1324/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av 16 och 23 § i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 16 § 2 mom. och 23 § som följer:

16 §
Ordnande av olycksfallsskydd och handläggning av ärenden

I fråga om rättelse av fel i beslut, ny behandling av ett ärende och återkrav av grundlöst utbetald ersättning gäller vad som föreskrivs i 53 g, 54 och 54 b § i lagen om olycksfallsförsäkring. Vad som i 55 § i lagen om olycksfallsförsäkring föreskrivs om straff för brott mot skyldigheten att lämna uppgifter och brott mot arbetsgivarens skyldigheter enligt lagen om olycksfallsförsäkring tillämpas på idrottsföreningar och andra organisationer som bedriver idrottsverksamhet enligt 1 § i denna lag samt på idrottsutövare som avses i denna lag.


23 §
Överklagande

På överklagande som gäller olycksfallsskydd och ordnande av sådant enligt denna lag och undanröjande av lagakraftvunna beslut tillämpas 53, 53 a―53 f, 54 a och 54 c § i lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden (1316/2010).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 218/2010
ShUB 42/2010
RSv 246/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.