1142/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 5 kap 8 § 1 mom., 7 kap. 1 § 1 mom., 11 kap. 1 § 1 och 2 mom. samt 7 §, av dem 5 kap. 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag 802/2008, 11 kap. 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1342/2006 och 7 § sådan den lyder i lag 804/2008, som följer:

5 kap.

Läkemedelsersättningar

8 §
Årlig självriskandel och rätt till tilläggsersättning

Om det sammanlagda beloppet av de ickeersatta kostnader som utgör grunden för ersättning och som den försäkrade under ett och samma kalenderår har haft för sådana läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser som ersätts den försäkrade enligt detta kapitel överstiger 672,70 euro (årlig självriskandel), har den försäkrade rätt till en tilläggsersättning för det överstigande beloppet. Tilläggsersättningen är 100 procent av det belopp som överstiger den läkemedelsspecifika självriskandelen på 1,50 euro.


7 kap.

Allmänna förutsättningar för erhållande av dagpenningsförmåner

1 §
Rätt till dagpenningsförmån enligt arbetsinkomst

En försäkrad har rätt till sjukdagpenning enligt arbetsinkomsterna, om hans eller hennes årsarbetsinkomster enligt 11 kap. 2 § eller uppskattade årsarbetsinkomster enligt 11 kap. 4 § uppgår till minst 1 264 euro. Dessutom ska den försäkrade uppfylla arbetsvillkoret enligt 8 kap. 3 §.


11 kap.

Beloppet av dagpenningsförmånerna

1 §
Beloppet av dagpenningsförmånerna enligt arbetsinkomst

Dagpenningsförmånen är 70 procent av trehundradelen av en försäkrads vid beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte överstiger 32 892 euro. På den överstigande delen upp till 50 606 euro är dagpenningsförmånens belopp 40 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten och på den del som överstiger 50 606 euro 25 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten.

Trots vad som bestäms i 1 mom. är

1) moderskapspenningens belopp för de 56 första vardagarna 90 procent av trehundradelen av den försäkrades vid beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte överstiger 50 606 euro; på den överstigande delen är moderskapspenningens belopp 32,5 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten,

2) beloppet av den föräldrapenning som betalas till modern för de 30 första vardagarna 75 procent av trehundradelen av den försäkrades vid beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte överstiger 50 606 euro; på den överstigande delen är beloppet av den föräldrapenning som betalas till modern 32,5 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten, och

3) beloppet av den föräldrapenning som betalas till fadern och faderskapspenningen för pappamånaden för de 30 första vardagarna som betalas till fadern 75 procent av trehundradelen av den försäkrades vid beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte överstiger 50 606 euro; på den överstigande delen är beloppet av den föräldrapenning som betalas till fadern 32,5 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten.


7 §
Sjuk- och föräldradagpenningens samt specialvårdspenningens minimibelopp

Minimibeloppet av sjuk- och föräldradagpenningen samt specialvårdspenningen är 22,04 euro per vardag. Detta belopp justeras på det sätt som bestäms i lagen om folkpensionsindex.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Bestämmelserna i 11 kap. 7 § i denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

Beloppen i 7 kap. 1 § och 11 kap. 1 § i denna lag motsvarar värdet år 2010 för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och det belopp som gäller den årliga självriskandelen i 5 kap. 8 § 1 mom. i denna lag samt minimibeloppet av dagpenningen i 11 kap. 7 § motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket de folkpensioner som betalades ut i januari 2010 har räknats ut.

Den första i 11 kap. 7 § avsedda förhöjningen enligt lagen om folkpensionsindex (456/2001) görs när lagen träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 139/2010
ShUB 28/2010
RSv 185/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.