1277/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Lag om ändring av containerlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i containerlagen (762/1998) 7 §, 8 § 1 mom., det inledande stycket i 9 § 1 mom. och 9 § 1 mom. 2 punkten, 12 §, 15 § 2 mom. och 18 § som följer:

7 §
Säkerhets- och kemikalieverkets och besiktningsorganens uppgifter och rättigheter

Ett av Säkerhets- och kemikalieverket godkänt besiktningsorgan godkänner en containertyp eller en enskild container och övervakar de prov som utförs på containrarna samt godkänner på framställan av den som äger en container ett besiktningsprogram för containern så som bestäms närmare genom förordning.

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar besiktningsorganets verksamhet.

Säkerhets- och kemikalieverket och besiktningsorganet har rätt att av den som tillverkat, äger, hyr eller annars innehar en container eller av dennes företrädare få den information som behövs för de uppgifter som avses i denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Rätten att få information gäller även sådan information och sådana handlingar som behövs för skötseln av uppgifterna och som annars skulle vara sekretessbelagda på grund av att de gäller enskild affärsverksamhet eller yrkesutövning eller en enskild persons ekonomiska ställning.

Säkerhets- och kemikalieverket och besiktningsorganet har rätt att oberoende av tystnadsplikten enligt 19 § av tillsynsmyndigheten få den information som de behöver för att sköta sina uppgifter.

8 §
Förutsättningar för godkännande av besiktningsorgan

Säkerhets- och kemikalieverket kan godkänna en tillförlitlig, sakkunnig och oberoende sökande som besiktningsorgan. Sökanden ska också kunna säkerställa att verksamheten är av tillräckligt hög kvalitet och att kunderna bemöts lika samt sörja för behörig datasekretess. Sökanden får inte bedriva planering, tillverkning eller reparation av containrar och inte heller äga containrar eller bedriva containertrafik.


9 §
Återkallande av godkännande av besiktningsorgan

Säkerhets- och kemikalieverket kan återkalla ett godkännande som det gett ett besiktningsorgan, om


2) besiktningsorganet inte längre uppfyller de allmänna förutsättningarna för godkännande eller villkoren i Säkerhets- och kemikalieverkets beslut om godkännande och om organet inte inom utsatt tid har avhjälpt bristerna i dessa,


12 §
Omprövning av besiktningsorgans beslut

Man får begära omprövning av ett avslagsbeslut som ett besiktningsorgan har fattat i ett ärende som gäller godkännande av en container för ibruktagande och godkännande av ett besiktningsprogram samt av ett beslut om återkallande av godkännande av en container hos Säkerhets- och kemikalieverket. Begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Till beslutet ska fogas en anvisning om hur man begär omprövning.

15 §
Containrar som medför uppenbar fara för säkerheten

För utförande av undersökningar kan tillsynsmyndigheten anmäla saken till ett av Säkerhets- och kemikalieverket godkänt besiktningsorgan, som bedömer containerns konstruktion och skick samt vid behov låter utföra undersökningar. Den som tillverkat, äger, hyr eller annars innehar containern har inte rätt att få ersättning för de kostnader som dessa åtgärder åsamkar honom.


18 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som tillsynsmyndigheten meddelat med stöd av denna lag, i Säkerhets- och kemikalieverkets beslut om godkännande och beslut om återkallande av godkännande samt i beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran enligt 12 § finns i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 173/2010
EkUB 27/2010
RSv 200/2010

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.