1128/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) den finska språkdräkten i det inledande stycket i 3 § 1 mom. 5 punkten, 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt c, 5 § 1 mom., den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 8 § 1 mom., 8 § 1 mom. 1 punkten, det inledande stycket i 9 § 1 mom., den svenska språkdräkten i 10 § samt bilagan,

av dem det inledande stycket i 9 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1039/2004 och bilagan sådan den lyder i lag 626/2009, som följer:

3 §

I denna lag avses med


5) etylalkohol


c) produkter som innehåller drickbar alkohol, antingen i lösningsform eller i annan form, med undantag för läskedrycker som avses i lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010).


5 §

Den som för eget bruk till Finland för med sig en större mängd alkoholdrycker än den mängd som enligt punktskattelagen (182/2010) är skattefri är skyldig att betala accis på alkoholdrycker för den överstigande mängden enligt vad som föreskrivs i denna lag. Skattebeloppet för olika slag av drycker kan fastställas genom förordning.


8 §

Accisfria är, utöver vad som föreskrivs i punktskattelagen,

1) produkter som används för tillverkning av i denna lag avsedda produkter eller för tillverkning av läskedrycker som avses i lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker,


9 §

Om den accisskyldige lämnar en tillförlitlig utredning om att ölet har framställts i ett företag som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra företag inom samma bransch och som per kalenderår framställer högst 10 000 000 liter öl, sänks den accis på alkoholdrycker som ska betalas på ölet med


10 §

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, gäller om accisskyldighet och grunderna för påförande av accis och även i övrigt vad som föreskrivs eller bestäms i punktskattelagen eller med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 148/2010
FiUB 39/2010
RSv 189/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Bilaga

ACCISTABELL
Etylalkohol i volymprocent Produktgrupp Skattebelopp
Öl
― över 0,5 men högst 2,8 11. 2,70 cent/centiliter etylalkohol
― över 2,8 12. 26,00 cent/centiliter etylalkohol
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker
― över 1,2 men högst 2,8 21. 7,50 cent/liter färdig alkoholdryck
― över 2,8 men högst 5,5 22. 138,00 cent/liter färdig alkoholdryck
― över 5,5 men högst 8 23. 203,00 cent/liter färdig alkoholdryck
― över 8 men högst 15 24. 283,00 cent/liter färdig alkoholdryck
Viner
― över 15 men högst 18 25. 283,00 cent/liter färdig alkoholdryck
Mellanprodukter
― över 1,2 men högst 15 31. 344,00 cent/liter färdig alkoholdryck
― över 15 men högst 22 32. 568,00 cent/liter färdig alkoholdryck
Etylalkohol
produkter enligt nummer 2208 i tulltariffen:
― över 1,2 men högst 2,8 41. 2,70 cent/centiliter etylalkohol
― över 2,8 45. 39,40 cent/centiliter etylalkohol
Andra 46. 39,40 cent/centiliter etylalkohol

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.