1391/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av 25 § i barnskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 25 § 1 mom. i barnskyddslagen (417/2007), sådan den lyder i lag 88/2010, en ny 10 a punkt som följer:

25 §
Anmälningsskyldighet

De som är anställda eller innehar ett förtroendeuppdrag hos


10 a) ett familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet som avses i 28 § i lagen om främjande av integration (1386/2010),


eller de som utför motsvarande uppgifter i uppdragsförhållanden eller som självständiga yrkesutövare samt alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att utan dröjsmål och utan hinder av sekretessbestämmelserna göra en anmälan till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen, om de i sin uppgift fått kännedom om ett barn för vars del behovet av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kräver att behovet av barnskydd utreds.Denna lag träder i kraft den 1 september 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 185/2010
FvUB 26/2010
RSv 239/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.