1365/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av 6 och 11 § i lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om placeringsfonder (48/1999) 6 § 5 mom. och 11 §, sådana de lyder, 6 § 5 mom. i lag 928/2007 och 11 § delvis ändrad i lag 928/2007, som följer:

6 §

Om fondbolaget bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom., ska det alltid, oberoende av vad som föreskrivs i 1―4 mom., dessutom uppfylla kraven enligt 46 § 1 mom. i lagen om värdepappersföretag. På ett sådant fondbolag tillämpas det som föreskrivs i 4 mom. i den paragrafen.


11 §

Trots 9 § kan ett värdepappersföretag som avses i 3 § i lagen om värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen vara verksamt som förvaringsinstitut.

Som förvaringsinstitut kan dessutom verka ett sådant i en till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande stat auktoriserat värdepappersföretag som avses i 2 § 1 punkten i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996) eller ett sådant utländskt EES-kreditinstitut som avses i 8 § 3 mom. i kreditinstitutslagen och som

1) har en filial i Finland,

2) uppfyller de ekonomiska verksamhetsförutsättningar som avses i 10 §, och

3) i sin hemstat har auktorisation att bedriva förvaringsinstitutsverksamhet av det slag som avses i fondföretagsdirektivet.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

RP 127/2010
EkUB 33/2010
RSv 260/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111); EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97–119
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU; (32010L0076); EUT nr L 329, 14.12.2010, s. 3―35

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.