1283/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Lag om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen (1072/1993) det inledande stycket i 57 § 2 mom., 58 § 1 mom. och 65 §,

sådana de lyder, det inledande stycket i 57 § 2 mom. i lag 277/2008 samt 58 § 1 mom. och 65 § i lag 1583/2009, som följer:

57 §
Förbud, begränsningar och andra bestämmelser

Om en produkt eller dess märkningar inte uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den, kan miljöministeriet eller, i fråga om elektriska och elektroniska produkter eller batterier eller ackumulatorer, Säkerhets- och kemikalieverket


58 §
Vite samt hot om tvångsutförande och hot om avbrytande

Miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten kan förena ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundval av denna lag eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den eller Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland för iakttagande av bestämmelserna om producentansvar eller Finlands miljöcentral ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundval av avfallstransportförordningen eller Säkerhets- och kemikalieverket ett förbud eller en föreskrift som meddelas enligt 57 § 2 mom. med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts eller förbjuds.


65 §
Försäljning av lös egendom som är föremål för hot om tvångsutförande

Om det har bestämts att ett hot om tvångsutförande som gäller lös egendom ska verkställas och om egendomen har värde i pengar, har miljöministeriet, den kommunala miljövårdsmyndigheten, närings-, trafik- och miljöcentralen och Säkerhets- och kemikalieverket rätt att bortföra sådan egendom för återvinning eller sälja den för att täcka de kostnader som tvångsutförandet vållar. Eventuellt överskott ska återbäras till ägaren.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 173/2010
EkUB 27/2010
RSv 200/2010

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.