uppfyllt och av tillräckliga och tillförlitiga uppgifter om att utbetalt statligt stöd har återbetalats i enlighet med 2 mom.

Från det inmatningspris som elproducenten får för elproduktion i ett kraftverk som har godkänts för tariffsystemet med stöd av denna paragraf dras det av ett belopp som motsvarar det belopp som har betalats ut till producenten med stöd av 8 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen.

RP 152/2010
EkUB 30/2010
GrUU 37/2010
JsUU 21/2010
MiUU 20/2010
RSv 241/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.