1282/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) 13 d § 1 mom., 13 g § 1 och 3 mom., 13 i §, 16 a § 1 mom., det inledande stycket i 2 mom. och 2 mom. 5 punkten samt 4 och 5 mom., 16 b § 2 mom. och 23 a § 1 mom.,

sådana de lyder, 13 d § 1 mom., 13 g § 1 och 3 mom., 13 i §, 16 a § 1 mom., det inledande stycket i 16 a § 2 mom. och 2 mom. 5 punkten samt 4 och 5 mom. och 16 b § 2 mom. i lag 124/2001 samt 23 a § 1 mom. i lag 215/2005, som följer:

13 d §
Erkännande av besiktningsorgan

Ministeriet, Säkerhets- och kemikalieverket eller Strålsäkerhetscentralen erkänner ett besiktningsorgan att utföra uppgifter som avses i 13 c § 1 och 2 mom. enligt vad som bestäms närmare genom förordning av statsrådet. I beslutet om erkännande anges besiktningsorganets uppgifter samt fastställs omfattningen av den tillsyn som ska utövas över besiktningsorganet och andra arrangemang som ansluter sig till tillsynen. Erkännande kan meddelas för viss tid. I beslutet kan också uppställas andra krav, begränsningar och villkor som gäller organets verksamhet och som säkerställer att uppgifterna utförs på behörigt sätt.


13 g §
Tillsyn över besiktningsorgan

Den myndighet som har i uppgift att erkänna ett besiktningsorgan övervakar besiktningsorganets verksamhet. Den tillsyn som ankommer på ministeriet sköts med bistånd av Säkerhets- och kemikalieverket. När verket sköter denna uppgift har det de rättigheter som tillkommer tillsynsmyndigheten enligt 16 §.


Besiktningsorganet ska regelbundet visa den myndighet som övervakar organet att organet uppfyller de krav som ställs för erkännande. Bestämmelser om den rapport som gäller besiktningsorganets verksamhet och om Säkerhets- och kemikalieverkets uppgifter i anslutning till tillsynen utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

13 i §
Registrering

En transportabel tryckbärande anordning som kan orsaka avsevärd fara för människan, miljön eller egendom kan registreras i ett register som förs av Säkerhets- och kemikalieverket på det sätt som bestäms genom förordning av kommunikationsministeriet.

16 a §
Myndighetstillsyn över förpackningar och tankar

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar att transportabla förpackningar och tankar överensstämmer med kraven.

Om Säkerhets- och kemikalieverket konstaterar att en transportabel tryckbärande anordning som hållits i oklanderligt skick och som används för det ändamål som den konstruerats för kan orsaka fara för människors säkerhet eller för egendom under transporten eller vid annan användning, kan verket


5) ålägga verksamhetsidkaren att ersätta kostnaderna för provning och undersökning, om Säkerhets- och kemikalieverket använder sig av någon av de rättigheter som avses i 1―4 punkten.


Säkerhets- och kemikalieverket ska underrätta Europeiska kommissionen om åtgärder genom vilka verket begränsar eller förbjuder utsläppande på marknaden, transport eller användning av en transportabel tryckbärande anordning eller agerar så att anordningen dras bort från marknaden eller tas ur trafik.

Om en transportabel tryckbärande anordning som inte överensstämmer med kraven har försetts med märkning om överensstämmelse enligt 13 b § 3 mom., ska Säkerhets- och kemikalieverket vidta adekvata åtgärder mot den som har gjort märkningen samt informera Europeiska kommissionen samt de stater som hör till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om saken.


16 b §
Märkning om överensstämmelse som saknar grund

Om den skyldighet som anges i 1 mom. inte fullgörs, ska Säkerhets- och kemikalieverket vidta de åtgärder som avses i 16 a §.


23 a §
Undantag

När det gäller andra förpackningar och tankar än förpackningar och tankar avsedda för transport av radioaktiva ämnen kan Säkerhets- och kemikalieverket i enskilda fall på ansökan för att främja säkerheten vid transporter och på de villkor som verket anser behövliga bevilja undantag från de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 173/2010
EkUB 27/2010
RSv 200/2010

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.