1362/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av 21 och 22 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 21 och 22 §,

sådana de lyder, 21 § delvis ändrad i lagarna 132/2007 och 886/2008 och 22 § delvis ändrad i lagarna 132/2007 och 606/2010, som följer:

21 §
Kundrisker och rapportering av dem

Med exponering mot en kund (kundrisk) i företag inom ett konglomerat avses i denna lag summan av de tillgångar samt åtaganden utanför balansräkningen för vilka risken för fallissemang hos motparten hänför sig till en och samma fysiska eller juridiska person eller till en fysisk eller juridisk person som tillsammans med denna utgör en väsentlig ekonomisk intressegemenskap. Vid beräkning av exponeringen ska tillgångarna och åtagandena utanför balansräkningen beaktas på motsvarande sätt som det föreskrivs om dem i fråga om kreditinstitut i 67 § 1 mom. i kreditinstitutslagen.

Ett konglomerats exponering mot kunder beräknas genom att de till konglomeratet hörande företagens exponeringar mot kunder sammanställs, varvid det som föreskrivs om upprättande av koncernbokslut i tillämpliga delar ska iakttas.

I exponeringarna ingår emellertid inte

1) poster som har dragits av från kapitalbasen i ett företag som hör till ett konglomerat,

2) poster som vid köp eller försäljning av valuta uppkommer i samband med normal avveckling av en transaktion inom två bankdagar efter betalningen,

3) poster som vid köp eller försäljning av värdepapper uppkommer i samband med normal avveckling av en transaktion under fem bankdagar efter den tidpunkt då antingen betalning har skett eller värdepapperen levererats, beroende på vilket som sker tidigare,

4) intradagsposter som grundar sig på förmedling av detaljistbetalningar,

5) poster som inte kan avvecklas under samma bankdag och som avvecklas senast under följande dag och som uppkommer i samband med kundverksamheten vid ett kreditinstitut som tillhandahåller betalningsförmedling eller clearing och avveckling eller förvaring av finansiella instrument,

6) de placeringsobjekt som bestämmer värdeutvecklingen av fondförsäkringar och som avses i 10 kap. 22 § i lagen om försäkringsbolag.

Om ett finansiellt företag som hör till ett konglomerat har ett handelslager som avses i 64 § i kreditinstitutslagen, ska exponeringarna i handelslagret beräknas enligt artiklarna 29―32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut.

Konglomeratets moderföretag ska kvartalsvis rapportera sina stora exponeringar mot kunder till Finansinspektionen. Finansinspektionen utfärdar sådana föreskrifter om rapporteringsskyldigheten som behövs med avseende på tillsynen. Med en stor exponering avses i denna lag en exponering vars belopp utgör minst 10 procent av konglomeratets kapitalbas.

22 §
Begränsningar av kundriskerna

En exponering mot en kund inom ett konglomerat får inte överstiga 25 procent av konglomeratets kapitalbas.

Om kundföretaget är ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag, får exponeringen inte överstiga 25 procent av konglomeratets kapitalbas eller, om detta belopp är mindre än 150 miljoner euro, det belopp som konglomeratet fastställt internt, vilket inte får överstiga 150 miljoner euro eller 100 procent av konglomeratets kapitalbas. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja ett konglomerat tillstånd att avvika från den sistnämnda gränsen.

Med exponeringar mot kreditinstitut eller värdepappersföretag avses vid tillämpningen av 2 mom. också exponeringar mot en sådan grupp av kunder som omfattar minst ett kreditinstitut eller värdepappersföretag. Vid tillämpningen av detta moment får emellertid inte de sammanlagda exponeringarna mot andra kunder som hör till denna grupp än kreditinstitut eller värdepappersföretag överskrida det belopp som föreskrivs i 1 mom.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om sådana andra än i 2 och 3 mom. avsedda exponeringar mot kunder som inte ska beaktas vid tillämpningen av 1 mom.

Ett konglomerat kan överskrida den gräns som anges i 1 mom. med beloppet av exponeringen i handelslagret, under de förutsättningar som föreskrivs i fråga om kreditinstitut i 69 § 6 mom. i kreditinstitutslagen. Konglomeratets moderföretag ska kvartalsvis rapportera överskridningsbeloppet och kundens namn.

På sådana konglomerat som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten tillämpas, utöver denna paragraf, det som i 19 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker föreskrivs om en sammanslutnings exponeringar.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

RP 127/2010
EkUB 33/2010
RSv 260/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111); EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97–119
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU; (32010L0076); EUT nr L 329, 14.12.2010, s. 3―35

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.