1244/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) 9 a §, 12 § 1 mom., 12 a §, 23 § 2 mom., 23 a § 2 och 4 mom., 23 b § 5 mom. samt 40 a § 2 och 4 mom.,

sådana de lyder, 9 a § i lag 1042/2008 samt 12 § 1 mom., 12 a §, 23 § 2 mom., 23 a § 2 och 4 mom., 23 b § 5 mom. samt 40 a § 2 och 4 mom. i lag 935/2003, samt

fogas till lagen en ny 9 b § som följer:

9 a §

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om ekonomiskt betydande upphandling av sådana vacciner som behövs för vaccineringar enligt 11, 12 och 12 a §. Institutet för hälsa och välfärd ska sörja för att social- och hälsovårdsministeriets beslut om upphandling av vacciner verkställs. Institutet för hälsa och välfärd beslutar om annan upphandling av vacciner, efter att på förhand ha informerat social- och hälsovårdsministeriet om upphandlingen.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan det föreskrivas att Institutet för hälsa och välfärd ska sörja för att vacciner, antikroppar och undersökningsämnen som behövs för att förebygga andra farliga eller sällsynta smittsamma sjukdomar finns tillgängliga.

9 b §

Institutet för hälsa och välfärd ska följa effekten och verkningarna av vacciner som används för förebyggande av smittsamma sjukdomar, vidta åtgärder för att utreda konstaterad eller misstänkt vaccineringskomplikation samt sörja för att de vacciner som avses i 25 § distribueras som sig bör.

12 §

Kommunen ska anordna allmänna obligatoriska vaccineringar för förhindrande av spridning av en sådan smittsam sjukdom som kan orsaka avsevärd skada på hälsan för hela befolkningen eller en del av den, eller av andra viktiga hälsovårdsskäl. Statsrådet beslutar om tidpunkten för obligatorisk vaccinering och om vilken befolkningsdel, grupp eller åldersklass vaccineringsskyldigheten omfattar, hur länge beslutet är i kraft samt vad som i övrigt ska iakttas vid vaccineringen. Innan beslutet fattas ska ett utlåtande av Institutet för hälsa och välfärd inhämtas, om inte Institutet för hälsa och välfärd har gjort en framställning i saken.


12 a §

Inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet anordnas obligatoriska vaccineringar för varje åldersklass i syfte att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids eller av andra viktiga hälsovårdsskäl. Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om innehållet i det obligatoriska vaccinationsprogrammet inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet efter att ha inhämtat utlåtande av Institutet för hälsa och välfärd.

23 §

Ett laboratorium som avses i 10 § 1 mom. ska till Institutet för hälsa och välfärd göra en anmälan om smittsam sjukdom när ett mikrobfynd som gäller en allmänfarlig eller anmälningspliktig smittsam sjukdom har konstaterats. Anmälan om smittsam sjukdom ska göras också beträffande sådana andra mikrobfynd som gäller smittsamma sjukdomar i fråga om vilka det för ett tidigt konstaterande av epidemier eller planeringen av bekämpningsprogram är viktigt att förekomsten av dem följs centraliserat (andra mikrobfynd som ska registreras). De andra mikrobfynd som ska registreras bestäms genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs också när mikrobstammar och prover ska fogas till en anmälan om smittsam sjukdom.


23 a §

På grundval av de anmälningar som avses i 23 § 1 och 2 mom. ska Institutet för hälsa och välfärd föra ett riksomfattande register över smittsamma sjukdomar för bekämpning av smittsamma sjukdomar, förebyggande och uppföljning av spridningen av dem samt för statistikföring och forskning.


I det riksomfattande registret över smittsamma sjukdomar och det regionala registret över bärare av mikrober som är synnerligen resistenta mot läkemedel införs som identifieringsuppgifter de uppgifter som nämns i 23 § 4 mom. Institutet för hälsa och välfärd kan komplettera uppgifterna i det riksomfattande registret över smittsamma sjukdomar med uppgifter ur befolkningsdatasystemet om patientens boendekommun, födelseland, nationalitet och eventuellt dödsfall. Uppgifter som innehåller identifieringsuppgifter får sparas så länge det är nödvändigt med tanke på registrens användningsändamål enligt 1 och 2 mom. Uppgifter om personens namn ska förstöras före utgången av det år som följer på det då sammanförandet av separata anmälningar som gäller samma fall av smittsam sjukdom har upphört (sammanföringstid). Inom samma tid ska personbeteckningarna i det riksomfattande registret över smittsamma sjukdomar ges en sådan form att enskilda personer inte kan identifieras på grundval av dem. I fråga om bedömningen av grunden för och behovet av behandling av uppgifterna gäller vad som föreskrivs i 12 § 2 mom. i personuppgiftslagen (523/1999).


23 b §

Institutet för hälsa och välfärd kan oberoende av sekretessbestämmelserna ge tillstånd till att personuppgifter lämnas ut ur det riksomfattande registret över smittsamma sjukdomar, om detta sker för vetenskaplig forskning som gäller hälso- och sjukvårdsverksamhet, förebyggande eller behandling av sjukdomar eller för annan bestämd vetenskaplig forskning i samband därmed och om utlämnandet uppfyller kraven i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Innan tillståndsbeslutet meddelas ska dataombudsmannen ges tillfälle att bli hörd.

40 a §

Institutet för hälsa och välfärd har rätt att av de laboratorier som avses i 10 § på begäran få uppgifter om antalet undersökningar som gjorts för konstaterande av fall av smittsam sjukdom och om de laboratoriemetoder som använts.


Institutet för hälsa och välfärd och den läkare som vid sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar har rätt att oberoende av sekretessbestämmelserna av kommunens och statens hälsovårds- och hälsoskyddsmyndigheter samt de laboratorier som avses i 10 § få uppgifter som behövs för sådant utredande av orsaken till en epidemi som avses i 3 § samt att i detta syfte behandla uppgifter som de som insjuknat i en smittsam sjukdom och andra själva lämnar dem. Institutet för hälsa och välfärd och den läkare som vid sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar har rätt att oberoende av sekretessbestämmelserna till de myndigheter som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar och till kommunens hälsoskyddsmyndigheter lämna ut sådana uppgifter som erhållits i samband med utredningar och som är nödvändiga för utförandet av de uppgifter som dessa myndigheter enligt lag ska sköta. Utlämnande av uppgifter som personerna själva har lämnat förutsätter dock att dessa personer inte har förbjudit utlämnandet av dem. Personuppgifterna ska förstöras när de inte längre behövs för utredningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Institutet för hälsa och välfärd sörjer för att det slutför sådan upphandling av vacciner som institutet har påbörjat innan lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 243/2010
ShUB 33/2010
RSv 223/2010

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.