1182/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Försvarsministeriets förordning om ändring av 11 § i försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets arbetsordning (585/2003) 11 §, sådan den lyder i förordning 1790/2009, som följer:

11 §
Förvaltningspolitiska avdelningen

Vid förvaltningspolitiska avdelningen finns koncernstyrningsenheten, ekonomienheten, säkerhetsenheten och forskningsenheten.

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller

1) styrning av helhetsutvecklandet av verksamheten, organisationen och strukturerna,

2) utarbetande och samordning av grunderna för planeringen på medellång sikt,

3) bevakning och utvärdering av och rapportering om verksamhetens resultatrikhet och ekonomin,

4) resultatstyrning och utvecklande av den,

5) ekonomiplanering, utarbetande av ett ramförslag samt beredning och verkställande av budgeten,

6) forskningsverksamhet,

7) säkerhet,

8) uppgifter i egenskap av utsedd säkerhetsmyndighet enligt lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004).

Koncernstyrningsenheten bistår ministeriets högsta ledning vid samordnandet av processerna samt styr- och ledningsfunktionerna samt vid beredningen av den högsta ledningens möten.

De ärenden som avses i 2 mom. 7 och 8 punkten samt i 3 mom. är direkt underställda kanslichefen.

Till avdelningen hör sekretariatet för försvarets vetenskapliga delegation, som bereder de ärenden som hör till delegationen. Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i statsrådets förordning om försvarets vetenskapliga delegation (1018/2009).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2010

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som lagstiftningschef
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.