1289/2010

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2010

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (1058/2009) 3 och 6 §, 7 § 1 mom. 1, 2 och 5 punkten samt 8 §, som följer:

3 §
Offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärdet

En avgift som bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde tas av Kommunikationsverket ut för

1) ackreditering av informationssäkerheten i datasystem som behandlar klassificerad information,

2) bedömning av krypteringsprodukter och

3) certifiering av informationssäkerheten i sådana produkter som används vid hantering av säkerhetsklassificerat material.

6 §
Avgifter för godkännande av säkerhetsklassificerade produkter

Av ett samfund som av Kommunikationsverket har beställt en sådan prestation som nämns i 3 § 1-3 punkten tas det ut en avgift som baserar sig på den tid som har använts på åtgärden. I avgift tas för varje arbetstimme ut 103 euro. Ett samfund som gör en beställning är dessutom skyldig att betala de resekostnader som orsakas av en bedömning som sker utomlands. Samfundet har rätt att av Kommunikationsverket få en uppskattning av kostnaderna innan beställningen görs. Vid ömsesidig verksamhet tar Kommunikationsverket dock inte ut avgifter av de utsedda säkerhetsmyndigheter som nämns i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet.

7 §
Avgifter för numrering av kommunikationsnäten

Enligt 49 § i kommunikationsmarknadslagen är teleföretag och andra företag eller personer som får ett nummer eller prefix skyldiga att till Kommunikationsverket betala följande fasta årliga avgifter:

1) avgift för abonnentnummer:
nummer i ett allmänt fast telefonnät 0,16 euro/anslutning
nummer i ett allmänt mobilnät 0,16 euro/anslutning
2) avgift för operatörsprefix:
tresiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 10 000 euro
fyrsiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 2 000 euro
femsiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik 400 euro
tresiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 35 000 euro
fyrsiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 7 000 euro
femsiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik 1 400 euro
femsiffrigt allmänt operatörsprefix 1 800 euro
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
5) avgift för datanätskod (DNIC): 5 000 euro
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
8 §
Domännamnsavgifter och intygsavgifter för domännamnsregistret

För beviljande och förnyande av domännamn enligt lagen om domännamn (228/2003) tas det för ett år ut 12 euro som domännamnsavgift, för tre år 33 euro som domännamnsavgift och för fem år 50 euro som domännamnsavgift.

För överföring av domännamn enligt lagen om domännamn (228/2003) tas det för ett år ut 12 euro som domännamnsavgift, för tre år 33 euro som domännamnsavgift och för fem år 50 euro som domännamnsavgift.

För ett elektroniskt intyg enligt 17 § 1 mom. 7 punkten i lagen om domännamn tas det ut en intygsavgift på 5 euro, och för andra än elektroniska intyg tas det ut en intygsavgift på 10 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och är i kraft till utgången av 2012. Förordningens 8 § 2 mom. är i kraft till den 31 mars 2011.

Avgifterna för prestationer i ärenden som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tas ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2010

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.