1321/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av 32 § i lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 32 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1080/2006, som följer:

32 §
Besvärsnämnden för studiestöd

Vid behandlingen av ärenden i besvärsnämnden för studiestöd tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs särskilt. Det som i 38 § i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen på begäran av en enskild part gäller också muntlig förhandling i besvärsnämnden för studiestöd. Oberoende av vad som föreskrivs i 2 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen tillämpas i besvärsnämnden också de bestämmelser i 37 och 39―50 § i nämnda lag som gäller behandling och utredning av ärenden. I ett ärende som hör till besvärsnämndens för studiestöd behörighet tillämpas inte bestämmelserna om extraordinärt ändringssökande i 11 kap. förvaltningsprocesslagen. I fråga om förfarandet vid undanröjande av beslut gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som i förvaltningsprocesslagen bestäms om besvär.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 218/2010
ShUB 42/2010
RSv 246/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.