1141/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om upphävande av 25 kap. 1 b § 4 mom. i ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i ärvdabalken (40/1965) 25 kap. 1 b § 4 mom., sådant det lyder i lag 612/1989.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2011.

På sådana avtal om odlingsarrangemang som gällde när denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Om det efter ikraftträdandet av denna lag avtalas om förlängning av legotiden för ett avtal som gällde vid ikraftträdandet, tillämpas dock denna lag i fråga om den längsta tid som legoförhållandet får fortgå.

RP 145/2010
LaUB 26/2010
RSv 218/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.