1388/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 7 kap. 2 §, sådan den lyder i lag 1188/2009,

ändras 1 kap. 5 § 1 mom. 10 a-punkten, 2 kap. 19 § 1 mom., 10 kap. 1 § 2 mom. 5 punkten och 3 § samt 11 kap. 4 § 1 mom.,

sådana de lyder, 1 kap. 5 § 1 mom. 10 a-punkten, 2 kap. 19 § 1 mom. och 11 kap. 4 § 1 mom. i lag 313/2010 samt 10 kap. 1 § 2 mom. 5 punkten och 3 § i lag 1188/2009, samt

fogas till 1 kap. 2 § ett nytt 3 mom., i stället för det 3 mom. som upphävts genom lag 1188/2009, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §
Förmåner

Arbetsmarknadsstöd betalas till invandrare i form av integrationsstöd under den tid invandraren har en gällande integrationsplan.

5 §
Definitioner

I denna lag avses med


10 a) plan som ersätter sysselsättningsplanen en aktiveringsplan som avses i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) och en integrationsplan som avses i lagen om främjande av integration (1386/2010),


2 kap.

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av förmåner

19 §
Vägran att delta i sysselsättningsfrämjande service och avbrytande av servicen

En arbetssökande har inte rätt till arbetslöshetsförmåner under 60 dagar från vägran, om han eller hon utan giltig orsak vägrar att delta i följande service som arbets- och näringsbyrån erbjuder och som ingår i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen:

1) arbetsprövning eller arbetslivsträning enligt 8 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservice, eller

2) arbets- och utbildningsprövning enligt 6 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservice.


10 kap.

Bestämmelser om förmåner som betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande service

1 §
Rätt till förmåner under tiden för sysselsättningsfrämjande service

Med sysselsättningsfrämjande service avses


5) frivilliga studier som avses i 22―24 § i lagen om främjande av integration,


3 §
Frånvaro från sysselsättningsfrämjande service

Under tiden för sysselsättningsfrämjande service som avses i 1 § 2 mom. 3, 4 och 6 punkten har en arbetssökande inte rätt till arbetslöshetsförmån för de dagar då han eller hon inte deltar i servicen, om inte frånvaron beror på

1) arbetsoförmåga,

2) ett under 10-årigt barns sjukdom för högst fyra arbetsdagar per gång,

3) en anställningsintervju eller något annat jämförbart skäl som anknyter till sysselsättning.

11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

4 §
Arbetskraftspolitiskt utlåtande

Arbets- och näringsbyrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om de förutsättningar som anges i 2 kap., 7 kap. 3 § och 11 § 2 mom., 8 kap., 10 kap. 2 § 1, 2, 4 och 5 mom., 3 § och 5 § 1 och 3 mom. i denna lag samt i 5 a kap. 2 § 1―3 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice, om sådant bevisligt avbrott som avses i 9 kap. 3 § 2―4 mom. samt om de förutsättningar som anges i 5―7 § i den lagen. Ett arbetskraftspolitiskt utlåtande ska också ges om stödtiden för invandrarens frivilliga studier, invandrarens skyldigheter samt uppföljning av och avbrott i studier som avses i 25 § i lagen om främjande av integration. I det arbetskraftspolitiska utlåtandet ska det konstateras huruvida sysselsättningsfrämjande service ingår i den sysselsättningsplan som utarbetats tillsammans med den arbetssökande eller i en plan som ersätter sysselsättningsplanen och huruvida den arbetssökande omfattas av omställningsskydd.Denna lag träder i kraft den 1 september 2011.

På åtgärder som har inletts innan denna lag har trätt i kraft och som fortsätter efter lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 185/2010
FvUB 26/2010
RSv 239/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.