1258/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Statsrådets förordning om ersättningsnivån för rehabiliterande psykoterapi

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 14 § 2 mom. i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), sådant det lyder i lag 874/2010:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om ersättningsnivån för rehabiliterande psykoterapi som ges med stöd av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) och om ersättning av de kostnader orsakats rehabiliteringsklienten.

2 §
Ersättningsnivån för vuxna personers rehabiliterande psykoterapi

Av kostnaderna för rehabiliterande psykoterapi betalas till en 26―67-årig rehabiliteringsklient ersättning till högst de belopp som motsvarar följande ersättningsnivåer:

Terapeutens utbildningsnivå
Högspecialiserad nivå Krävande högspecialiserad nivå
Individuell terapi 37,00 euro 45,11 euro
Gruppterapi 20,69 euro 26,91 euro
Familje- eller parpsykoterapi
1 timme 55,50 euro 63,91 euro
1,5 timme 84,09 euro 95,87 euro
3 §
Ersättningsnivån för unga personers rehabiliterande psykoterapi

Av kostnaderna för rehabiliterande psykoterapi betalas till en 16―25-årig rehabiliteringsklient ersättning till högst de belopp som motsvarar följande ersättningsnivåer:

Terapeutens utbildningsnivå
Högspecialiserad nivå Krävande högspecialiserad nivå
Individuell terapi 52,14 euro 60,55 euro
Gruppterapi 33,64 euro 42,05 euro
Familje- eller parpsykoterapi
1 timme 55,50 euro 63,91 euro
1,5 timme 84,09 euro 95,87 euro

För handledningsbesök som en i 1 mom. avsedd rehabiliteringsklients anhöriga gör betalas dessutom ersättning som motsvarar högst den ersättningsnivå som har fastställts för rehabiliterande psykoterapi.

4 §
Arvoden för utlåtande

Ersättningen för ett utlåtande av en psykiater är högst 34,84 euro och ersättningen för ett utlåtande av annan psykoterapeut högst 22,71 euro.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 21 december 2010

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Regeringssekreterare
Sanna Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.