1318/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) 3 § 2 mom., 8 § 1 och 2 mom., 12 § och 14 § 1 mom.,

av dem 3 § 2 mom., 8 § 2 mom. och 14 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1298/2006, och

fogas till lagen nya 8 a och 12 a § som följer:

3 §
Förordnande av ordförandena och medlemmarna

Det ministerium till vars ansvarsområde kommunernas pensionssystem hör, lägger för social- och hälsovårdsministeriet fram ett förslag till två vice ordförande och två medlemmar som har avlagt högre högskoleexamen i juridik och är förtrogna med arbetspensionsfrågor eller till någon annan medlem som är särskilt förtrogen med arbetspensionsförsäkringsfrågor. Det ministerium till vars ansvarsområde statens pensionssystem hör, lägger för social- och hälsovårdsministeriet fram ett förslag till en vice ordförande och en medlem som har avlagt högre högskoleexamen i juridik och är förtrogen med arbetspensionsfrågor eller till någon annan medlem som är särskilt förtrogen med arbetspensionsförsäkringsfrågor.

8 §
Besvärsnämndens sammansättning vid avgörande

Ärenden som gäller ändringssökande avgörs av besvärsnämnden i en endomarsammansättning eller i en sektion med minst fyra och högst sex medlemmar, vars ordförande är besvärsnämndens ordförande eller en vice ordförande. I sammansättningen av sektionen alternerar medlemmarna på det sätt som besvärsnämndens förvaltningssektion bestämmer.

En sektion som behandlar besvärsärenden är beslutför när sektionens ordförande, en medlem som är förtrogen med arbetspensionsfrågor och som avlagt högre högskoleexamen i juridik eller någon annan medlem som är särskilt förtrogen med arbetspensionsförsäkringsfrågor, en läkarmedlem samt två medlemmar med kännedom om förhållandena i arbetslivet och på arbetsmarknaden är närvarande. En ytterligare förutsättning för beslutförheten är att

1) en medlem som är förtrogen med företagarverksamhet är närvarande vid behandlingen av ett ärende vars avgörande i väsentlig grad är beroende av tillämpningen av lagen om pension för företagare (1272/2006) eller av bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den,

2) en medlem som är förtrogen med lantbruksföretagarverksamhet är närvarande vid behandlingen av ett ärende vars avgörande i väsentlig grad är beroende av tillämpningen av lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006), lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), lagen om avträdelsepension (16/1974), lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992), lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling (1297/1994) eller av bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa.


8 a §
Ärenden som ska avgöras av en ordförande

Besvärsnämndens ordförande eller en vice ordförande avgör på föredragning de ärenden som gäller

1) återtagande av besvär eller ansökningar om undanröjande av beslut,

2) lämnande av besvär eller ansökningar utan prövning i enlighet med 51 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996),

3) återförvisande eller överföring av ett ärende i sin helhet till pensionsanstalten med anledning av ny utredning,

4) ansökan om rätt att ta del av uppgifter eller handlingar med stöd av lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007) eller en begäran om utlämnande av uppgifter ur en handling med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999),

5) avbrytande av verkställighet och yrkanden i anslutning till det, eller

6) utmätning och yrkanden i anslutning till det.

Ett ärende som avses i 1 mom. får dock också avgöras i en sektion som avses i 8 § 2 mom., om ärendets art förutsätter detta.

12 §
Tillämpning av förvaltningsprocesslagen

Vid behandlingen av ärenden i besvärsnämnden tillämpas förvaltningsprocesslagen, om inte något annat föreskrivs särskilt.

Bestämmelserna i 38 § i förvaltningsprocesslagen om muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen på begäran av en enskild part gäller också muntlig förhandling i besvärsnämnden. Oberoende av vad som föreskrivs i 2 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen tillämpas i besvärsnämnden också de bestämmelser i 37 och 39―50 § i nämnda lag som gäller behandling och utredning av ärenden.

De kostnader för vilka det enligt 49 och 50 § i förvaltningsprocesslagen betalas ersättning av statens medel, ersätts, med undantag av ersättning till ett vittne som åberopats av staten, av besvärsnämndens medel.

Bestämmelserna om extraordinärt ändringssökande i 11 kap. i förvaltningsprocesslagen tillämpas inte på ärenden som hör till besvärsnämndens behörighet.

12 a §
Försenad utredning

Besvärsnämnden kan lämna en skriftlig eller muntlig utredning obeaktad, om utredningen kommer in till besvärsnämnden först den dag då ärendet avgörs eller därefter.

14 §
Förvaltningsärenden

I förvaltningssektionen behandlas besvärsnämndens förvaltningsärenden enligt arbetsordningen. Besvärsnämndens ordförande, eller vid förhinder för denne en av vice ordförandena, sammankallar förvaltningssektionen och är ordförande för sektionen, och övriga medlemmar i sektionen är tre vice ordförande, varav en förordnats på framställning av social- och hälsovårdsministeriet, en på framställning av det ministerium till vars ansvarsområde kommunernas pensionssystem hör och en på framställning av det ministerium till vars ansvarsområde statens pensionssystem hör. Till förvaltningssektionen hör ytterligare tre medlemmar, vilka utses så att de medlemmar som utsetts på framställning av arbetsgivarorganisationerna bland sig utser en medlem, de medlemmar som utsetts på framställning av arbetstagar- och tjänstemannaorganisationerna bland sig utser en medlem och de medlemmar som utsetts på framställning av företagarorganisationerna och lantbruksföretagarorganisationerna bland sig utser en medlem.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 218/2010
ShUB 42/2010
RSv 246/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.