1138/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 2 § 1―3, 5―7, 9 och 10 punkten, 12 punkten underpunkt a, 13, 14, 17 och 20―24 punkten, 4 § 1 mom. 1 punkten, rubriken för 2 kap., 5 §, rubriken för och det inledande stycket i 6 § och 6 § 5 punkten, 7 och 8 §, 9 § 1 mom., 11 a―11 c §, den svenska språkdräkten i rubriken för 14 §, 14 § 1 och 3 mom., 14 b § 1 och 3 mom., den svenska språkdräkten i 14 b § 2 mom., 14 c §, den svenska språkdräkten i rubriken för 5 kap. och för 18 § samt i 18 § 1―3 mom., 18 § 4 mom., 19 och 20 §, 21 a § 1 och 3 mom. samt den svenska språkdräkten i 21 a § 2 och 4 mom. och i 23 § 8 och 10 punkten,

av dem 2 § 1 punkten sådan den lyder i lag 1679/2009, 2 § 2, 3, 7 och 9 punkten, 12 punkten underpunkt a samt 13, 14 och 17 punkten sådana de lyder i lag 55/2002, 2 § 5, 6, 10 och 20―24 punkten, 7 och 11 a―11 c §, rubriken för 14 §, 14 § 1 och 3 mom., 14 b § 1―3 mom., 14 c §, 18 § 4 mom., 19 §, 21 a § 1―4 mom. och 23 § 8 och 10 punkten sådana de lyder i lag 543/2004, 5 §, 6 § 5 punkten, 9 § 1 mom. och 18 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1293/2009 och rubriken för 5 kap. och för 18 § samt 18 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1251/1997, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 55/2002, 543/2004 och 1679/2009, nya 25―35 punkter, till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1679/2009, ett nytt 4 mom., till 11 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till lagen nya 11 d, 11 e och 14 d―14 h § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag och i förordningar som utfärdats med stöd av den avses med

1) fartygssäkerhet fartygs sjövärdighet, säker drift av fartyg och sjöfartsskydd samt ledningsarrangemang i anknytning till en säker drift, redarens säkerhetsledningssystem, fartygets boendeutrymmen och arbetsförhållanden samt förhindrande av miljöförorening från fartyg,

2) inrikes fart trafik mellan finska hamnar; med inrikes fart jämställs trafik till Viborg via Saima kanal och därtill direkt anslutna ryska vattenområden och trafik mellan Vihrevoj och Viborg,

3) redare fartygets ägare eller ett bolag, någon annan organisation eller person eller den som hyr hela fartyget, som antingen ensam eller tillsammans med andra personer utövar faktisk beslutanderätt i fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jämställs med redaren en person som enligt avtal eller på något annat sätt faktiskt har hand om frågor med anknytning till fartygets fartygssäkerhet,


5) internationella konventioner

a) 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte ändringar (SOLAS),

b) protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) jämte ändringar (Marpol 73/78),

c) 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984) jämte ändringar (STCW-konventionen),

d) 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss (FördrS 30/1977, Colreg),

e) 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982),

f) konvention (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg (FördrS 54/1979),

g) 1992 års ändringsprotokoll till 1969 års internationella konvention om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (FördrS 43/1996),

h) 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/1968) jämte ändringar,

i) 2006 års konvention om arbete till sjöss,

6) non-SOLAS-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg,

7) ro-ro-passagerarfartyg fartyg som medför fler än tolv passagerare och som har ro-ro-lastutrymmen eller utrymmen av särskild kategori enligt definitionen i regel II-2/A/2 i bilagan till non-SOLAS-direktivet,


9) passagerare alla personer med undantag av befälhavaren och medlemmarna i besättningen eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord på ett fartyg för det fartygets behov eller barn under ett år,

10) koden för höghastighetsfartyg internationella säkerhetskoden för höghastighetsfartyg i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommittés resolution MSC.36(63) av den 20 maj 1994 (HSC-koden 1994) och sjösäkerhetskommitténs resolution MSC.97(73) av den 5 december 2000 (HSC-koden 2000), jämte ändringar,


12) certifikat

a) för fartyg i internationell trafik de certifikat som utfärdats enligt internationella konventioner av flaggstaten eller för flaggstatens räkning samt vid behov dispenscertifikat och trafiktillstånd,


13) dispenscertifikat ett certifikat som utfärdats enligt bestämmelserna i regel I B/12 a VII i bilagan till SOLAS,

14) flaggstatens administration de behöriga myndigheterna i den stat vars flagg ett fartyg har rätt att föra,


17) inrikes resa en resa på finskt havsområde från en finsk hamn till en annan finsk hamn eller tillbaka till samma finska hamn,


20) PSC-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll,

21) flaggstat den stat vars flagg fartyget har rätt att föra,

22) Paris MOU det samförståndsavtal om hamnstatskontroll som undertecknades i Paris den 26 januari 1982 jämte ändringar,

23) utökad inspektion en inspektion som omfattar de punkter som anges i bilaga VII till PSC-direktivet; utökad inspektion kan inbegripa en mer ingående inspektion, om det finns sådana otvetydiga skäl som avses i artikel 13.3 i PSC-direktivet,

24) inledande inspektion en inspektion av fartyget i syfte att i enlighet med artikel 13.1 i PSC-direktivet kontrollera att fartyget iakttar de internationella konventioner och bestämmelser som är förpliktande för fartyget,

25) klasscertifikat ett dokument som styrker överensstämmelse med kapitel II-1, del A-1, regel 3-1 i bilagan till SOLAS,

26) mer ingående inspektion en inspektion där fartyget, dess utrustning och besättning eller en del av dem under de omständigheter som anges i artikel 13.3 i PSC-direktivet görs till föremål för en undersökning som omfattar fartygets konstruktion, utrustning, bemanning, boende- och arbetsförhållanden samt efterlevnaden av de driftsanvisningar som gäller ombord,

27) samverkan mellan fartyg och hamn samverkan som inträffar när ett fartyg påverkas direkt och omedelbart av verksamhet som innebär förflyttning av varor eller människor eller tillhandahållandet av hamntjänster till och från fartyget,

28) fartyg vid ankarplats ett fartyg i en hamn eller något annat område under en hamns jurisdiktion, med undantag av kaj, när fartyget utför samverkan mellan fartyg och hamn,

29) kvarhållande ett formellt förbud för ett fartyg att avgå på grund av påvisade brister som var och en för sig eller tillsammans medför att fartyget inte är sjövärdigt,

30) driftsförbud ett formellt förbud för ett fartyg att fortsätta driften på grund av påvisade brister som var och en för sig eller tillsammans skulle göra den fortsatta driften riskfylld,

31) tillträdesförbud ett beslut av tillsynsmyndigheten utfärdat till ett fartygs befälhavare, redare och flaggstat genom vilket de underrättas om att fartyget kommer att vägras tillträde till alla finska hamnar och ankarplatser,

32) nattetid perioden mellan klockan 22 och 6,

33) anmälan information från en person eller organisation som har ett legitimt intresse av fartygets säkerhet, de säkerhets- eller hälsorisker som kan drabba besättningen, boende- och arbetsförhållandena ombord och förhindrande av miljöförorening,

34) Paris MOU-regionen det geografiska område där stater som har undertecknat Paris MOU förrättar inspektioner inom ramen för Paris MOU,

35) inspektionsdatabasen det elektroniska informationssystem i vilket det registreras uppgifter om de inspektioner som förrättats enligt PSC-direktivet och Paris MOU inom Europeiska unionen och Paris MOU-regionen.

3 §
Övrig lagstiftning

Bestämmelser om sjöfartsskydd på fartyg och i hamnar och om tillsynen över skyddet finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar och i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004).

4 §
Tillämpning av lagen på fartyg och redare

Denna lag tillämpas på

1) fartyg som används i handelssjöfart på finskt vattenområde och finska fartyg också utanför finskt vattenområde och på besättningen på sådana fartyg,


2 kap.

Myndigheter och myndighetsuppgifter

5 §
Tillsynsmyndighet

Trafiksäkerhetsverket är den tillsynsmyndighet som avses i denna lag.

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelser och föreskrifter om fartygssäkerheten och handhar inspektioner och meddelanden enligt PSC-direktivet och besiktningsdirektivet samt tillhandahåller och utbyter information enligt direktiven.

Tjänstemännen vid tillsynsmyndigheten är sådana inspektörer som avses i denna lag.

Inspektioner enligt PSC-direktivet får förrättas av inspektörer som uppfyller kraven i bilaga XI till PSC-direktivet. Kontroller som avses i besiktningsdirektivet får förrättas av inspektörer som uppfyller kraven i bilaga V till besiktningsdirektivet. Inspektören ska ha ett av tillsynsmyndigheten utfärdat bevis som innehåller de uppgifter som förutsätts i kommissionens direktiv 96/40/EG för fastställandet av en gemensam modell för ett identitetskort för inspektörer som utför hamnstatskontroll och som visar att personen i fråga är bemyndigad att förrätta inspektioner.

6 §
Inspektörens rättigheter

Inspektören har rätt att


5) anlita ett av tillsynsmyndigheten befullmäktigat klassificeringssällskap vid kontrollen av ledningsarrangemangen med anknytning till fartygets säkra drift och redarens säkerhetsledningssystem,


7 §
Förrättande av inspektioner ombord

Inspektioner av fartygssäkerheten ska förrättas så ofta och så effektivt som är nödvändigt för tillsynen och som förutsätts i för Finland bindande internationella överenskommelser eller nationella bestämmelser och föreskrifter.

Om ett utländskt fartygs flaggstat inte har ratificerat STCW-konventionen, ska inspektören kontrollera besättningens behörighet. Besättningens behörighet ska dessutom kontrolleras om det finns uppenbara skäl att misstänka att kraven i fråga om vakthållning enligt STCW-konventionen inte har iakttagits.

Inspektören ska dessutom kontrollera kommunikationsförmågan och språkkunskaperna hos besättningen på utländska passagerarfartyg och tankfartyg för att säkerställa att besättningen inom sig kan förmedla information om säkerhet och utbyta information med myndigheter på land. Inspektören ska likaså kontrollera att den person som utsetts att i nödsituationer hjälpa passagerare på utländska passagerarfartyg kan förmedla tillräckligt med information till passagerarna i en sådan situation.

Inspektionen ska utföras och fartyget kvarhållas med minsta möjliga olägenhet för fartygets drift. Redaren eller befälhavaren ska underrättas om inspektion. Deras frånvaro utgör inget hinder för att inspektion förrättas.

8 §
Inspektionsrapport

Inspektören ska utarbeta en inspektionsrapport om inspektionen av fartygssäkerheten. Inspektionsrapporten ska lämnas till fartygets befälhavare.

Inspektören ska i fråga om inspektioner enligt PSC-direktivet utarbeta en inspektionsrapport i enlighet med bilaga IX till PSC-direktivet. Inspektören svarar för att uppgifterna i inspektionsrapporten överförs till inspektionsdatabasen omedelbart då rapporten är färdig och för att de uppgifter som överförts till databasen bekräftas inom 72 timmar från det att inspektionen avslutats.

En anmälan enligt artikel 9 i besiktningsdirektivet ska lämnas om de kontroller som utförs i enlighet med besiktningsdirektivet.

9 §
Myndigheter som är skyldiga att ge handräckning

I frågor som avses i denna lag är hamn-, tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetarskydds- och hälsovårdsmyndigheterna, försvarsmakten och Trafikverket inom respektive verksamhetsområde skyldiga att på begäran ge Trafiksäkerhetsverket nödvändig handräckning. Bestämmelser om handräckning av gränsbevakningsväsendet finns i gränsbevakningslagen (578/2005).


3 kap.

Konstaterande av fartygssäkerheten och förhandsmeddelande om fartyg

11 §
Inspektion eller undersökning av fartyg

På utländska fartyg ska det förrättas en mer ingående inspektion enligt PSC-direktivet om det i samband med den inspektion som avses i 1 mom. framgår omständigheter som ger anledning att anta att fartyget eller dess utrustning befinner sig i ett sådant skick att de till väsentliga delar inte uppfyller de krav som ställs på dem.


11 a §
Förhandsmeddelande

Befälhavaren eller redaren för ett fartyg som omfattas av den utökade inspektion som avses i artikel 14.1 i PSC-direktivet ansvarar för att de uppgifter om fartyget och dess liggetid som avses i bilaga III till PSC-direktivet lämnas till tillsynsmyndigheten. Uppgifterna ska lämnas genom PortNet-systemet senast tre dagar före fartygets beräknade ankomst till hamnen eller till ankarplatsen eller senast innan fartyget avgår från föregående hamn, om resan beräknas ta mindre än tre dagar. Fartygets representant eller ombud ansvarar för att information om fartygets faktiska ankomst- och avgångstid lämnas till PortNet-systemet.

Om en utökad inspektion inte görs på basis av ett förhandsmeddelande ska tillsynsmyndigheten underrätta den befälhavare eller redare som har lämnat förhandsmeddelandet.

11 b §
Utökad inspektion

Tillsynsmyndigheten ska förrätta en utökad inspektion av fartyget i enlighet med PSC-direktivet, om fartyget uppfyller de kriterier som nämns i del II punkterna 3A och 3B i bilaga I till PSC-direktivet.

Om inte något annat följer av de kontrollåtgärder som anges i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, ska fartyget stanna kvar i hamnen tills inspektionen har förrättats.

11 c §
Obligatorisk inspektion

Tillsynsmyndigheten ska förrätta en i PSC-direktivet avsedd obligatorisk periodisk inspektion av fartyg av prioritet I i enlighet med del II punkt 1 i bilaga I till PSC-direktivet.

Oberoende av fartygets prioritet ska inspektion av fartyget förrättas om det framgår någon sådan faktor av högsta prioritet som avses i del II punkt 2A i bilaga I till PSC-direktivet.

11 d §
Uppskjutande av obligatoriska inspektioner

Tillsynsmyndigheten kan skjuta upp en obligatorisk fartygsinspektion som avses i 11 c §, om

1) inspektionen kan förrättas i en finsk hamn eller vid en finsk ankarplats inom 15 dagar och fartyget under den tiden inte anlöper någon annan hamn i Europeiska unionen eller Paris MOU-regionen,

2) tillsynsmyndigheten på förhand har överenskommit att inspektionen förrättas inom 15 dagar i någon annan hamn i Europeiska unionen eller Paris MOU-regionen, eller

3) fartyget endast anlöper en ankarplats och tillsynsmyndigheten har försäkrat sig om att fartyget kan inspekteras inom 15 dagar i någon annan hamn i Europeiska unionen eller Paris MOU-regionen.

Tillsynsmyndigheten ska registrera i inspektionsdatabasen att inspektionen skjuts upp.

11 e §
Undantag

En sådan obligatorisk inspektion av ett fartyg som avses i PSC-direktivet behöver inte förrättas, om

1) tillsynsmyndigheten anser att inspektionen skulle äventyra inspektörens, fartygets, besättningens eller hamnens säkerhet eller skada den marina miljön,

2) fartyget anlöper hamnen nattetid annars än i reguljär trafik, eller

3) fartyget anlöper en ankarplats nattetid eller om fartygets besök i hamnen eller vid ankarplatsen varar en så kort tid att en inspektion inte kan förrättas på ett tillfredsställande sätt.

I det fall att en inspektion inte förrättas ska tillsynsmyndigheten registrera detta i inspektionsdatabasen.

14 §
Kvarhållande av fartyg, driftsinskränkning och förbud att använda utrustning, anordning, rutin eller arrangemang ombord

Om ett fel eller en brist i fartygssäkerheten är av sådan art att fartygets drift i den fart för vilken det är avsett orsakar fara för människoliv, väsentlig fara för hälsan eller omedelbar fara för fartyget, den övriga trafiken eller den marina miljön, ska tillsynsmyndigheten fatta ett skriftligt beslut om att kvarhålla fartyget, inskränka dess drift eller förbjuda användningen av en utrustning, anordning, rutin eller ett arrangemang ombord tills felet är rättat eller bristen avhjälpt. Det skriftliga beslutet ska motiveras och i det ska uppges alla de omständigheter som har lett till att fartyget kvarhållits.


Beslut om kvarhållande av fartyg, driftsinskränkning eller förbud att använda utrustning, anordning, rutin eller arrangemang ombord ska iakttas omedelbart. Fartygets befälhavare eller, då det är fråga om ett utländskt fartyg, även flaggstatens förvaltning eller den närmaste konsul eller diplomatiska representant som företräder flaggstaten ska utan dröjsmål underrättas om beslutet. Inspektionsrapporten ska fogas till meddelandet. Vid behov ska dessutom den namngivna besiktningsman eller de erkända klassificeringssällskap som ansvarar för utfärdandet av klasscertifikatet underrättas om saken.


14 b §
Avsaknad av färdskrivare eller i ISM-reglerna avsedda dokument

Tillsynsmyndigheten ska kvarhålla ett utländskt fartyg om det inte är försett med en fungerande färdskrivare och användning av färdskrivare är obligatorisk enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG. Om bristen inte snabbt kan avhjälpas i den hamn där fartyget kvarhålls, kan tillsynsmyndigheten låta fartyget fortsätta till närmaste lämpliga hamn för att bristen ska kunna avhjälpas eller kräva att bristen avhjälps inom 30 dagar.

Tillsynsmyndigheten ska dessutom kvarhålla ett utländskt fartyg på vilket ISM-reglerna tillämpas, om det vid inspektion kommer fram att det på fartyget inte finns ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation eller ett certifikat om godkänd säkerhetsorganisation vilka utfärdats i enlighet med de internationella organisationsreglerna för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening (ISM-reglerna).

Tillsynsmyndigheten kan för att undvika trängsel i hamnen tillåta att det kvarhållna fartyget flyttas inom hamnområdet, förutsatt att flyttandet kan ske tryggt.

14 c §
Första förbudet mot tillträde till hamn

Tillsynsmyndigheten ska vägra ett utländskt fartyg som den kvarhåller tillträde till en hamn eller ankarplats, om

1) fartygets flaggstat finns på den grå lista som offentliggörs av Europeiska kommissionen varje år och man under de senaste 24 månaderna två gånger har kvarhållit fartyget eller hindrat dess användning i enlighet med besiktningsdirektivet i en hamn eller vid en ankarplats inom Europeiska unionen eller Paris MOU-regionen, eller

2) fartygets flaggstat finns på den svarta lista som offentliggörs av Europeiska kommissionen varje år och man under de senaste 36 månaderna två gånger har kvarhållit fartyget eller hindrat dess användning i enlighet med besiktningsdirektivet i en hamn eller vid en ankarplats inom Europeiska unionen eller Paris MOU-regionen.

Tillsynsmyndigheten ska på ansökan av fartygets ägare eller redaren upphäva det tillträdesförbud som avses i 1 mom. tidigast tre månader efter det att beslutet meddelades, om fartygets ägare eller redaren lägger fram bevis på att fartyget vid den tidpunkten uppfyller de villkor som anges i punkterna 3―9 i bilaga VIII till PSC-direktivet.

14 d §
Andra förbudet mot tillträde till hamn

Om tillsynsmyndigheten håller kvar ett utländskt fartyg i en hamn eller vid en ankarplats och fartyget tidigare har meddelats ett (1) till-trädesförbud och de villkor som anges i 14 c § 1 mom. 1 eller 2 punkten uppfylls, ska tillsynsmyndigheten vägra fartyget tillträde till hamnen eller ankarplatsen.

Tillsynsmyndigheten ska på ansökan av fartygets ägare eller redaren upphäva tillträdesförbudet enligt 1 mom. tidigast tolv månader från det att förbudet utfärdades, om fartygets ägare eller redaren lägger fram bevis på att fartyget vid den tidpunkten uppfyller de villkor som anges i punkterna 3―9 i bilaga VIII till PSC-direktivet.

14 e §
Tredje förbudet mot tillträde till hamn

Om tillsynsmyndigheten håller kvar ett utländskt fartyg i en hamn eller vid en ankarplats och fartyget har meddelats två tidigare tillträdesförbud, ska tillsynsmyndigheten vägra fartyget tillträde till hamnen eller ankarplatsen.

Tillsynsmyndigheten ska på ansökan av fartygets ägare eller redaren upphäva tillträdesförbudet enligt 1 mom. tidigast 24 månader från det att förbudet utfärdades, om fartygets ägare eller redaren lägger fram bevis på att

1) fartygets flaggstat inte finns på den svarta eller grå lista som offentliggörs av Europeiska kommissionen varje år,

2) fartyget har föreskrivna certifikat och klasscertifikat som utfärdats av en behörig myndighet eller en erkänd organisation i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som undertecknat Paris MOU,

3) det bolag som förvaltar fartyget uppvisar en hög prestationsnivå som bestäms på grundval av brist- och kvarhållandefrekvensen hos bolagets fartyg, och

4) fartyget uppfyller villkoren i punkterna 3―9 i bilaga VIII till PSC-direktivet.

14 f §
Permanent förbud mot tillträde till hamn

Fartyg som inte uppfyller villkoren enligt 14 e § 2 mom. 1―4 punkten inom 24 månader från det tredje tillträdesförbud som avses i 14 e § ska av tillsynsmyndigheten permanent vägras tillträde till finska hamnar och ankarplatser.

Om tillsynsmyndigheten håller kvar ett utländskt fartyg i en hamn eller vid en ankarplats och fartyget har meddelats tre tidigare tillträdesförbud, ska tillsynsmyndigheten permanent vägra fartyget tillträde till finska hamnar och ankarplatser.

14 g §
Förbud mot tillträde till hamn i vissa andra fall

Tillsynsmyndigheten ska vägra ett utländskt fartyg som går till sjöss tillträde till en hamn eller ankarplats, om fartyget i de fall som avses i 14 § 4 mom. och i artikel 21.4 i PSC-direktivet inte uppfyller de villkor som tillsynsmyndigheten eller de behöriga myndigheterna i en annan inspektionshamn i medlemsstaten har ställt eller vägrar iaktta tillämpliga krav i konventionerna genom att inte anlöpa reparationsvarvet.

Tillträde till hamnen ska vägras tills fartygets ägare eller redaren har lagt fram bevis på att fartyget uppfyller alla de krav som gäller enligt konventionerna och den tillsynsmyndighet som konstaterat bristerna på fartyget eller de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som konstaterat bristerna på fartyget har godkänt bevisen.

14 h §
Förfaranden vid förbud mot tillträde till hamn

Beslutet om tillträdesförbud gäller omedelbart efter det att det utländska fartyget har meddelats tillstånd att lämna den hamn eller ankarplats där det har kvarhållits och där tillträdesförbudet har utfärdats.

Om en behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som har undertecknat Paris MOU har vägrat ett utländskt fartyg tillträde till en hamn eller ankarplats i staten, ska tillsynsmyndigheten kontrollera att fartyget inte ges tillträde till en finsk hamn eller ankarplats.

Trots att kriterierna för tillträdesförbud är uppfyllda kan tillsynsmyndigheten i enskilda fall tillåta att ett fartyg anlöper hamn i fall av force majeure, på grund av säkerhetsaspekter som är klart viktigare, för att rätta till brister eller för att avlägsna förorenings- eller smittorisk, om fartygets ägare, redaren eller befälhavaren har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa ett säkert anlöp till hamnen och de har godkänts av tillsynsmyndigheten.

5 kap.

Begäran om omprövning och ändringssökande

18 §
Begäran om omprövning och besvär

Den som är missnöjd med ett beslut som tillsynsmyndigheten fattat med stöd av denna lag kan göra en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär. Begäran om omprövning görs hos den enhet vid Trafiksäkerhetsverket som sköter frågor i anknytning till fartygssäkerhet. Begäran ska behandlas utan dröjsmål.

Ändring i beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning söks genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Besvärsskriften ska tillställas den myndighet som avgjort en begäran om omprövning. Denna ska utan dröjsmål vidarebefordra handlingarna i målet och sitt eget utlåtande till besvärsmyndigheten. Besvären ska behandlas utan dröjsmål.

Begäran om omprövning ska framställas och besvär anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Begäran om omprövning ska dock framställas inom 14 dagar från den dag då befälhavaren eller redaren har fått kännedom om det beslut om kvarhållande som avses i 14 eller 14 b § eller det tillträdesförbud som avses i 14 c―14 h §.

19 §
Inverkan av begäran om omprövning eller ändringssökande på beslut

Om inte den som avgjort en begäran om omprövning eller besvärsmyndigheten beslutar något annat utgör en begäran om omprövning eller anförande av besvär inget hinder för

1) verkställande av sådana beslut om kvarhållande av fartyg, driftsinskränkning och förbud att använda utrustning, anordning, rutin eller arrangemang ombord som avses i 14 eller 14 b §,

2) verkställande av sådana tillträdesförbud som avses i 14 c―14 h §, eller

3) verkställande av beslut enligt 17 h § om hindrande av att ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg används i trafik.

Om begäran om omprövning gäller ett beslut om kvarhållande av eller tillträdesförbud för ett fartyg enligt PSC-direktivet ska tillsynsmyndigheten rätta uppgifterna i inspektionsdatabasen senast inom 24 timmar från det att beslutet upphävdes.

20 §
Anmälan om förseelser och hemlighållande av anmälarens identitet

Anmälan om brott mot en bestämmelse eller föreskrift som gäller fartygssäkerheten ska om möjligt göras skriftligen till tillsynsmyndigheten. Muntlig anmälan kan göras endast i det fall att en skriftlig anmälan på grund av att saken är brådskande eller av andra orsaker inte är möjlig.

Identiteten hos en anmälare som avses i 1 mom. får inte röjas för fartygets befälhavare eller ägare eller för redaren. Om en inspektion förrättas på basis av en anmälan, får inspektören inte yppa att inspektionen sker på basis av en anmälan. Inspektören ska se till att alla samtal med besättningen är konfidentiella.

Tillsynsmyndigheten ska informera flaggstatens förvaltning och vid behov den finländska arbetarskyddsmyndigheten om sådana anmälningar som inte är uppenbart ogrundade och om de åtgärder som vidtas till följd av anmälningen. Arbetarskyddsmyndigheten meddelar vid behov sådana anmälningar till Internationella arbetsorganisationen. Om tillsynsmyndigheten anser att anmälan är uppenbart ogrundad ska den informera anmälaren om sitt beslut och skälen för detta.

En myndighet som nämns i 9 § eller en hamnoperatör ska till tillsynsmyndigheten skriftligen lämna information om sådana uppenbara överträdelser av en bestämmelse eller föreskrift om fartygssäkerheten som den har fått kännedom om i samband med skötseln av sina sedvanliga uppgifter då överträdelsen kan äventyra ett fartygs säkerhet eller orsaka oskäliga skador för den marina miljön. Uppgiften ska i mån av möjlighet lämnas elektroniskt. Uppgiften kan lämnas muntligen om den på grund av sakens brådskande karaktär eller av någon annan orsak inte kan lämnas skriftligen. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

1) fartygets namn,

2) IMO-nummer,

3) anropssignal,

4) flaggstat,

5) föregående anlöpshamn,

6) destinationshamn,

7) en beskrivning av förseelser som konstaterats på fartyget.

21 a §
Ersättande av kostnader

Om det vid de kontroller och inspektioner som avses i 10, 11, 11 b och 11 c § upptäcks sådana brister som berättigar kvarhållande av fartyget, ska fartygets ägare, redaren eller dennes representant ersätta alla kostnader i anslutning till kontrollerna och inspektionerna.

Om ett fartyg kvarhålls i enlighet med 14 § 2 mom. på grund av bristfälliga dokument eller för att dokument saknas svarar fartygets ägare eller redare för alla kostnader som uppstår för tillsynsmyndigheten på grund av kvarhållandet av fartyget.

Fartygets ägare eller redaren är skyldig att ersätta kostnaderna för inspektioner i samband med beslut att upphäva ett tillträdesförbud enligt 14 c § 2 mom., 14 d § 2 mom., 14 e § 2 mom. 4 punkten och 14 g § 2 mom.

Kvarhållandet får inte återtas förrän kostnaderna helt har betalats eller tillräcklig säkerhet har ställts för deras betalande.

23 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet kan för verkställighet av PSC-direktivet bestämmas om


8) grunderna för kvarhållande av fartyg,


10) uppföljning av inspektioner och kvarhållande, ochDenna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Lagens 2 § 5 punkt underpunkt i träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 196/2010
KoUB 16/2010
RSv 197/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG (32009L0016); EUT nr131, 28.5.2009, s. 57

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.