1384/2010

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Miljöministeriets förordning om ändring av förordningen om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras i förordningen av den 16 december 2009 om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (1141/2009) 3 § 1 mom. och i bilagan till förordningen 1 §, 3 § 1 punkten, och rubriken för 6 § som följer:


3 §
Övriga prestationer

Följande tjänster och andra prestationer som baserar sig på beställning eller annat uppdrag är sådana avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder:

1) undersöknings-, utrednings-, observations-, mätnings- och laboratorietjänster och testning av apparatur,

2) behörighetsprov och jämförande mätningar,

3) behörighetsintyg för dem som tar miljöprov,

4) planering av datasystem samt uppbyggnad och underhåll av sådana,

5) överlåtelse av data och direktanvändning av datasystem, om inte något annat bestäms i 2 mom. eller någon annanstans,

6) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer,

7) informationssökning och fjärrlånetjänster,

8) försäljning av metoder, datasystem, program och andra motsvarande prestationer samt överlåtelse av rätten att använda dem,

9) transport, assistans eller annan arbetsprestation som utförs av ett havsforskningsfartyg samt uthyrning och befraktning av fartyg,

10) användning av lokaliteter,

11) utbildningstjänster,

12) fotokopior, utskrifter och andra kopior med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 3 mom. samt

13) andra motsvarande prestationer.


5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före förordningens ikraftträdande tas avgifter ut enligt de bestämmelser som gällde när förordningen trädde i kraft.

Helsingfors den 21 december 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Bilaga

AVGIFTSTABELL

1 §

Prestationer enligt kemikalielagen (744/1989)

euro
Export av kemikalier som är förbjudna eller strängt reglerade
- behandling av exportanmälan för kemikalie 250
- ansökan om importlandets samtycke 250

3 §

Prestationer som gäller naturvården

1. Tillstånd och intyg som krävs enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem
- tillstånd eller intyg för import eller export eller återexport av exemplar 100
- intyg för kommersiell verksamhet med exemplar eller förflyttning av exemplar inom EU 50
- tillstånd för import till och export eller återexport från gemenskapen av exemplar även via andra än godkända gränsövergångsställen 30

6 §

Förskottsavgift


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.