1264/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen (86/2000) 17 a § 1 mom., 22 § 2 mom., 87 § 3 mom., 97 a § 1 och 5 mom., 108 a § 2 och 4 mom., 108 c § och 108 e § 1 mom.,

sådana de lyder, 17 a § 1 mom. i lag 814/2005, 22 § 2 mom. i lag 1590/2009 samt 87 § 3 mom., 97 a § 1 och 5 mom., 108 a § 2 och 4 mom., 108 c § och 108 e § 1 mom. i lag 681/2008, som följer:

17 a §
Beviljande av undantag i vissa fall

Säkerhets- och kemikalieverket kan på ansökan bevilja undantag för köp eller försäljning av en bestämd mängd av en produkt vars halt av flyktiga organiska föreningar inte motsvarar gränsvärdena i statsrådets förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG. Undantag kan beviljas för produkter som används för restaurering och underhåll av byggnader och gamla fordon som har ett särskilt historiskt och kulturellt värde. Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare vilka objekt med ett särskilt historiskt och kulturellt värde i fråga om vilka ett ovan nämnt undantag kan beviljas.


22 §
Tillsynsmyndigheter

Hälsoskyddsmyndigheterna och de tillsynsmyndigheter som avses i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet övervakar iakttagandet av de förordningar av statsrådet som avses i 13 § 1 mom. 2 punkten och 108 d §. Även arbetarskyddsmyndigheterna övervakar iakttagandet av den förordning av statsrådet som avses i 13 § 1 mom. 2 punkten och myndigheterna för livsmedelstillsyn iakttagandet av den förordning av statsrådet som avses i 108 d §. Säkerhets- och kemikalieverket övervakar iakttagandet av den förordning av statsrådet som avses i 15 § och som gäller produkter som innehåller organiska lösningsmedel.


87 §
Beslut om förbud eller åläggande som gäller ämnen, preparat, produkter, anläggningar och maskiner

Säkerhets- och kemikalieverket beslutar om förbud eller åläggande enligt 1 och 2 mom. när överträdelsen gäller iakttagande av en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 15 § och som gäller produkter som innehåller organiska lösningsmedel samt iakttagande av ett beslut om undantagslov som avses i 17 a §. Finlands miljöcentral beslutar om förbud eller åläggande när överträdelsen gäller iakttagande av Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet, Europaparlamentets och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser, en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 15 § för att skydda ozonskiktet och en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 108 d § samt i övrigt uppfyllande av förpliktelserna enligt 108 a § 1―3 mom., 108 b § och 108 c § 1 och 2 mom. Förbud mot användning av en enskild anläggning som strider mot bestämmelserna meddelas eller åläggande att fullgöra underhållsskyldighet ges dock av en tillsynsmyndighet som avses i 22 § 1 mom.

97 a §
Sökande av ändring i vissa fall

Besvär över myndighetsbeslut om typgodkännande samt över Säkerhets- och kemikalieverkets beslut med stöd av 108 c § att utfärda eller återkalla ett certifikat anförs i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).


I ett sådant beslut om utfärdande av betyg som en av Säkerhets- och kemikalieverket eller Finlands miljöcentral godkänd sakkunnig instans har fattat med stöd av 108 a § får den vars behörighet bedöms inom 14 dagar från delfåendet skriftligen begära omprövning hos den som fattat beslutet. Anvisning om hur man begär omprövning ska fogas till beslutet. I ett beslut genom vilket en begäran om omprövning har avslagits får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen så som anges i förvaltningsprocesslagen. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

108 a §
Bevis på behörighet för dem som hanterar ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser

En person som avses i 1 mom. ska visa sin behörighet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet eller Europaparlamentets och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser eller i enlighet med krav som utfärdats med stöd av dem. Den som arbetar inom branschen för kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar ska visa sin behörighet i en fristående examen så som anges i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning samt i en yrkesinriktad grundexamen som baserar sig på en läroplan, så som anges i lagen om yrkesutbildning. Vid fristående examina ska en examenskommission och vid yrkesinriktade grundexamina som baserar sig på en läroplan utbildningsanordnaren utfärda ett betyg för den som visat sin behörighet. Den som arbetar inom branschen för släckanläggningar eller högspänningsbrytare eller luftkonditioneringsanläggningar i motorfordon ska visa sin behörighet vid prov ordnat av en sådan instans med tillräcklig sakkunskap som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt. Den som tar till vara fluorerade växthusgaser från anläggningar som innehåller lösningsmedel baserade på dessa gaser ska visa sin behörighet vid prov ordnat av en sådan instans med tillräcklig sakkunskap som Finlands miljöcentral har godkänt. Som instanser med tillräcklig sakkunskap räknas läroanstalter inom dessa branscher eller företag som har hand om certifieringen av personer eller importörer av anläggningar eller utrustning. Den som har visat sin behörighet genom ett godkänt prov ska få ett betyg.


Säkerhets- och kemikalieverket och Finlands miljöcentral kan återkalla sitt godkännande att ordna prov för bedömning av personers behörighet, om den som ordnar proven inte längre är verksam inom branschen eller av någon annan orsak inte längre uppfyller villkoren för ett godkännande.

108 c §
Anmälan för verifiering av behörigheten och verifiering av behörigheten

En person ska göra en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket för verifiering av sin behörighet. Av anmälan ska det framgå behövliga person- och kontaktuppgifter och bevis på att behörighetsvillkoren uppfylls i enlighet med 108 a § 2 mom. Säkerhets- och kemikalieverket ska utfärda ett certifikat för den som uppfyller behörighetsvillkoren.

En verksamhetsutövare ska för övervakningen och för den verifiering av behörigheten som förutsätts i Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet eller i Europaparlamentets och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser eller i ett beslut som fattats med stöd av dem göra en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket om vilken behörighet personalen har samt om verksamhetens karaktär och om arbetsredskapen. Säkerhets- och kemikalieverket ska utfärda ett certifikat för verksamhetsutövare som uppfyller behörighetsvillkoren. Anmälningsskyldigheten gäller dock inte verksamhetsutövare inom branschen för högspänningsbrytare eller verksamhetsutövare som tar till vara fluorerade växthusgaser från anläggningar som innehåller lösningsmedel baserade på dessa gaser.

Säkerhets- och kemikalieverket kan besluta att återkalla ett certifikat, om en verksamhetsutövare eller person inte längre uppfyller behörighetsvillkoren. Innan certifikatet återkallas ska Säkerhets- och kemikalieverket ge verksamhetsutövaren eller personen möjlighet att avhjälpa bristen i fråga om behörighetsvillkoren, om bristen inte är så väsentlig att den inte kan avhjälpas inom en skälig tid.

Säkerhets- och kemikalieverket får ta ut en avgift för att behandla anmälningar och utfärda certifikat i enlighet med 1 och 2 mom. Närmare bestämmelser om avgifterna utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet med iakttagande av lagen om grunderna för avgifter till staten.

108 e §
Myndighetsregister

Säkerhets- och kemikalieverket ska för skötseln av de uppgifter verket har enligt 108 c § föra register över de verksamhetsutövare som gjort anmälan med stöd av denna lag. Dessutom ska verket föra register över certifikat som utfärdats med stöd av 108 c § och över de ansvariga.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

De ärenden enligt denna lag som är anhängiga vid Finlands miljöcentral överförs till Säkerhets- och kemikalieverket när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 132/2010
EkUB 26/2010
RSv 199/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.