1212/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 72 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) och 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms när prestationer som utförs av Befolkningsregistercentralen ska vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna samt om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer vid Befolkningsregistercentralen är:

1) säkerställande av att befolkningsdatasystemet fungerar och att registerfunktionerna är enhetliga;

2) utvecklande av metoderna för folkbokföring och handledning av de lokala myndigheterna inom registerförvaltningen;

3) sådan offentlig statistik, sådana förteckningar eller listor och motsvarande utredningar som distribueras i elektronisk form genom ett öppet datanät;

4) uppgifter som hänför sig till registrering av religionssamfund enligt religionsfrihetslagen (453/2003);

5)sådana standardiserade datatjänster för kommunerna och lantmäteriverket som gäller byggnader och lägenheter och som ingår i befolkningsdatasystemet; samt

6) behandlingen av ansökningar som gäller ändringar av personbeteckningen enligt 12 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som Befolkningsregistercentralen tar ut en avgift för som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är:

1) befolkningsdatatjänster för statliga myndigheter, kommuner och samkommuner samt för den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan för offentligrättsligt behov av uppgifter;

2) befolkningsdatatjänster för företag och samfund för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,;

3) befolkningsdatatjänster för vetenskaplig forskning;

4) utfärdande av certifikat för elektroniska identitetskort enligt 3 § 1 mom. i lagen om identitetskort (829/1999) och plattform för chips samt framtagning av certifikat för pass enligt 5 c § 2 mom. i passlagen (671/2006) samt från och med den 1 maj 2011 framtagning av certifikat för uppehållstillståndskort och uppehållskort enligt 33 b 2 mom. i utlänningslagen (301/2004); samt

5) sådana andra utbildnings- och konsulteringstjänster för instanser som nämns i 1-3 punkten än tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 2 §.

För de prestationer som nämns i 1 mom. tas det ut fasta avgifter enligt den bifogade avgiftstabellen eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgifter som fastställs särskilt från fall till fall.

4 §
Offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

Befolkningsregistercentralen tar enligt 72 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster ut en avgift endast för databehandlingskostnaderna för utlämnandet av prestationen samt för kapital- och räntekostnaderna för utarbetandet och upprätthållandet av systemen, programmen och applikationerna som hänför sig till datatjänsten i följande fall:

1) för personuppgifter som utlämnats till en församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkan för upprätthållandet av medlemsregister och för särskilt föreskrivna myndighetsuppgifter.

5 §
Prestationer prissatta på företagsekonomiska grunder

Prestationer som Befolkningsregistercentralen prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) andra befolkningsdatatjänster än de som nämns i 2―4 § och andra tjänster som gäller certifiering av elektronisk kommunikation än de som nämns i 3 §;

2) andra utbildnings- och konsulteringstjänster än sådana som hänför sig till uppgifter enligt 2 § och som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten;

3) annan publikationsverksamhet än den som avses i 2 § 3 punkten;

4) andra handlingar än de som avses i 2―3 § eller kopior av dem;

5) tilläggstjänster som föranleds av att uppgifter eller handlingar sänds och postas, om inte annat bestäms i den bifogade avgiftstabellen; samt

6) användning av lokaler och utrustning som Befolkningsregistercentralen har i sin besittning.

6 §
Prestationer som ges på basis av offentlighetslagen

Den myndighet som tagit fram sådana uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och lämnat ut kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag fastställer de avgifter som tas ut så att avgifterna motsvarar de kostnader som myndigheten har för att ta fram uppgifter och lämna ut kopior och utskrifter, med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

7 §
Myndigheternas befogenheter

Befolkningsregistercentralen har självständig befogenhet att besluta i ärenden som gäller avgifter för och prissättning av prestationer som avses i 5 § och som prissätts enligt företagsekonomiska grunder. Om det är fråga om ett ärende som gäller företagsekonomiska avgifter för eller prissättning av registerförvaltningens riksomfattande telefontjänster innehas befogenheten av Befolkningsregistercentralen.

8 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till och med den 31 december 2012.

Den i 2 § 5 punkten avsätta avgiftsbefrielsen träder ändå i kraft från och med den 1 juli 2011.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas en avgift ut för prestationen enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Regeringsråd
Leena Lehtonen

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.