1252/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister (267/2006) 4 och 5 §, sådana de lyder i förordning 1805/2009, samt

fogas till förordningen nya 5 a och 5 b § som följer:

4 §
Fördelning av anslag som reserverats för medlingsverksamhet

Social- och hälsovårdsministeriet fördelar det anslag som reserverats för verksamhet som avses i lagen om medling vid brott och i vissa tvister mellan regionförvaltningsverken att användas som ersättning av statens medel för de kostnader som föranleds av medlingsverksamheten. Anslaget fördelas mellan regionförvaltningsverken på grundval av invånarantal, areal och brottslighet. Viktkoefficienterna för fördelningen av anslaget fastställs så att 50 procent betalas på grundval av invånarantalet i regionförvaltningsverkens verksamhetsområde, 20 procent på grundval av arealen och 30 procent på grundval av brottsligheten.

5 §
Hur ersättning av statens medel bestäms

Av det anslag som är disponibelt för medlingsverksamhet betalar regionförvaltningsverket de tjänsteleverantörer som är verksamma inom dess område den ersättning som avses i 12 § 3 mom. i lagen om medling vid brott och i vissa tvister. Ersättningen betalas till tjänsteleverantören i förskott i enlighet med de grunder och viktkoefficienter som anges i 4 §. Den slutliga ersättningen till en tjänsteleverantör kan vara högst lika stor som de faktiska kostnaderna för att ordna medlingsverksamheten.

Den ersättning som betalas av statens medel kan användas till lön för personal som har anställts för medlingsverksamhet, kostnadsersättningar till frivilliga medlare, utbildning och handledning för yrkesutbildad personal som deltar i medlingsverksamhet och för frivilliga medlare, inredning och underhåll av lokaler samt skäliga allmänna kostnader för medlingsverksamhet.

Om regionförvaltningsverket självt på det sätt som avses i 8 § 2 mom. i lagen om medling vid brott och i vissa tvister tillhandahåller tjänster som anknyter till medlingsverksamheten, har regionförvaltningsverket rätt att få ersättning av statens medel på de grunder som anges i 1 och 2 mom.

5 a §
Återbetalning och omfördelning av ersättning som betalats av statens medel

Tjänsteleverantören ska senast vid utgången av mars månad efter finansåret lämna regionförvaltningsverket en redogörelse enligt 12 a § 1 mom. i lagen om medling vid brott och i vissa tvister.

Regionförvaltningsverket ska senast vid utgången av juni månad efter finansåret besluta om kostnaderna ska godkännas eller inte och, om det finns anledning, kräva att tjänsteleverantören betalar tillbaka den del av anslaget som inte har använts, och även betala den eventuella tilläggspost av ersättningen som avses i 12 a § 2 mom. i lagen om medling vid brott och i vissa tvister. Samtidigt ska social- och hälsovårdsministeriet underrättas om en eventuell omfördelning av anslagen och om de delar som inte har använts.

Den tilläggspost av ersättningen som fördelas genom beslut av ministeriet ska betalas till regionförvaltningsverken och vidare till tjänsteleverantörerna så snart som möjligt, dock så att medlen finns hos tjänsteleverantörerna senast vid utgången av året efter finansåret.

5 b §
Kostnadsersättning till medlare

Den grundersättning enligt 12 c § i lagen

om medling vid brott och i vissa tvister som ska betalas för medlarnas kostnader uppgår till 25 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Bestämmelserna i 5 a § tillämpas på medlingsanslag som har beviljats 2009 eller senare.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2010

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.