1131/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av 20 § i lagen om Folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 20 § som följer:

20 §
Beslutanderätt vid avgörande av förmån

Rätten till sjukpension bedöms och beslut om sjukpension fattas centraliserat i Folkpensionsanstalten. Övriga förmånsbeslut fattas vid byråerna eller andra lokalförvaltningsenheter, om inte något annat bestäms i arbetsordningen. Folkpensionsanstalten kan för säkerställande av en enhetlig beslutspraxis meddela anvisningar om behandlingen av förmånerna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 242/2010
ShUB 35/2010
RSv 229/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.