1297/2010

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2010

Finansministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagandet av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet samt till att göra registeranteckningar

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 b § och 9 § 4 mom. i lagen om hemkommun (201/1994), sådana de lyder i lag 1095/2010:

1 §

Magistraten tar emot de flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet som gäller flyttning till magistratens verksamhetsområde eller flyttning till utlandet från dess verksamhetsområde samt ansvarar för att göra de anteckningar i befolkningsdatasystemet som krävs med anledning av anmälningarna.

För behandlingen av de flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet som avses i 1 mom. ansvarar dock med avvikelse från 1 mom. en annan magistrat enligt följande:

1) finskspråkiga flyttningsanmälningar till den riksomfattande servicetelefonen för flyttningsanmälningar som inte kräver tilläggsutredningar behandlas vid magistraten i Lappland; i behandlingen av anmälningar deltar dessutom magistraten i Tammerfors och magistraten i Vasa,

2) svenskspråkiga flyttningsanmälningar till den riksomfattande servicetelefonen för flyttningsanmälningar som inte kräver tilläggsutredningar behandlas vid magistraten i Vasa; dessutom får magistraten i Lappland och magistraten i Tammerfors delta i behandlingen av anmälningar,

3) finskspråkiga flyttningsanmälningar med hjälp av elektronisk kommunikation som gäller flyttning till verksamhetsområdet för magistraten i Helsingfors behandlas vid magistraten i Lappland; magistraten i Lappland behandlar också motsvarande svenskspråkiga flyttningsanmälningar som inte kräver tilläggsutredningar och dessutom får magistraten i Lappland delta i behandlingen av de flyttningsanmälningar som gäller verksamhetsområdet för magistraten i Helsingfors och som inte har gjorts med hjälp av elektronisk kommunikation,

4) finskspråkiga flyttningsanmälningar som gäller flyttning till Esbo stad och Kyrkslätts kommun inom verksamhetsområdet för magistraten i Esbo behandlas vid magistraten i Lappland; magistraten i Lappland behandlar också motsvarande svenskspråkiga flyttningsanmälningar som inte kräver tilläggsutredningar och dessutom får magistraten i Lappland delta i behandlingen av de flyttningsanmälningar inom verksamhetsområdet för magistraten i Esbo som gäller andra kommuner än de som nämns ovan,

5) finskspråkiga flyttningsanmälningar med hjälp av elektronisk kommunikation som gäller flyttning till verksamhetsområdet för magistraten i Vanda behandlas vid magistraten i Tammerfors.

Trots vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. får magistraten ta emot en enskild flyttningsanmälan som har gjorts muntligen i samband med kundbesök, eller någon annan flyttningsanmälan eller anmälan om flyttning till utlandet som har lämnats in direkt till magistraten, och göra de anteckningar i befolkningsdatasystemet som krävs med anledning av flyttningsanmälan, om anteckningen inte kräver tilläggsutredningar.

En anteckning i befolkningsdatasystemet om att en person saknar stadigvarande bostad i kommunen får göras endast av den magistrat som avses i 1 mom. Magistraten i Lappland får dock göra denna anteckning med anledning av flyttningsanmälningar som avses i 2 mom. 4 punkten, och magistraten i Tammerfors med anledning av flyttningsanmälningar som avses i 2 mom. 5 punkten.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning av den 25 januari 2010 om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet (61/2010).

Helsingfors den 20 december 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.