1135/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (734/1969) 1 §, sådan den lyder i lag 196/2005, och

ändras lagens rubrik samt 3 §, av dem 3 § sådan den lyder i lag 991/2008, som följer:

Lag

om statens konstnärsstipendier

3 §

I statsbudgeten intas årligen ett anslag av vilket utdelas stöd för konstutövares arbete och studier på olika områden av konst till ett belopp som motsvarar 545 stipendieår i form av statens konstnärsstipendier. En stipendieperiod kan omfatta minst sex månader och högst fem år.

Därutöver tas i statsbudgeten in ett anslag av vilket i form av statens konstnärsstipendier till särskilt meriterade konstutövare delas ut stöd till ett belopp som motsvarar 22 stipendieår (konstnärsstipendium för särskilt meriterade konstutövare). En stipendieperiod är högst tio år och en stipendietagare har rätt att under stipendieperioden använda titeln konstnärsprofessor.

När konstnärsstipendier beviljas ska det ses till att även språkliga och regionala synpunkter beaktas.

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om storleken på statens konstnärsstipendium.

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas att ett konstnärsstipendium av särskilda skäl kan beviljas även en annan person än en i 1 mom. avsedd konstutövare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Lagens 3 § 2 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2012.

Konstnärsprofessurerna ändras till konstnärstipendier som avses i 3 § 2 mom. i denna lag allteftersom tjänsteförhållandena för viss tid upphör, dock senast den 1 september 2014. På de konstnärsprofessurer som är besatta för viss tid när lagen träder i kraft tillämpas alltjämt bestämmelserna i den upphävda 1 §.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 189/2010
KuUB 9/2010
RSv 213/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.