1271/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 23 § 1 och 2 mom., 24 § 1 mom., 25 §, 27 § 1 mom., 29 § 3 mom., 30 § 2 mom., 31 § 2 mom., det inledande stycket till 33 § 1 mom., 37 § 2 mom., 38 § 2 mom., 50 § 3 mom., 55 § 1 och 3 mom., 56 § 3 mom., 58 §, 60 § 1 mom., 61 § 3 mom., 65 § 3 mom., 73 § 1 och 2 mom., 74 § 3 mom., 93 § 3 mom., 94 § 2 mom., 95 § 3 mom., 98 § 2 mom., 99 §, 100 § 2 mom., 105 och 106 §, 107 § 1 och 3 mom., rubriken för 108 § och 108 § 1 mom., 112 och 113 §, 115 § 1 mom., 2 mom. 1 punkten och 4 mom., 116 §, 130 § 1 och 3 mom. samt 135 §,

av dem 106 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1030/2009 samt 113 § och 115 § 2 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 1030/2009, som följer:

23 §
Tillståndsplikt

Omfattande industriell hantering och upplagring av en farlig kemikalie får utövas endast med tillstånd av Säkerhets- och kemikalieverket. Verksamhetsutövaren ska ansöka om ovan avsett tillstånd hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska ingå uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.

Om flera verksamhetsutövare är verksamma på samma plats och en del av dem bedriver omfattande industriell hantering och upplagring och en del bedriver liten industriell hantering och upplagring, och om verksamhetsutövarnas verksamhet bildar en funktionell helhet, beviljar Säkerhets- och kemikalieverket tillstånd och fattar beslut på basis av anmälan.


24 §
Anmälningsskyldighet

Liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier får bedrivas endast om en anmälan om detta görs. Verksamhetsutövaren ska göra anmälan till räddningsmyndigheten, om inte anmälan med stöd av 23 § 2 mom. ska göras till Säkerhets- och kemikalieverket. I anmälan ska ingå uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.


25 §
Beviljande av tillstånd och behandling av anmälan

En förutsättning för att det tillstånd som avses i 23 § ska beviljas är att verksamhetsutövaren har visat att verksamheten uppfyller säkerhetskraven enligt 2 kap. Till tillståndet kan fogas villkor som behövs för att dessa krav ska uppfyllas. Efter att ha fått en sådan ändringsanmälan som avses i 23 § 3 mom. kan Säkerhets- och kemikalieverket ställa sådana villkor för verksamheten som behövs för att säkerhetskraven enligt 2 kap. ska uppfyllas.

Efter att ha fått en sådan anmälan som avses i 24 § 1 och 2 mom. fattar ifrågavarande tillsynsmyndighet beslut i saken och kan i beslutet ställa sådana villkor som behövs för att säkerhetskraven enligt 2 kap. ska uppfyllas.

27 §
Inspektion av produktionsanläggningar

Säkerhets- och kemikalieverket ska övervaka det tekniska genomförandet av en produktionsanläggning där omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier bedrivs och av de objekt som avses i 23 § 2 mom. samt att deras verksamhetsprinciper, verksamhetssätt och ledningssystem stämmer överens med kraven och fungerar. Säkerhets- och kemikalieverket ska systematiskt och periodiskt inspektera de övervakade produktionsanläggningarna i den omfattning som deras verksamhet förutsätter, om verket inte har godkänt andra metoder som lämpar sig för övervakningen av produktionsanläggningen med hjälp av vilka verket kan försäkra sig om att det som avses ovan stämmer överens med kraven och fungerar.


29 §
Ansvarig person för industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Den ansvariga personen ska visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av Säkerhets- och kemikalieverket. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov.


30 §
Åtgärder för förebyggande av storolyckor orsakade av farliga kemikalier

Säkerhetsrapporten ska tillställas Säkerhets- och kemikalieverket för bedömning av om åtgärderna i produktionsanläggningen är tillräckliga.


31 §
Framläggande av säkerhetsrapporten

Med Säkerhets- och kemikalieverkets samtycke kan verksamhetsutövaren begränsa de uppgifter som i säkerhetsrapporten ges allmänheten och som verksamhetsutövaren anser vara affärs- eller yrkeshemligheter eller annars med fog konfidentiella.


33 §
Ansökan om fastställande av ett område som upplagsområde

Utöver vad som föreskrivs i 23 § ska för ett upplagsområde där två eller flera verksamhetsutövare som bedriver omfattande upplagring av farliga kemikalier är verksamma, verksamhetsutövarna se till att det hos Säkerhets- och kemikalieverket ansöks om att det fastställs att området ska vara upplagsområde för farliga kemikalier, om


37 §
Krav som gäller överföringen av farliga kemikalier

För byggandet av ett sådant rörsystem som avses i 1 mom. krävs byggnadstillstånd av Säkerhets- och kemikalieverket. En förutsättning för att tillstånd ska beviljas är att de säkerhetskrav som föreskrivs i 2 kap. uppfylls. I övrigt gäller i fråga om tillståndsförfarandet och beviljandet av tillstånd 23 och 25 §.

38 §
Besiktningar av rörsystem

Säkerhets- och kemikalieverket kan godkänna att rörsystemets skick i stället för genom periodiska besiktningar övervakas enligt verksamhetsutövarens eget besiktningssystem. En förutsättning för godkännande är att iakttagandet av besiktningssystemet garanterar motsvarande säkerhetsnivå som de periodiska besiktningarna.

50 §
Visande av överensstämmelse med kraven

Den ansökan som avses i 2 mom. ska riktas till Säkerhets- och kemikalieverket.

55 §
Installations-, service- och besiktningsrörelsers behörighet

Installation och service av förbrukningsanordningar för naturgas, flytgas, oljeeldningsaggregat och gasrörsystem av plast samt besiktning av underjordiska oljecisterner som avses i 54 § får utföras endast av en installations-, service- och besiktningsrörelse som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket.


En installations-, service- och besiktningsrörelse ska ansöka om godkännande enligt 1 mom. hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska ingå en utredning om att de krav som föreskrivs i 2 mom. uppfylls. Säkerhets- och kemikalieverket kan ställa villkor som gäller uppfyllandet av de krav som ställs på rörelserna.


56 §
Ansvarig person för en installations-, service- och besiktningsrörelse

Den ansvariga personen ska visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av Säkerhets- och kemikalieverket eller av ett bedömningsorgan som godkänts av verket. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov.


58 §
Tillståndsplikt för tillverkning och upplagring av explosiva varor

Tillverkning och upplagring av explosiva varor får bedrivas endast med tillstånd av Säkerhets- och kemikalieverket, om inte något annat föreskrivs nedan.

Verksamhetsutövaren ska ansöka om ett sådant tillstånd som avses i 1 mom. hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska ingå uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.

Verksamhetsutövaren ska ansöka om tillstånd hos Säkerhets- och kemikalieverket för sådana ändringar i verksamheten enligt 1 mom. som är väsentliga med tanke på säkerheten.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om tillståndsförfarandet för tillverkning och upplagring av explosiva varor när verksamheten inleds och i ändringssituationer, om sökande av tillstånd samt om de uppgifter och utredningar som ska ingå i ansökan.

60 §
Inspektion av tillverkning och upplagring av explosiva varor

Säkerhets- och kemikalieverket ska övervaka det tekniska genomförandet av en produktionsanläggning som bedriver tillståndspliktig tillverkning och upplagring av explosiva varor samt att dess verksamhetsprinciper, verksamhetssätt och ledningssystem stämmer överens med kraven och fungerar. Säkerhets- och kemikalieverket ska systematiskt och periodiskt inspektera de övervakade produktionsanläggningarna i den omfattning som deras verksamhet förutsätter, om verket inte har godkänt andra metoder som lämpar sig för övervakningen av produktionsanläggningen med hjälp av vilka verket kan försäkra sig om att det som avses ovan stämmer överens med kraven och fungerar.


61 §
Ansvarig person för tillverkning och upplagring av explosiva varor

Den ansvariga personen ska visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av Säkerhets- och kemikalieverket. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov.


65 §
Ansvarig person för handel med explosiva varor

Den ansvariga personen ska visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av Säkerhets- och kemikalieverket. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov. Intyget gäller i 10 år.


73 §
Importtillstånd för explosiva varor

Explosiva varor får importeras från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast med tillstånd av Säkerhets- och kemikalieverket.

Tillstånd till import av explosiva varor söks hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska ingå uppgifter om de explosiva varor som avses att importeras, de explosiva varornas användningsändamål samt en utredning om hur de explosiva varorna kommer att upplagras.


74 §
Överföring av explosiva varor

Överföringsintyg beviljas i Finland en fysisk eller juridisk person som är verksam inom branschen för explosiva varor och som har gjort en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket för registrering och som har rätt att förvärva explosiva varor. Överföringsintyget eller en kopia av det ska på begäran visas för tillsynsmyndigheterna.


93 §
Skyldigheter för verksamhetsutövare som tillverkar eller importerar fyrverkeripjäser

En verksamhetsutövare som avses i 1 mom. ska göra en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket innehållande en utredning om huruvida de krav som föreskrivs i 1 mom. uppfylls samt om de förfaranden och medel som står till buds för att skyldigheterna i 2 mom. ska uppfyllas. Säkerhets- och kemikalieverket kan ställa villkor som gäller uppfyllandet av de krav som har ställts på en verksamhetsutövare.


94 §
Arrangör av fyrverkerier

En arrangör av ett fyrverkeri ska till Säkerhets- och kemikalieverket göra en anmälan i vilken en utredning ska ges om att de krav om vilka föreskrivs i 1 mom. uppfyllts. Arrangerandet av ett fyrverkeri får inte påbörjas förrän Säkerhets- och kemikalieverket har bedömt att kraven uppfylls. Säkerhets- och kemikalieverket kan ställa villkor som gäller uppfyllandet av de krav som har ställts på arrangören av ett fyrverkeri.


95 §
Ansvarig person för verksamhet som avser fyrverkeripjäser

Den ansvariga personen ska visa sin kompetens vid ett prov som ordnas av Säkerhets- och kemikalieverket. Personen i fråga ges ett intyg över godkänt prov.


98 §
Skyldighet att anmäla en olycka som omfattar kemikalier eller explosiva varor

Räddningsmyndigheten ska underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om en anmälan om en olycka vid liten industriell hantering eller upplagring av farliga kemikalier.


99 §
Undersökning av en olycka som omfattar kemikalier eller explosiva varor

Säkerhets- och kemikalieverket ska undersöka en allvarlig olycka som har skett i en av verket övervakad produktionsanläggning eller vid överföring av en kemikalie, om detta behövs för att reda ut orsaken till olyckan eller förebygga olyckor.

Säkerhets- och kemikalieverket kan också undersöka andra olyckor inom sitt verksamhetsområde, om detta behövs för att reda ut orsaken till olyckan eller förebygga olyckor.

Räddningsmyndigheten kan på motsvarande sätt undersöka en olycka som har skett i en av myndigheten övervakad produktionsanläggning. Säkerhets- och kemikalieverket kan vid behov också undersöka en olycka som har skett i en sådan produktionsanläggning.

Angående undersökning av storolyckor föreskrivs särskilt.

100 §
Godkännande av ett besiktningsorgan

Säkerhets- och kemikalieverket godkänner andra besiktningsorgan än sådana som avses i 1 mom.


105 §
Verksamhetsutövarens skyldighet att vidta åtgärder

Om en fara som anknyter till en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara vid sedvanliga och förutsägbara användningsförhållanden effektivt kan avvärjas eller förebyggas eller farans omfattning avsevärt minskas med hjälp av reparations-, rättelse- eller informationsåtgärder, kan Säkerhets- och kemikalieverket ålägga verksamhetsutövaren att vidta dylika åtgärder inom en tidsfrist och på ett sätt som verket bestämmer.

106 §
Förbjudande av en produkt eller en explosiv vara

Om en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara inte uppfyller bestämmelserna i denna lag eller vid sedvanliga och förutsägbara användningsförhållanden kan äventyra människors säkerhet eller orsaka fara för miljön eller egendom, ska Säkerhets- och kemikalieverket förbjuda verksamhetsutövaren att tillverka den, att släppa ut den på marknaden, att saluföra, sälja eller annars överlåta den i samband med näringsverksamhet. Om det är fråga om en pyroteknisk artikel ska Säkerhets- och kemikalieverket dessutom återta sitt godkännande.

Säkerhets- och kemikalieverket kan i samband med ett beslut om förbud ålägga verksamhetsutövaren att effektivt och omedelbart från marknaden avlägsna de produkter eller explosiva varor som avses i 1 mom.

Om de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. inte kan anses tillräckliga, kan Säkerhets- och kemikalieverket förordna att en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara som verksamhetsutövaren har i sin besittning eller en produkt eller explosiv vara som med stöd av 107 § har returnerats till verksamhetsutövaren ska förstöras eller, om detta inte anses ändamålsenligt, förordna hur det annars ska förfaras med produkten eller den explosiva varan.

Säkerhets- och kemikalieverket har rätt att vidta de åtgärder som avses i 1 och 2 mom., om den som på marknaden har släppt ut en produkt som avses i 5 kap. eller en explosiv vara inte lägger fram dokument som visar att produkten eller varan stämmer överens med kraven.

Verksamhetsutövaren ska inom en tid som Säkerhets- och kemikalieverket sätter ut ge verket en utredning om på vilket sätt det förbud som avses i 1 mom. eller ett förordnande som har fogats till det med stöd av 2 eller 3 mom. har verkställts.

107 §
Kompletterande åtgärder för avvärjande av skaderisk

När Säkerhets- och kemikalieverket med stöd av 106 § har meddelat ett beslut om förbud, kan verket ålägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder som gäller sålda eller på annat sätt i samband med näringsverksamhet överlåtna produkter som avses i 5 kap. eller explosiva varor, med stöd av vilka en skaderisk som anknyter till dessa kan avvärjas samt produktens eller den explosiva varans innehavares rättsliga ställning tryggas.


Säkerhets- och kemikalieverket kan meddela ett sådant åläggande som avses i 1 mom. också när ett sådant beslut om förbud som avses i 106 § inte kan meddelas på grund av att produkterna eller de explosiva varorna inte längre är i verksamhetsutövarens besittning och det finns vägande skäl att meddela ett åläggande.

108 §
Verksamhetsutövarens skyldighet att informera om Säkerhets- och kemikalieverkets förbud och ålägganden

Om Säkerhets- och kemikalieverket har meddelat ett förbud som avses i 106 § eller ett åläggande som avses i 107 §, kan verket förelägga verksamhetsutövaren att inom en tidsfrist som verket ställer och på det sätt som det bestämmer informera om förbudet eller åläggandet, om den risk som är förknippad med produkten eller den explosiva varan eller med användningen av dem och om rättigheterna enligt 107 §.


112 §
Utnämning av en ny ansvarig person

Om Säkerhets- och kemikalieverket konstaterar att en ansvarig person som avses i denna lag sköter sin uppgift bristfälligt på ett sådant sätt att detta kan medföra fara, kan verket ålägga verksamhetsutövaren att utse en ny ansvarig person som uppfyller kompetenskraven.

113 §
Återkallande av godkännande av ett besiktningsorgan

Om ett besiktningsorgan inte längre uppfyller de förutsättningar som anges i 101 § eller inte följer de villkor som har ställts i det beslut som avses i 100 § eller annars handlar väsentligt i strid med bestämmelserna, ska arbets- och näringsministeriet och på motsvarande sätt Säkerhets- och kemikalieverket ge besiktningsorganet en tillräckligt lång frist för att rätta till saken. Arbets- och näringsministeriet och på motsvarande sätt Säkerhets- och kemikalieverket ska återkalla sitt godkännande om besiktningsorganet inte har avhjälpt bristen inom utsatt tid.

115 §
Tillsynsmyndigheter

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar att denna lag följs till den del denna uppgift inte i 2―4 mom. har ålagts någon annan myndighet.

Räddningsmyndigheterna övervakar att denna lag följs, när det är fråga om

1) liten industriell hantering och upplagring eller förvaring av farliga kemikalier, om inte övervakningen på basis av 23 § 2 mom. ankommer på Säkerhets- och kemikalieverket,


Utöver Säkerhets- och kemikalieverket övervakar också tullmyndigheten att bestämmelserna om import och överföring av explosiva varor följs.


116 §
Styrning och förenhetligande av tillsynen

Säkerhets- och kemikalieverket styr och förenhetligar räddningsmyndigheternas och polisens verksamhet vid tillsynen av att bestämmelserna i denna lag följs.

130 §
Register

Säkerhets- och kemikalieverket för med tanke på tillsynen över och utvecklingen av hanteringen av farliga kemikalier och explosiva varor register över de tillsynsobjekt som hör till denna lags tillämpningsområde.


Räddningsmyndigheten ska för registrering tillställa Säkerhets- och kemikalieverket uppgifter om de anmälningspliktiga objekt där farliga kemikalier upplagras och hanteras industriellt.


135 §
Förteckning över standarder som anknyter till denna lag

Säkerhets- och kemikalieverket offentliggör en förteckning över de standarder vilka, om de följs, medför att kraven i de bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag anses uppfyllda samt håller denna förteckning tillgänglig för allmänheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 173/2010
EkUB 27/2010
RSv 200/2010

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.