1360/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 2 mom. 10 punkten och 6 § 2 mom.,

ändras 3 § 3 mom. 9 punkten, 4 § 2 mom. 1 punkten, 6 § 1 mom. 10 punkten, 26 § 7 mom., 39 § 1 mom. 1 punkten, 40 § 1 mom., rubriken för 43 § och 43 § 1 mom., 50 § 1 mom. och 61 § 3 mom., av dem 6 § 1 mom. 10 punkten sådan den lyder i lag 301/2010, och

fogas till 3 § 3 mom. en ny 10 punkt och till lagen nya 59 a och 65 a―65 c § som följer:

3 §
Uppgifter

Dessutom ska Finansinspektionen


9) i samarbete med högskoleväsendet främja den vetenskapliga forskningen och utbildningen inom den finansiella sektorn,

10) följa utvecklingen av kreditinstituts och värdepappersföretags belöningssystem och lämna uppgifter om dem till Europeiska banktillsynskommittén.

4 §
Tillsynsobjekt

Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag

1) kreditinstitut och filialer till kreditinstitut från tredjeland enligt kreditinstitutslagen (121/2007),


6 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med


10) filial ett kreditinstituts, värdepappersföretags, fondbolags, betalningsinstituts eller försäkringsbolags filial samt en finländsk filial till ett utländskt kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, en finländsk filial till ett utländskt försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag, en finländsk filial till ett utländskt värdepappersföretag enligt lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland en finländsk filial till ett utländskt fondbolag enligt lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland och en finländsk filial till ett utländskt betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010),


26 §
Återkallande av verksamhetstillstånd samt därmed jämförbara förordnanden om avslutande av verksamhet

I 61 § föreskrivs det om förbud mot utländska EES-filialers verksamhet och i kreditinstitutslagen om återkallelse av verksamhetsrättigheterna för representationer för kreditinstitut från ett tredjeland.


39 §
Ordningsavgift

Finansinspektionen kan ålägga den att betala ordningsavgift som

1) försummar eller bryter mot sin skyldighet att ge Finansinspektionen sådana uppgifter som avses i 18 § 2 eller 3 mom. eller andra uppgifter som enligt bestämmelser eller föreskrifter regelbundet ska lämnas in för att Finansinspektionen ska kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter,


40 §
Offentlig anmärkning

Finansinspektionen kan tilldela tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer en offentlig anmärkning om de uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om finansmarknaden eller mot föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem. Ett tillsynsobjekt kan tilldelas en offentlig anmärkning också om det uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkoren i sitt verksamhetstillstånd eller stadgarna om sin verksamhet. En offentlig anmärkning kan ges under förutsättning att ärendet som helhet betraktat inte föranleder strängare åtgärder.


43 §
Övriga förutsättningar för ordningsavgift och påföljdsavgift

Ordningsavgift eller påföljdsavgift kan inte påföras om ett ärende som gäller samma förseelse är föremål för förundersökning eller åtalsprövning eller vid en domstol behandlas som brottmål. Avgifterna kan inte heller påföras om en lagakraftvunnen dom dömts ut för samma förseelse.


50 §
Allmän samarbetsförpliktelse och verksamheten som kontaktpunkt för tillsynen över värdepappersmarknaden

Finansinspektionen ska samarbeta med utländska EES-tillsynsmyndigheter. Finansinspektionen ska också fästa behörig vikt vid de eventuella följder som dess beslut har för det finansiella systemets stabilitet i andra EES-stater, i synnerhet i krissituationer.


59 a §
Betraktande av ett utländskt EES-kreditinstituts filial som betydande

Finansinspektionen kan göra en framställning till den utländska EES-tillsynsmyndighet som svarar för den gruppbaserade tillsynen över ett utländskt EES-kreditinstitut eller, om kreditinstitutet inte omfattas av gruppbaserad tillsyn, till tillsynsmyndigheten i det utländska EES-kreditinstitutets hemstat om att kreditinstitutets finländska filial ska betraktas som betydande. Framställningen ska förses med tillräckliga motiveringar, som åtminstone innefattar information om

1) huruvida kontomedlen i filialen motsvarar en marknadsandel som överskrider 2 procent i Finland,

2) den troliga effekten av ett avbrytande eller en nedläggning av kreditinstitutets verksamhet på marknadslikviditeten och på betalnings- och clearing- och avvecklingssystemen i Finland,

3) filialens storlek och betydelse vad gäller antalet kunder inom ramen för Finlands bank- eller finanssystem.

Finansinspektionen ska tillsammans med tillsynsmyndigheten i det utländska EES-kreditinstitutets hemstat och, om kreditinstitutet omfattas av gruppbaserad tillsyn, tillsammans med den utländska EES-tillsynsmyndighet som svarar för den gruppbaserade tillsynen sträva efter att komma fram till ett gemensamt beslut om att kreditinstitutets finländska filial ska betraktas som betydande.

Om inget gemensamt beslut har fattats inom två månader efter det att den utländska EES-tillsynsmyndighet som avses i 1 mom. har tagit emot Finansinspektionens framställning, ska Finansinspektionen inom två månader från utgången av den tidsfrist som nämns ovan i detta moment fatta beslut om huruvida filialen ska betraktas som betydande. Vid beslutsfattandet ska Finansinspektionen också ta hänsyn till omständigheter som framförts av de utländska EES-tillsynsmyndigheter som avses i 2 mom. Finansinspektionens beslut ska delges de utländska EES-tillsynsmyndigheter som avses i 2 mom.

61 §
Anmälan om åtgärder som avser utländska EES-filialer och andra utländska EES-tillsynsobjekt eller reglerade marknader som står under en annan EES-stats tillsyn samt begränsning av och förbud mot sådana filialers och sådana tillsynsobjekts verksamhet

Om det visar sig att de åtgärder som hemstatens tillsynsmyndighet vidtagit är otillräckliga och filialen fortsätter att handla i strid med de bestämmelser eller föreskrifter som avses i 1 mom. kan Finansinspektionen efter att ha informerat tillsynsmyndigheten i tillsynsobjektets hemstat om saken utfärda verkställighetsförbud för filialen eller ge den en rättelseuppmaning enligt 33 §, ge filialen en offentlig anmärkning enligt 40 § eller en offentlig varning enligt 41 § eller vid vite enligt 38 eller 48 § helt eller delvis förbjuda filialens verksamhet.


Samarbete vid grupptillsyn
65 a §
Samarbete vid den gruppbaserade tillsynen över kreditinstitut

Då Finansinspektionen svarar för den gruppbaserade tillsynen över ett kreditinstitut, ska den utöver det som föreskrivs någon annanstans i lag svara för

1) samordningen av insamlingen och förmedlingen av sådan information som behövs vid tillsynen,

2) planeringen och samordningen av tillsynsverksamheten i samarbete med de övriga EES-tillsynsmyndigheter som deltar i tillsynen och, då det är fråga om krissituationer eller beredskap för sådana, vid behov i samarbete med de berörda EES-staternas centralbanker.

65 b §
Inrättande av ett tillsynskollegium

Finansinspektionen ska inrätta ett tillsynskollegium, om

1) Finansinspektionen svarar för den gruppbaserade tillsynen över ett kreditinstitut vars finansiella företagsgrupp omfattar ett kreditinstitut som beviljats koncession i en annan EES-stat, eller ett kreditinstitut som hör till gruppen har etablerat en betydande filial i en annan EES-stat, eller

2) ett finländskt kreditinstitut som inte omfattas av den gruppbaserade tillsynen har etablerat en betydande filial i en annan EES-stat.

De utländska EES-tillsynsmyndigheter som utövar tillsyn över verksamheten vid sådana kreditinstitut och filialer som avses i 1 mom. har rätt att delta i tillsynskollegiet. Till tillsynskollegiet kan Finansinspektionen vid behov kalla representanter för EES-staternas centralbanker och tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen i andra stater än EES-stater.

65 c §
Tillsynskollegiets uppgifter och verksamhet

Tillsynskollegiet har till uppgift att underlätta samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna vid tillsynen över kreditinstituten och deras filialer. Finansinspektionen fastställer skriftliga verksamhetsprinciper i fråga om tillsynssamarbetet för tillsynskollegiet. Finansinspektionen ska innan den fastställer verksamhetsperinciperna höra de utländska EES-tillsynsmyndigheter som hör till kollegiet.

De verksamhetsprinciper som avses i 1 mom. ska täcka åtminstone följande frågor:

1) informationsutbytet,

2) eventuella överenskommelser om frivillig fördelning av uppgifter och ansvarsområden,

3) tillsynsplaner och andra förfaranden för att utföra en sådan utvärdering som avses i 85 § i kreditinstitutslagen,

4) effektivisering av tillsynen genom avlägsnande av onödiga dubbleringar av krav,

5) beredskap för krissituationer och förfarandet i krissituationer,

6) de principer enligt vilka Finansinspektionen kan begränsa en utländsk tillsynsmyndighets rätt att delta i behandlingen av ett enskilt ärende i kollegiet,

7) vid tillämpning av 65 b § 1 mom. 1 punkten konsekvent tillämpning av kapitalkraven på de kreditinstitut som hör till den finansiella företagsgruppen.

Finansinspektionen sammankallar tillsynskollegiet och fungerar som ordförande vid dess sammanträden. Finansinspektionen ska informera Europeiska banktillsynskommittén om tillsynskollegiets verksamhet.

Finansinspektionen ska på förhand ge de utländska tillsynsmyndigheter som hör till kollegiet information om de ärenden som ska behandlas vid kollegiet samt i efterhand informera de tillsynsmyndigheter som hör till kollegiet men som inte varit närvarande vid beslutsfattandet, om kollegiets beslut.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

RP 127/2010
EkUB 33/2010
RSv 260/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111); EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97–119
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU; (32010L0076); EUT nr L 329, 14.12.2010, s. 3―35

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.