1241/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 23 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995), sådan den lyder i sin svenska språkdräkt i lag 1138/2010:

1 §
Förordningens tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på varje utländskt fartyg som anlöper en finsk hamn eller ankarplats för att upprätta samverkan med hamnen samt på fartygets besättning.

Förordningen tillämpas inte på fiskefartyg, krigsfartyg, flottans hjälpfartyg, primitivt konstruerade träfartyg, sådana fartyg i kommuners eller statens tjänst som inte används kommersiellt eller fritidsbåtar som inte är i yrkesmässigt bruk.

2 §
Inspektionsplikt

Tillsynsmyndigheten ska årligen inspektera ett sådant antal fartyg av prioritet I och prioritet II enligt artikel 12 i PSC-direktivet som motsvarar Finlands årliga inspektionsplikt. Särskilda besiktningar av utländska ro-ro passagerarfartyg eller höghastighetsfartyg kan beaktas vid beräkningen av uppfyllandet av inspektionsplikten. En av tillsynsmyndigheten förrättad inspektion som inte sker i en hamn eller vid en ankarplats betraktas även som en inspektion som uppfyller inspektionsplikten, om inspektionen förrättas på finskt vattenområde.

Tillsynsmyndigheten kan under ett kalenderår låta bli att inspektera högst

1) fem procent av det totala antalet fartyg av prioritet I med hög riskprofil som anlöper hamnarna och ankarplatserna,

2) tio procent av det totala antalet fartyg av prioritet I utan hög riskprofil som anlöper hamnarna och ankarplatserna.

Trots 2 mom. ska tillsynsmyndigheten prioritera inspektion av de fartyg av prioritet I med hög riskprofil som enligt information från inspektionsdatabasen sällan anlöper hamnar i Europeiska unionen.

Om det totala antalet anlöp av fartyg av prioritet I understiger den årliga inspektionsandelen, kan tillsynsmyndigheten låta bli att inspektera högst 15 % av det totala årliga antalet fartyg av prioritet II som anlöper dess hamnar och ankarplatser.

Om det totala antalet fartyg som anlöper hamnarna och ankarplatserna och som omfattas av inspektionsplikten överstiger den årliga inspektionsandelen, ska tillsynsmyndigheten inspektera minst ett sådant antal av dessa fartyg att den fullgör sin årliga inspektionsplikt. Tillsynsmyndigheten kan låta bli att inspektera högst 30 % av det totala årliga antalet fartyg som anlöper dess hamnar och ankarplatser och som omfattas av inspektionsplikten, dock så att den årliga inspektionsandelen inte underskrids.

3 §
Val av fartyg för inspektion

Tillsynsmyndigheten kan inspektera ett fartyg om en sådan oförutsedd faktor som avses i punkt 2 underpunkt B i del II i bilaga I till PSC-direktivet uppstått. Om fartyget har hållits kvar i en hamn eller på en ankarplats i en EU-medlemsstat eller i en stat som har undertecknat Parisavtalet, kan tillsynsmyndigheten inspektera fartyget tidigast tre månader från det att fartyget släpptes iväg.

Tillsynsmyndigheten kan inspektera även andra fartyg än dem som hör till prioritet I eller II. Inspektioner av sådana fartyg betraktas inte som inspektioner enligt PSC-direktivet och beaktas inte vid bedömningen av om Finland har uppfyllt sin årliga inspektionsplikt.

Tillsynsmyndigheten kan komma överens om att en obligatorisk inspektion av ett fartyg som ska förrättas av en annan EU-medlemsstat eller stat som undertecknat Parisavtalet förrättas i en finsk hamn. Inspektionen ska förrättas i den första finska hamn som fartyget anlöper. Den kan dock förrättas i en annan finsk hamn, förutsatt att fartyget under mellantiden inte anlöper någon utländsk hamn. Förrättandet av inspektionen kan inte uppskjutas till en hamn i en annan EU-medlemsstat eller en annan stat som undertecknat Parisavtalet.

Tillsynsmyndigheten kan inte godkänna en begäran av en annan EU-medlemsstat eller stat som undertecknat Parisavtalet att flytta en inspektion till en finsk hamn, om det inte är säkert att inspektionen kan förrättas inom 15 dygn från det att fartyget blev ett fartyg av prioritet I.

4 §
Granskning av dokument och konstaterande av ett fartygs allmänna skick

Tillsynsmyndigheten ska när den konstaterar fartygssäkerheten

1) kontrollera åtminstone de i bilaga IV till PSC-direktivet förtecknade certifikat och dokument som ska bevaras ombord enligt Europeiska unionens sjöfartslagstiftning och internationella konventioner,

2) vid behov kontrollera om de brister som en EU-medlemsstat eller en stat som har undertecknat Parisavtalet har upptäckt vid en tidigare inspektion har åtgärdats,

3) förvissa sig om fartygets allmänna skick, inklusive sanitära förhållanden, däribland i maskinutrymmen och i boendeutrymmen.

Om inspektionsdatabasen innehåller uppgifter om brister som ska åtgärdas innan fartyget anlöper nästa hamn eller i denna hamn, ska tillsynsmyndigheten kontrollera att bristerna har åtgärdats eller kräva att bristerna åtgärdas innan fartyget avgår från finsk hamn.

5 §
Mer ingående inspektion av fartyg

Tillsynsmyndigheten ska vid inspektion av fartyg följa de förfaranden och riktlinjer som nämns i bilaga VI till PSC-direktivet. När det gäller säkerhetskontroller av fartyg som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar ska de relevanta förfaranden som anges i bilaga VI till PSC-direktivet följas.

Tillsynsmyndigheten kan föra in särskilda besiktningar av utländska ro-ro passagerarfartyg eller höghastighetsfartyg i inspektionsdatabasen som mer ingående eller utökade inspektioner på villkor att de har förrättats i den omfattning som avses i bilaga VII till PSC-direktivet.

6 §
Kontroll av kommunikationsförmåga och språkkunskaper hos besättningen

Tillsynsmyndigheten ska säkerställa att

1) besättningen i tillräcklig utsträckning kan kommunicera med myndigheterna i land, antingen på ett gemensamt språk eller på myndigheternas språk,

2) besättningen på oljetankfartyg, kemikalietankfartyg och gastankfartyg kan kommunicera med varandra på ett gemensamt arbetsspråk.

Tillsynsmyndigheten ska säkerställa att den personal som enligt mönstringslistan ska bistå passagerare i nödsituationer ombord på fartyg som påbörjar eller avslutar sin resa i en finsk hamn ska vara lätt att identifiera och ha de kommunikationsfärdigheter som är tillräckliga för ändamålet, med beaktande av en lämplig och passande kombination av följande faktorer:

1) det eller de språk som talas av en majoritet av de nationaliteter av passagerare som finns ombord på en bestämd rutt samt antalet säkerhetsinstruktioner som har getts till passagerare på detta eller dessa språk,

2) det eventuella behovet av att använda ett elementärt engelskt ordförråd för enkla anvisningar i nödsituationer eller av att i nödsituationer kommunicera på andra sätt när verbal kommunikation inte är möjlig, till exempel använda teckenspråk eller att dra uppmärksamhet till placeringen av anvisningar, mönstringsstationer, räddningsutrustning eller evakueringsvägar,

3) de språk på vilka nödmeddelanden kan ges i en nödsituation eller under en övning för att överföra livsviktig vägledning till passagerarna och göra det lättare för besättningsmedlemmarna att bistå passagerarna.

7 §
Utökad inspektion

Tillsynsmyndigheten ska förrätta utökade inspektioner av fartyg i den omfattning och enligt de förfaranden som anges i bilaga VII till PSC-direktivet.

8 §
Uppskjutande av obligatoriska inspektioner

Tillsynsmyndigheten kan inte uppskjuta en obligatorisk inspektion att förrättas i fartygets nästa anlöpshamn, om hamnen är belägen i den medlemsstat under vars flagg fartyget seglar.

Tillsynsmyndigheten ska inom 24 timmar från fartygets faktiska avgångstid från hamnen göra en anteckning i inspektionsdatabasen om att en obligatorisk inspektion skjuts upp.

Tillsynsmyndigheten ska göra en anteckning i inspektionsdatabasen om att en inspektion uteblivit och skälen till detta inom 30 dagar från fartygets faktiska avgångstid från hamnen.

9 §
Prövning av kriterierna för kvarhållande

Vid prövning av om ett fartyg kan kvarhållas föreligger ska tillsynsmyndigheten tillämpa de kriterier som fastställs i bilaga X till PSC-direktivet.

Om fartygets allmänna skick i exceptionella situationer uppenbart inte motsvarar föreskrivna krav, kan tillsynsmyndigheten göra uppehåll i inspektionen tills redaren har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att fartyget uppfyller bestämmelserna i konventionerna.

10 §
Uppföljning av inspektioner och kvarhållanden

Om tillsynsmyndighetens beslut att skicka ett fartyg till ett reparationsvarv grundas på ett brott mot IMO:s resolution A.744(18) antingen i fråga om fartygets dokumentation eller fel och brister i konstruktionen, får tillsynsmyndigheten kräva att nödvändiga tjockleksmätningar görs innan fartyget släpps iväg.

Tillsynsmyndigheten ska i de fall som avses i 1 mom. underrätta dels den behöriga myndigheten i den stat där reparationsvarvet är beläget, dels flaggstatens administration eller flaggstatens närmaste konsul eller diplomatiska representant om villkoren för färden.

Om tillsynsmyndigheten tar emot ett i 2 mom. avsett meddelande från en EU-medlemsstat eller en stat som undertecknat Parisavtalet ska den upplysa den myndighet som utfärdat meddelandet om de åtgärder som vidtagits.

Om fartyget underlåter att uppfylla det villkor för avfärden som avses i 1 mom. eller underlåter att anlöpa det anvisade finska reparationsvarvet, ska tillsynsmyndigheten omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i alla andra EU-medlemsstater om detta.

11 §
Förbud mot tillträde för vissa fartyg

När tillsynsmyndigheten vägrar tillträde för ett fartyg ska förfarandena i bilaga XIII till PSC-direktivet följas.

12 §
Överförande av uppgifter till databasen

Inspektören ska föra in uppgifter om varje utförd inspektion i inspektionsdatabasen inom 24 timmar från fartygets faktiska avgångstid från hamnen.

13 §
Lämnande av information

Tillsynsmyndigheten ska senast den 1 april varje år till Europeiska kommissionen lämna uppgifter om antalet inspektörer med användande av den tabell och det förfarande som föreskrivs i bilaga XIV till PSC-direktivet.

Tillsynsmyndigheten ska senast den 1 april varje år till kommissionen lämna de uppgifter som anges i punkt 1 underpunkt 1.2 och punkt 2 underpunkt b i bilaga XIV till PSC-direktivet. Därtill ska tillsynsmyndigheten var sjätte månad lämna de uppgifter som anges i punkt 2 underpunkt a i bilaga XIV. Uppgifterna behöver inte lämnas till kommissionen separat, om de överförts via informationssystemet SafeSeaNet.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland (619/2004).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG (32009L0016); EUT nr L 131, 28.5.2009, s. 57

Helsingfors den 21 december 2010

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Anna Sotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.