1292/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december

Statsrådets förordning om Senatfastigheter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 7 och 8 § i lagen om statliga affärsverk (1062/2010):

1 §
Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Senatfastigheter består av en ordförande, en vice ordförande samt minst tre och högst fyra andra medlemmar.

Medlemmarna i styrelsen ska ha sakkunskap om fastighetsbranschen eller i företagsekonomi.

2 §
Styrelsens uppgifter

Utöver vad som bestäms i 8 § i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska styrelsen inom ramen för den behörighet som affärsverket har

1) besluta om grunderna för prissättning av tjänsterna och om andra allmänna principer som anknyter till tjänsterna,

2) bestämma om ställföreträdare för verkställande direktören,

3) besluta om kollektivavtal som gäller personalen,

4) besluta om beviljande av borgen till dotterbolag inom de gränser som anges i 5 § i lagen om statliga affärsverk och statsrådets förordning om gränser och villkor för statligt affärsverks upplåning (1119/2010),

5) besluta om utövandet av aktieägarens rättigheter i fråga om sådana aktier som affärsverket innehar och som avses i 3 § i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002),

6) behandla ökningar och minskningar av den egendom som affärsverket har i sin besittning,

7) besluta om affärsverkets interna kontroll och riskhantering.

3 §
Styrelsens och revisorernas arvoden

Finansministeriet bestämmer styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 21 december

Finansminister
Jyrki Katainen

Regeringssekreterare
Ilkka Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.