1392/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 16 § 2 mom., 29 § 1 mom. 10 punkten samt 33 a och 76 a §, sådana de lyder i lag 1061/2007,

ändras 6 § 4 mom., 7 § 1 mom., den finska språkdräkten i 17 §, 23 §, 26 c § 3 mom. 1 och 3 punkten, 26 e §, 29 § 1 mom. 9 punkten, 63 a § 5 mom. 4 punkten, 63 b § 7 mom. 4 punkten, 63 d § och mellanrubriken före den, 69 h § 2 mom. 10 punkten, 70 § 3 mom., 72 b § 5 mom., 72 d § 2 och 3 mom., 72 j § 2 mom., 77 §, 79 § 2 mom., 85 a § 1 mom. 6 punkten, 94 § 1 mom. 2, 22 och 23 punkten, 94 a §, 114 § 4 mom., 129 § och mellanrubriken före den, 130 § 4 mom. samt 146 b §,

av dem 6 § 4 mom. sådant det lyder i lagarna 377/1994 och 1061/2007, 23 §, 29 § 1 mom. 9 punkten och 77 § sådana de lyder i lag 1061/2007, 26 c § 3 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 763/1999, 26 c § 3 mom. 3 punkten, 72 d § 2 mom. och 72 j § 2 mom. sådana de lyder i lag 1767/1995, 26 e §, 79 § 2 mom. och 94 a § sådana de lyder i lag 1486/1994, 63 a § 5 mom. 4 punkten, 63 b § 7 mom. 4 punkten, 63 d § och mellanrubriken före den, 70 § 3 mom., 72 b § 5 mom. och 94 § 1 mom. 2 punkten sådana de lyder i lag 935/2004, 69 h § 2 mom. 10 punkten sådan den lyder i lag 886/2009, 72 d § 3 mom. sådant det lyder i lag 585/1997, 85 a § 1 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag 1265/1997, 94 § 1 mom. 22 och 23 punkten sådana de lyder i lag 737/2008, 114 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1234/2004, 129 § sådan den lyder i lagarna 1767/1995 och 915/2001 samt mellanrubriken före den sådan den lyder i lag 1767/1995, 130 § 4 mom. sådant det lyder i lag 529/2010 och 146 b § sådan den lyder i lag 542/1996, samt

fogas till 94 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1218/1994, 1486/1994, 763/1999, 940/1999, 935/2004, 737/2008, 1359/2009 och 686/2010, en ny 24 punkt, till 94 b §, sådan den lyder i lag 1486/1994, ett nytt 2 mom. och till lagen nya 129 a och 129 b § samt en ny mellanrubrik före 129 b § som följer:

6 §

En kommun är skyldig att betala skatt på persontrafikverksamhet som den bedriver eller ordnar även då verksamheten inte idkas i form av affärsrörelse.

7 §

Statliga affärsverk, Försörjningsberedskapscentralen, Finlands Bank och Folkpensionsanstalten är särskilt skattskyldiga för sin verksamhet enligt 1 §.


23 §

I 31, 31 a, 32 och 33 § föreskrivs det om eget bruk av vissa tjänster som har samband med fastigheter.

26 c §

Det är inte heller fråga om ett gemenskapsinternt förvärv, om

1) skatt inte skulle betalas på försäljning av varan med stöd av 58 § eller 70 § 1 mom. 6―8 punkten, om försäljningen skulle ske i Finland,


3) förvärvaren är en internationell organisation eller dess personal, som enligt avtalet om grundande av organisationen eller värdlandsöverenskommelsen skulle ha rätt till återbäring för den skatt som ingår i förvärvet, om försäljningen skulle ske i Finland.


26 e §

Med punktskattepliktiga (accispliktiga) varor avses i denna lag sådana varor som nämns i 3 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), 2 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), 2 § 1 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) och 2 § 2 punkten a och c underpunkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), med undantag för sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät.

29 §

Utan hinder av 27 § skall skatt betalas


9) på överlåtelse av helhetstjänster som gäller allmän väg eller järnväg till staten.


63 a §

Vad som stadgas ovan i denna paragraf tillämpas inte


4) på försäljning av el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla.


63 b §

Vad som stadgas ovan i denna paragraf tillämpas inte på


4) försäljning av el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla.


Försäljning av el samt av gas eller värme och kyla som levereras genom nät
63 d §

Då el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla säljs till en skattskyldig återförsäljare, har den sålts i Finland om den skattskyldiga återförsäljaren här har ett fast driftställe till vilket varorna överlåts. Om varorna inte överlåts till ett fast driftställe i Finland eller till ett fast driftställe någon annanstans, har de sålts i Finland om den skattskyldiga återförsäljaren har sin hemort här i landet.

Då el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla inte säljs till en skattskyldig återförsäljare, har den sålts i Finland om köparen de facto förbrukar den här. Om köparen de facto inte konsumerar varorna eller en del av dem, anses de icke-konsumerade varorna ha konsumerats i Finland, om köparen här har ett fast driftställe till vilket varorna överlåts. Om varorna inte överlåts till ett fast driftställe i Finland eller till ett fast driftställe någon annanstans, anses köparen ha konsumerat varorna i Finland om köparen har sin hemort här i landet.

I denna paragraf avses med skattskyldig återförsäljare näringsidkare vars huvudsakliga verksamhet i fråga om köp av gas, el, värme och kyla är återförsäljning av nämnda produkter och vars egen förbrukning av dessa produkter är obetydlig.

69 h §

Tjänster som avses i 1 mom. är


10) tillhandahållande av tillträde till sådana naturgasnät som finns inom unionens territorium eller till nät som är anslutna till sådana naturgasnät, till elnät eller till nät för värme och kyla, överföring och distribution av el, gas, värme och kyla genom sådana nät samt andra tjänster som direkt hänför sig till dessa funktioner.

70 §

Paragrafens 1 mom. tillämpas inte på försäljning av el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät, eller värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla.

72 b §

Försäljning av en vara betraktas inte som gemenskapsintern försäljning, om det förfarande som avses i 79 a § har tillämpats på försäljningen eller om det är fråga om försäljning av el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät, eller värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla.


72 d §

Skatt betalas inte på försäljning av varor och tjänster till i andra medlemsstater belägna organ inom Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen som omfattas av protokollet av den 8 april 1965 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, eller till personalen vid dessa organ, under motsvarande förutsättningar som skattefrihet beviljas i placeringsstaten.

Skatt betalas inte på försäljning av varor och tjänster till sådana andra internationella organisationer belägna i andra medlemsstater än de som avses i 2 mom. eller till deras personal, med de begränsningar och under de förutsättningar som har fastställts i avtalet om grundande av organisationen eller i värdlandsöverenskommelsen. En förutsättning för skattefriheten är att placeringsstaten har erkänt organisationen som en internationell organisation.


72 j §

Punktskattepliktiga varor anses omfattas av skatteupplagringsförfarande när de finns i ett sådant skatteupplag som avses i 6 § 5 punkten i punktskattelagen (182/2010).


77 §

Den skattegrund som avses i 74―76 § inkluderar inte skattens andel.

79 §

När varan eller tjänsten säljs av en kommun, betraktas det av verksamheten förorsakade underskott som kommunen har täckt inte som understöd och bidrag som direkt anknyter till priserna.


85 a §

För försäljning av följande tjänster samt för försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor ska i skatt betalas 9 procent av skattegrunden:


6) läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987), sådana preparat enligt 22 och 22 a § i läkemedelslagen som enligt villkoret för sådan registrering som avses i de nämnda paragraferna får säljas endast genom apoteksrörelse, samt kliniska näringspreparat och produkter som motsvarar sådana preparat samt salvbaser om de berättigar till ersättning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004),


94 §

Skattefri är import av följande varor


2) el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät eller genom ett nät som är anslutet till ett naturgasnät, sådan gas som införs från ett gastankfartyg i ett naturgasnät eller ett rörledningsnät uppströms samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla,


22) varor som importeras för officiellt bruk av sådana organ inom Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen som avses i 129 §, under de förutsättningar och med de begränsningar som har fastställts i det protokoll eller de avtal som avses i 129 § och under förutsättning att grunden för den skatt som ska betalas på importen av en vara ökad med mervärdesskattens andel är minst 80 euro,

23) varor som importeras av sådana internationella organisationer som avses i 129 b § samt av deras personal, under de förutsättningar och med de begränsningar som har fastställts i avtalet om grundande av organisationen eller i värdlandsöverenskommelsen och under förutsättning att grunden för den skatt som ska betalas på importen ökad med mervärdesskattens andel är minst 170 euro; utrikesministeriet fastställer om sökanden har rätt till skattefrihet på grundval av avtalet om grundande av organisationen eller värdlandsöverenskommelsen, sökandens ställning eller varans användningsändamål,

24) varor vilkas totala värde är högst 22 euro, med undantag av tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker och parfymer.


94 a §

Importen av ett datamedium och därpå lagrat adb-specialprogram är skattefri, om importören är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga.

94 b §

Om importen följs av sådan gemenskapsintern försäljning som avses i 72 b § 1 eller 6 mom., är villkoret för att importen ska vara skattefri att importören vid importtillfället

1) har meddelat det mervärdesskattenummer som har beviljats i Finland,

2) har meddelat det mervärdesskattenummer som köparen har beviljats i en annan medlemsstat, eller vid flytt av varor, importörens eget mervärdesskattenummer i transportens ankomstmedlemsstat, och

3) på begäran har visat upp bevis på att de importerade varorna är avsedda att sändas eller transporteras till en annan medlemsstat.

114 §

Som bil avsedd för två ändamål anses ett fordon i kategori N1 som utöver förarsätet och de säten som finns bredvid detta är utrustat med andra säten eller anordningar för fastgörande av säten, med undantag av sådana säten som är avsedda för tillfälligt bruk och som avses i 24 § i den bilskattelag (1482/1994) som gällde före den 1 april 2009 eller sådana säten som i enlighet med de vägtrafikbestämmelser som gällde före den 30 september 1998 har godkänts för paketbil.

Europeiska unionen
129 §

Den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster som köpts i Finland återbetalas till i Finland belägna organ inom Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen som omfattas av protokollet av den 8 april 1965 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Förutsättningen för återbäring enligt 1 mom. är att varan eller tjänsten har förvärvats för officiellt bruk och att dess skattebelagda inköpspris är minst 80 euro. På återbäringen tillämpas även i övrigt de begränsningar och villkor som har fastställts i det protokoll som avses i 1 mom. och i avtalet om dess genomförande eller i värdlandsöverenskommelserna.

Skatten återbetalas kvartalsvis på basis av en ansökan som gjorts till Skatteförvaltningen.

129 a §

Till Europeiska unionen återbetalas den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster som köpts i Finland eller i förvärvet av varor som importerats till Finland på basis av ett avtal om en beställd undersökning eller ett samarbetsavtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och en offentlig eller privat organisation som är belägen i Finland.

Den skatt som avses i 1 mom. återbetalas till den del som Europeiska unionen finansierar förvärvet och köparen inte med stöd av 10 kap. har rätt att dra av den skatt som ingår i förvärvet eller att med stöd av 122 eller 131 § få återbäring för den. Förutsättningen för återbäring är att varans eller tjänstens skattebelagda inköpspris eller grunden för den skatt som ska betalas på importen ökad med mervärdesskattens andel är minst 80 euro.

Skatten återbetalas kvartalsvis på basis av en ansökan som gjorts till Skatteförvaltningen.

Övriga internationella organisationer
129 b §

Till andra sådana internationella organisationer som är belägna i Finland och som har erkänts av Finland än de som avses i 129 §, samt till deras personal, återbetalas den skatt som ingår i förvärvet av varor och tjänster som köpts i Finland, om detta har fastställts i avtalet om grundande av organisationen eller i värdlandsöverenskommelsen.

Förutsättningen för återbäring enligt 1 mom. är att varans eller tjänstens skattebelagda inköpspris är minst 170 euro. På återbäring tillämpas även i övrigt de begränsningar och villkor som har fastställts i avtalet om grundande av organisationen eller i värdlandsöverenskommelsen.

Ansökan görs kvartalsvis till utrikesministeriet. Utrikesministeriet fastställer om sökanden på basis av avtalet om grundande av organisationen eller värdlandsöverenskommelsen, sökandens ställning och varans eller tjänstens användningsändamål har rätt till återbäring. Skatteförvaltningen kontrollerar de övriga förutsättningarna för återbäring och återbetalar skatten.

130 §

Kommunerna ska för Skatteförvaltningen uppge de sammanlagda skatteåterbäringarna för kalenderåret enligt 1 mom. senast före utgången av den andra månaden efter kalenderåret till den del uppgifter inte har uppgetts tidigare. Med stöd av 6 § 3 mom. får avdrag för den skatt som ska betalas under kalenderåret göras från det uppgivna beloppet.

146 b §

Om köparen av sådana punktskattepliktiga varor som avses i 26 e § är en person vars övriga anskaffningar inte utgör gemenskapsinterna förvärv enligt 26 c § 2 mom., gäller i fråga om betalningen av mervärdesskatt på gemenskapsinterna förvärv av punktskattepliktiga varor, skattemyndigheter, deklarationsskyldighet, påförande av skatt, förhandsavgörande, sökande av ändring, återbäring av skatt samt förfarandet i övrigt vad som föreskrivs i punktskattelagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Lagen tillämpas på varor och tjänster för vilka skyldigheten att betala skatt har uppstått efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 162/2010
FiUB 52/2010
RSv 257/2010
Rådets direktiv 2009/162/EU (32009L162), EUT nr L 15, 15.1.2010, s. 14

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.