1377/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av lagen om hemkommun

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om hemkommun (201/1994) 3 § 2 punkten och 7 § 1 mom., av dem 7 § 1 mom. sådant det lyder i lag 624/2004, och

fogas till lagen nya 3 a och 3 b § samt till 10 §, sådan den lyder i lag 624/2004, ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Begränsningar som gäller ändring av hemkommunen

En persons hemkommun ändras inte, om han bor i en annan kommun huvudsakligen på grund av


2) vård i familjevård eller institutionsvård, eller boende med boendeservice,


3 a §
Rätt att välja hemkommun vid långvarig vårdrelation

Om en person är placerad i familjevård eller institutionsvård eller i boende med boendeservice någon annanstans än i sin hemkommun, kan han eller hon trots 3 § 2 punkten välja den kommun där verksamhetsenheten eller bostaden finns som sin nya hemkommun. För att personen ska ha rätt att välja hemkommun ska vården eller boendet beräknas pågå eller ha pågått över ett år.

3 b §
Ändring av hemkommun i vissa situationer

En persons hemkommun ändras om han eller hon flyttar till en annan kommun i en situation som avses i 16 a § i socialvårdslagen (710/1982).

7 §
Anmälningsskyldighet för den som flyttar

När någon flyttar från sin hemkommun eller till en annan bostad inom hemkommunen, ska han eller hon tidigast en månad före och senast en vecka efter flyttningsdagen anmäla detta till magistraten. En familjemedlem som flyttar tillsammans med personen kan också göra anmälan för hans eller hennes räkning. Anmälan ska också göras i de fall som avses i 5 § 2 mom. samt då en person flyttar från en bostad och därefter inte har någon stadigvarande bostad. Den som utnyttjar rätten enligt 3 a § att välja hemkommun när han eller hon tidigare i enlighet med 42 a § i socialvårdslagen har placerats i familjevård eller institutionsvård eller i boende med boendeservice i en annan kommun, ska genast anmäla detta till magistraten.


10 §
Flyttningsdag

När någon utnyttjar rätten enligt 3 a § att välja hemkommun och anmäler detta enligt 7 § 1 mom. betraktas den dag då anmälan kommit in som flyttningsdag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 101/2010
FvUB 27/2010
RSv 261/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.