1236/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § 2 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring i den kamerala indelningen och i kommunindelningen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras 2 § 2 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring i den kamerala indelningen och i kommunindelningen (998/2010) som följer:

2 §
Delgivning av beslut

Sedan ett beslut som avses i 1 mom. eller ett beslut som fattats vid fastighetsförrättning med stöd av 46 § i kommunindelningslagen har vunnit laga kraft ska fastighetsregisterföraren sända en kopia av beslutet till finansministeriet, magistraten, skatteförvaltningen och kommunerna i fråga. Om jorddomstolen har ändrat beslutet på grund av ändringssökande, ska fastighetsregisterföraren sända en kopia också av jorddomstolens beslut till de ovan nämnda myndigheterna samt informera de ägare som avses i 1 mom. om jorddomstolens beslut till de delar jorddomstolen inte har gjort detta.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 16 december 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Elma Solonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.