1139/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet (405/2003) 2 och 4―6 §, av dem 2 § sådan den lyder i förordning 1372/2009, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som lyder under ministeriet

Till ministeriets ansvarsområde hör

1) Trafikverket,

2) Trafiksäkerhetsverket,

3) Kommunikationsverket,

4) Meteorologiska institutet,

5) Förvaltningsnämnden för Saima kanal,

6) Finavia Abp,

7) Finnpilot Pilotage Ab,

8) Arctia Shipping Ab,

9) Meritaito Ab och

10) Trafikskyddet.

4 §
Tjänstemännen vid ministeriet

Vid ministeriet finns en kanslichef, avdelningschefer samt andra tjänstemän. Vid ministeriet kan dessutom anställas personal i arbetsavtalsförhållande.

Avdelningschefen har titeln överdirektör.

5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen, avdelningschefer, förvaltningsdirektörer som är enhetschefer, ekonomidirektörer, kommunikationsdirektörer, finansråd, råd för internationella ärenden, trafikråd, sjöfartsråd, kommunikationsråd och konsultativa tjänstemän, samt regeringsråd och regeringssekreterare vad som anges i reglementet för statsrådet,

2) för byggnadsråd och överingenjörer som är enhetschefer högre högskoleexamen, som utöver vad som anges i reglementet för statsrådet skall vara diplomingenjörsexamen, samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

3) för finansråd, råd för internationella ärenden, trafikråd, sjöfartsråd, byggnadsråd, kommunikationsråd, överingenjörer och konsultativa tjänstemän som inte är enhetschefer högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde; i fråga om byggnadsråd och överingenjörer skall den högre högskoleexamen vara diplomingenjörsexamen.

6 §
Tillsättning av tjänster

Angående utnämning av kanslichefen bestäms i grundlagen.

Angående utnämning av avdelningschefer, regeringsråd, förvaltningsdirektörer, ekonomidirektörer, kommunikationsdirektörer, byggnadsråd, trafikråd, kommunikationsråd, finansråd, sjöfartsråd, råd för internationella ärenden, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare bestäms i reglementet för statsrådet.

Överingenjörer utnämns av statsrådet.

Andra tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 16 december 2010

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Kanslichef
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.