1361/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom., sådana de lyder i lag 302/2010, som följer:

4 §
Proportionell tillsynsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell tillsynsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrunden och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Avgiftsgrund Avgift i % av avgiftsgrunden
inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,00284
kreditföretag eller betalningsförmedlingsföretag enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,00284
betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut omsättning 0,25
skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) balansomslutning x 4 0,00284
livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen balansomslutning 0,00284
arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) balansomslutning 0,00284
försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) balansomslutning x 4 0,00284
pensionsstiftelse enligt lagen om pensionsstiftelser balansomslutning 0,00284
pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning 0,00284
sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning x 4 0,00284
annan försäkringskassa enligt lagen om försäk-ringskassor än pensionskassa eller sjukkassa balansomslutning 0,00284
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) balansomslutning 0,00284
Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjö-manspensioner (1290/2006) balansomslutning x 0,4 0,00284
arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och Utbildningsfonden balansomslutning 0,00284
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Miljöförsäkringscentralen samt stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) balansomslutning x 4 0,00284
statens pensionsfond enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006), den kommunala pensionsanstalten Kommunernas pensionsförsäkring enligt lagen om kommunala pensioner (549/2003) och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond enligt kyrkolagen (1054/1993) balansomslutning x 0,4 0,00284
filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat hör till EES balansomslutning 0,00095
filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat inte hör till EES balansomslutning 0,00284
filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES omsättning 0,11
fondbolag enligt lagen om placeringsfonder de av fondbolaget förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0022
tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning kapitalförvaltningens och investeringsrådgivningens omsättning 0,34
fondbörser och andra clearingsorganisationer än värdepapperscentraler enligt värdepappersmarknadslagen samt optionsföretag enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) omsättning 1,30 %; avgiften är dock minst 50 000 euro
andra värdepappersföretag enligt lagen om värdepappersföretag (922/2007) än sådana som avses i lagens 45 § 3―5 mom. omsättning 0,34
värdepappersföretag enligt 45 § 3―5 mom. i lagen om värdepappersföretag omsättning 0,11
arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor medlemsavgiftsintäkter 0,66
utländska värdepappersföretags filialer vars hemstat hör till EES omsättning 0,15
utländska värdepappersföretags filialer vars hemstat inte hör till EES omsättning 0,34
utländska fondbolags filialer vars hemstat hör till EES omsättning 0,15
utländska fondbolags filialer vars hemstat inte hör till EES omsättning 0,34
utländska försäkringsbolags filialer vars hemstat inte hör till EES premieintäkter 0,03

5 §
Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift

Beloppet i euro av den grundavgift som ska betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro
affärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) 6 000
annat kreditinstitut 2 000
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger finansnetto 9 000
betalningsinstitut 2 000
försäkringsbolag 6 000
försäkringsföreningar 1 000
pensionsstiftelser och pensionskassor 1 200
andra försäkringskassor än pensionskassor 800
arbetslöshetskassor 6 000
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden 6 000
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna 1 200
statens pensionsfond, Kommunernas pensionsförsäkring och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond 15 000
filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat inte hör till EES 3 000
filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat hör till EES 2 000
fondbolag 4 000
andra värdepappersföretag än sådana som avses i 45 § 3―5 mom. i lagen om värdepappersföretag 6 000
värdepappersföretag enligt 45 § 3―5 mom. i lagen om värdepappersföretag 1 000
utländska värdepappersföretags filialer vars hemstat hör till EES 2 000
utländska värdepappersföretags filialer vars hemstat inte hör till EES 3 000
filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES 1 000
utländska fondbolags filialer vars hemstat hör till EES 2 000
utländska fondbolags filialer vars hemstat inte hör till EES 3 000
utländska försäkringsbolags filialer vars hemstat inte hör till EES 3 000


Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

RP 127/2010
EkUB 33/2010
RSv 260/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111); EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97―119
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU; (32010L0076); EUT nr L 329, 14.12.2010, s. 3―35

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.